Quyết định 1386/QĐ-BTNMT 2019 thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

Số: 1386/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước(sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP); Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

2. Kết quả triển khai Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành; giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường công tác chỉ đạo điều hành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chi tiết Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai Nghị định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo Bộ trưởng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện theo đúng quy định.

3. Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nội dung và tiến độ từ nguồn chi thường xuyên hàng năm, theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kinh phí xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định của pháp luật, sử dụng triệt để hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, kết hợp ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quý Kiên

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định 1386/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1

Rà soát, ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Trong tháng 6/2019

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Trong tháng 6/2019

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ

3

Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền/ đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý, đáp ứng nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Văn phòng Bộ

- Các đơn vị trực thuộc Bộ

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

Đề xuất Văn bản QPPL quy định các chế độ báo cáo cần sửa đổi, bổ sung

4

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong trường hợp các VBQPPL chuyên ngành được xây dựng, sửa đổi bổ sung có quy định về chế độ báo cáo.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.

Xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ

Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Văn phòng Chính phủ, Bộ thông tin và Truyền thông

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ được hoàn thiện, đi vào vận hành và kết nối với Hệ thống thông báo của Chính phủ

2.

Hướng dẫn, tổ chức điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Văn phòng Chính phủ Bộ, ngành;

- UBND, Sở TNMT các tỉnh, thành phố.

Nhiệm vụ thường xuyên

 

3.

Thực hiện các biện pháp giám sát, biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ

Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên

 

4.

Cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số; thực hiện tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ

Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý II/2020

- Tham gia thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ bắt đầu từ Quý III/2019;

- Các chứng thư số cung cấp đầy đủ, kịp thời; chữ ký số tích hợp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ.

III

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY

1.

Tổ chức quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế

Kết hợp với Hội nghị giao ban

 

2.

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi bổ sung chế độ báo cáo định kỳ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên

 

3.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ

- Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý II/2020

Tài liệu hướng dẫn

4.

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ

- Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Từ quý II năm 2020 và định kỳ hằng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

5.

Tuyên truyền, phổ biến về kết quả triển khai thực hiện Nghị định của Bộ; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

Trung tâm Truyền thông TNMT

- Cổng thông tin điện tử Bộ; Vụ TĐKT và tuyên truyền;

- Cơ quan thông tấn báo chí liên quan.

Nhiệm vụ thường xuyên

Các nội dung được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng

6.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ

Văn phòng Bộ

- Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TNMT;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Nhiệm vụ thường xuyên

- Báo cáo Bộ trưởng;

- Báo cáo Văn phòng Chính phủ theo quy định.

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực