Quyết định 1491/QĐ-TTg 2018 Kế hoạch xây dựng một số văn bản liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1491/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH XÂY DNG MT S VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT CÓ LIÊN QUAN ĐN PHÁT TRIN TH ĐÔ HÀ NI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Để triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/TW ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thtướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, PL, KTTH, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (2).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

KẾ HOẠCH XÂY DNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TT

Tên văn bản/nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian hoàn thành

1

Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Bộ Tài chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan liên quan

Chính phủ

Văn bản hành chính

Tháng 12 năm 2018

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chính phủ

Nghị định

Tháng 12 năm 2018

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Bộ Xây dựng

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan có liên quan

Chính phủ

Nghị định

Tháng 12 năm 2018

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan có liên quan

Chính phủ

Nghị định

Tháng 12 năm 2018

5

Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô

Bộ Tư pháp

Các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang

Chính phủ

Nghị định

Tháng 12 năm 2018

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên trong cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng

Quyết định

Tháng 12 năm 2018

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng

Quyết định

Tháng 12 năm 2018

8

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thu phí cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (nếu có)

Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ trưởng

Thông tư

Tháng 12 năm 2018

9

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Bộ Xây dựng

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan có liên quan

Bộ trưởng

Thông tư

Tháng 12 năm 2018

10

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng"

Bộ Xây dựng

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ trưởng

Thông tư

Tháng 12 năm 2018

II. TCHỨC THC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này các bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng văn bản và thời gian hoàn thành văn bản.

2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định các văn bản thuộc thẩm quyền./.

 

thuộc tính Quyết định 1491/QĐ-TTg

Quyết định 1491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1491/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:06/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng 9 văn bản liên quan đến phát triển Thủ đô

Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 1491/QĐ-TTg.

Theo đó, sẽ có 09 văn bản liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội được hoàn thành trong thời gian tới, trong đó tiêu biểu là:

- Nghị định sửa đổi Nghị định 63/2017/NĐ-CP về một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội;

- Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên trong cả nước;

- Quyết định của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 06/11/2018.

Xem chi tiết Quyết định1491/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi