Quyết định 77/QĐ-BCĐ896 2019 về Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO 896
-------

Số: 77/QĐ-BCĐ896

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHOẠCH TRIN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐN QUN LÝ DÂN CƯ NĂM 2019

------------------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896

 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31/10/2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18/3/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 giúp Ban Chỉ đạo 896 đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Th
ng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ 896;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

-Lưu: VT, BCĐ 896.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SDỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THC HIỆN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

I. Xây dựng Kế hoạch triển khai

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019 theo các nhiệm vụ được giao.

Quý I, II/2019

- Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Các Bộ, ngành.

- Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Bộ, ngành và địa phương.

II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Đề xuất phân bvốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội.

Quý I, II/2019

- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp: Bộ Tài chính, B Công an và các cơ quan có liên quan.

Văn bản phân bổ vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2

Ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Năm 2019

- Chủ trì: Bộ Tài chính.

- Phối hợp: Bộ Công an,Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư, tổ chức scan phiếu, xử lý dữ liệu và nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liu dân cư.

Năm 2019

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Các Bộ, ngành và Công an các địa phương.

Phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu được phê duyệt.

4

Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quý I, II/2019

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5

Triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội.

Quý IV/2019

Bộ Công an.

Báo cáo kết quả triển khai.

6

Tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, phần mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án.

Quý III, IV/2019

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Công an các địa phương.

Biên bản bàn giao.

7

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quý IV/2019

- Chủ trì: Bộ Công an.

- Phối hợp: Các Bộ, ngành và cơ quan, đơn vị trúng thầu xây dựng hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các lớp đào tạo, tập huấn (dự kiến tổ chức 03 lớp tại 3 miền Bắc, Trung, Nam).

8

Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quý III, IV/2019

- Chủ trì: Các Bộ, ngành, địa phương

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ.

Văn bản đề xuất.

9

Tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân.

Năm 2019

- Chủ trì: Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

- Phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số định danh cá nhân.

III. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của các Bộ, ngành

1

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước trình Chính phủ.

Quý I, II/2019

- Chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ.

Nghị quyết của Chính phủ.

2

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành.

Quý I, II/2019

Các Bộ, ngành: Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Quốc phòng; Ngoại giao; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Chính phủ của các Bộ, ngành.

IV. Các hoạt động khác

1

Tiếp tục trin khai công tác truyền thông về Luật Căn cước công dân, Chỉ thị 07/CT-TTg, Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Năm 2019

- Chtrì: Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Các hoạt động tuyên truyền, sản phẩm truyền thông.

2

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến Đề án 896 năm 2019:

 

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Báo cáo Ban Chỉ đạo 896 về kết quả cuộc họp, hội thảo.

- Tổ chức các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề liên quan đến Đề án 896 năm 2019.

Quý II, IV/2019

- Hội thảo chuyên đề về mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu hộ tịch và giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Tháng 5/2019

- Hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu thập, sửa đổi, bổ sung, nhập dữ liệu thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Quý II/2019

3

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896; hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896.

Năm 2019

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Kế hoạch kiểm tra thực hiện Đề án 896.

- Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án 896.

4

Tổng kết năm 2019.

Tháng 12/2019

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương.

- Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo 896.

- Báo cáo của Bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Đề án 896 gửi Ban Chỉ đạo.

5

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2020.

Tháng 12/2019

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 896.

 

 

 

thuộc tính Quyết định 77/QĐ-BCĐ896

Quyết định 77/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo 896Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:77/QĐ-BCĐ896Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:26/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2019, ban hành quy định phí sử dụng cơ sở dữ liệu về dân cư

Ngày 26/04/2019, Ban chỉ đạo 896 đã ban hành Quyết định 77/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Một trong những nội dung công việc nổi bật của Kế hoạch là việc ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan soạn thảo.

Trong quý IV/2019, Bộ Công an sẽ triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch còn bao gồm các nội dung khác như: Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án; Đào tạo, tập huấn cho cán bộ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân…

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 77/QĐ-BCĐ896 tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi