Quyết định 1652/QĐ-TCT 2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg về Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1652/QĐ-TCT

Quyết định 1652/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1652/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:23/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2022, tối thiểu 30% người nộp thuế thực hiện TTHC không phải cung cấp lại giấy tờ

Ngày 23/11/2021, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1652/QĐ-TCT về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch trong năm 2022 như sau: Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hành chính thuế không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó); Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần giao dịch; Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu trên, Tổng cục Thuế cần tập trung triển khai các nhiệm vụ: Hoàn thiện văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch; Hoàn thiện quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế; Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;….

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1652/QĐ-TCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1652/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 917/QĐ-BTC NGÀY 29/4/2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

___________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng BTC (để b/c);
- Lưu: VT, TTHT(2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 917/QĐ-BTC NGÀY 29/4/2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 468/QĐ-TTG NGÀY 27/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 của Tổng cục Thuế)

I. Quan điểm chỉ đạo

1. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan Thuế để giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, ngành tài chính số.

3. Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; đẩy mạnh việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực Thuế mà cơ quan Thuế không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp cho các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thuế theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, Bộ Tài chính số, ngành Thuế số, nền kinh tế số, xã hội số.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Năm 2021

- Hướng dẫn cơ quan Thuế các cấp, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành.

- Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu ngành Thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 40% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

- Phối hợp với bộ, ngành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2.2. Năm 2022

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thuế các cấp để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tối thiểu 30% người nộp thuế khi thực hiện thủ tục hành chính thuế không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó) hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

2.3. Năm 2023-2025

- Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

- Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

III. Nhiệm vụ

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao tại kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 917/QĐ-BTC, Tổng cục Thuế cần tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Hoàn thiện văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch

2. Hoàn thiện quy trình hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế

3. Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu đầy đủ, chính xác.

4. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

5. Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

6. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa.

7. Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới.

(Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế triển khai thực hiện.

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Định kỳ ngày 20 tháng cuối cùng của quý, các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại kế hoạch này về Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT để tổng hợp gửi Văn phòng - Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính (lồng ghép trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại điểm c, khoản 3, Mục IV Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính.

 

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 của Tổng cục Thuế)

 

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm đầu ra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tiến độ hoàn thành

I

Công tác chỉ đạo điều hành

1

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BTC

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Vụ TTHT

Văn phòng, CNTT

10/2021

2

Hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuế của NNT theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quy trình số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (thay thế quy trình ban hành kèm theo QĐ 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015)

Vụ TTHT

CNTT

Dự kiến Quý IV/2021 (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung NĐ 61/2018/NĐ-CP

3

Hướng dẫn, tập huấn cho các Cục Thuế về quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (mới) và ứng dụng CNTT

Công văn hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện, tổ chức tập huấn trực tuyến (nếu cần thiết)

Vụ TTHT

CNTT

2021-2022

4

Tuyên truyền về kết quả thực hiện kế hoạch

Các sản phẩm tuyên truyền

Vụ TTHT

Văn phòng, CNTT

2021-2025

5

Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch (Lồng ghép vào báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính)

Báo cáo

Vụ TTHT

Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Báo cáo quý, năm giai đoạn 2021-2025

II

Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác

6

Rà soát văn bản QPPL có quy định về TTHC để quy định cụ thể việc điện tử hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC

Báo cáo rà soát

Văn phòng

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC

2021-2025

7

Hướng dẫn quy trình thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC

Hướng dẫn các bước thực hiện số hóa tại quy trình thay thế quy trình ban hành kèm theo QĐ 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015

Vụ TTHT

Cục CNTT

2021-2022

8

Xây dựng, nâng cấp ứng dụng CNTT để thực hiện số hóa

Ứng dụng CNTT đã được nâng cấp

Cục CNTT

Vụ TTHT

2021-2023
(Sau khi Tổng cục ban hành quyết định thay thế QĐ 2351/QĐ-TCT)

9

Thực hiện số hóa giấy tờ, hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Các giấy tờ đã được số hóa

Cơ quan thuế các cấp, các Vụ/đơn vị thuộc TCT thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC

CNTT

2021-2025

10

Báo cáo kết quả thực hiện số hóa

Báo cáo thực hiện tự động qua ứng dụng CNTT

Cơ quan thuế các cấp, các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC

Cục CNTT, Văn phòng

2021-2025

III

Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

11

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC

Các phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ được phê duyệt

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC

Văn phòng

2021-2025

12

Báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC

Báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện rà soát, cắt giảm

Văn phòng

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC

2021-2025

13

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, bộ, ngành, địa phương về kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh phục vụ giải quyết TTHC

Kế hoạch kết nối, chia sẻ dữ liệu

CNTT

 

2021-2025
(Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính)

14

Thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu thuế với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh phục vụ giải quyết TTHC

Dữ liệu đã được kết nối

CNTT

 

2021-2025
(Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính)

IV

Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng CNTT trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

15

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuế đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để đề xuất đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Kết quả rà soát, đánh giá

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC

Văn phòng

2021-2025

16

Tổng hợp, báo cáo đề xuất các TTHC đưa vào triển khai tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính

Báo cáo đề xuất

Văn phòng

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC

2021-2025

17

Nâng cấp ứng dụng CNTT để đáp ứng việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ứng dụng CNTT đã được nâng cấp

CNTT

Văn phòng

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC

2021-2025

18

Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế không phân biệt địa giới hành chính giải quyết TTHC

Cơ quan thuế các cấp, các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC

CNTT

2021-2025

V

Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một cửa

19

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục hồ sơ, tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Các Quyết định công bố được đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác trên CSDL quốc gia về TTHC

Văn phòng

Văn phòng

Các Vụ/đơn vị chủ trì nghiệp vụ liên quan đến TTHC

2021-2025

20

Triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

Các thỏa thuận triển khai

Văn phòng

Cơ quan thuế các cấp

2021-2025

21

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

Các lớp đào tạo, tập huấn

Vụ TTHT

Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

2021-2025

22

Tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức về chính sách mới, các hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị để thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa

Các sản phẩm tuyên truyền

Vụ TTHT

Văn phòng

2021-2025

VI

Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới

23

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng Bộ chỉ số giám sát, đánh giá, đo lường chất lượng giải quyết TTHC

Văn bản tham gia ý kiến

Vụ TTHT

Văn phòng Cục CNTT

Theo đề nghị của Bộ Tài chính

24

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng Hệ thống giám sát, đánh giá tự động chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Văn bản tham gia ý kiến

Cục CNTT

Văn phòng

Vụ TTHT

Theo đề nghị của Bộ Tài chính

25

Thực hiện triển khai đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống giám sát, đánh giá tự động theo thời gian thực

Triển khai việc đánh giá

Vụ TTHT

- CNTT

- Cơ quan thuế các cấp, các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC

2021-2025

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi