Quyết định 1322/QĐ-BGTVT 2022 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng hải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1322/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Như Điều 3;

- Các Cảng vụ HH;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Trung tâm CNTT;

- Lưu: VT, KSTTHC (03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.002490

Giao tuyến dẫn tàu

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

2

1.001810

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

3

1.001830

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

4

1.004828

Cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

5

1.005115

Cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

6

1.001889

Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

7

1.001899

Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN, Cảng vụ HH

8

1.004162

Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

9

1.004157

Công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng)

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

10

1.004142

Công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

11

1.002228

Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

12

1.002236

Gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

13

1.004134

Đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

14

1.004123

Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

15

1.002249

Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

16

2.001719

Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền nước ngoài thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, huấn luyện, văn hóa, thể thao, lắp đặt, xây dựng công trình biển, công trình ngầm, phục vụ khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên, dịch vụ sửa chữa, đóng mới và các hoạt động về môi trường trong vùng biển Việt Nam

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Cục HHVN

17

1.002771

Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022

Hàng hải

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Cục HHVN; Cục Đường thủy nội địa VN, Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa VN, Cảng vụ hàng hải, Sở GTVT, Cảng vụ đường thủy nội địa hoặc đơn vị quản lý đường thủy nội địa trực thuộc Sở GTVT.

 

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1322/QĐ-BGTVT

Quyết định 1322/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1322/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành:10/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải

Ngày 10/10/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1322/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Danh mục 17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải bao gồm: Giao tuyến dẫn tàu; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; Cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên; Cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên; Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải; Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển;…

Cụ thể, điều kiện thực hiện thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển như sau: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; Có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định; Cán bộ an ninh cảng biển được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phù hợp với Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS Code); Có đủ cơ sở vật chất, kho, bãi, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng biển; Đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển để xử lý theo quy định của Công ước MARPOL.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.

Xem chi tiết Quyết định1322/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi