Quyết định 1294/QĐ-BXD Kế hoạch kiểm soát TTHC 2018 của Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1294/QĐ-BXD

Quyết định 1294/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1294/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:28/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng

Nhằm kịp thời rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và đối thoại với doanh nghiệp và người dân về cơ chế, chính sách để kịp thời loại bỏ những thủ tục đang là rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, ngày 28/12/2017, tại Quyết định số 1294/QĐ-BXD Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ.

Trong tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ thục hành chính, Bộ yêu cầu công khai, niêm yết các thủ tục hành chính, quy định hồ sơ, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân theo quyết định công bố thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được công khai, niêm yết tại trụ sở cơ quan.

Bên cạnh đó, quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng phải được ban hành sau 20 ngày kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính được ký ban hành. Đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày thông qua hoặc ký ban hành thì quyết định công bố phải được ban hành chậm nhất sau 03 ngày.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1294/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 1294/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp chủ động triển khai từng công việc cụ thể theo đúng nội dung của Kế hoạch.

Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đơn vị có liên quan;
- Cục KSTTHC (V
ăn phòng Chính phủ);
- Website BXD;
- Lưu: VT, PC (KSTT).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ; kịp thời khen thưởng những cơ quan, cá nhân, đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm khắc những cơ quan, cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân;

- Kịp thời rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC và đối thoại với doanh nghiệp và người dân về cơ chế, chính sách để kịp thời loại bỏ những TTHC đang là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa TTHC; biểu dương những mô hình mới, những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cũng như phản ánh về những TTHC còn rườm rà, phức tạp; nghiêm khắc kiểm điểm, xử lý theo quy định những đơn vị, cá nhân thực hiện không tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và ci ch TTHC.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành, sản phẩm, phân công rõ đơn vị thực hiện và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham gia ý kiến về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thống kê, công bố, cập nhật và công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo kịp thời, chính xác và niêm yết TTHC tại trụ sở giải quyết TTHC.

3. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4. Tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ tổ chức; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị thuc B.

7. Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị có liên quan đến TTHC trực thuộc Bộ.

8. Tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

III. PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ.

2. Các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ (theo Phụ lục kèm theo). Các đơn vị chuyên môn liên quan có trách nhiệm tham gia phối hợp với đơn vị chủ trì. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí và thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành./.

 

PHỤ LỤC
NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018)

 

STT

Nhiệm v cthể

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I.

Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính

 

Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản tham gia ý kiến

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Từ tháng 1/2018-12/2018

II.

Công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

1.

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và gửi đến Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) để kiểm soát chất lượng

Dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Ngay sau khi văn bản QPPL có nội dung quy định chi tiết TTHC được ban hành

2.

Kiểm soát về hình thức, nội dung dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; trình lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định.

Văn bản góp ý về chất lượng dự thảo Quyết định công bố

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

- Quyết định công bố phải được ban hành sau 20 ngày kể từ ngày VBQPPL có quy đnh về TTHC ký ban hành;

- Đối với VB QPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành thì quyết định công bố phải được ban hành chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành VB QPPL.

3.

Gửi Quyết định công bố đến Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) bản điện tử và bản giấy

Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành.

4.

Nhập dữ liệu hồ sơ, văn bản về TTHC và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tích hp dữ liệu để công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ

Các hồ sơ, văn bản về TTHC được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ

Ngay sau khi Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Xây dựng được ban hành.

III.

Rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1.

Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC.

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC; kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Từ tháng 1/2018-12/2018

2.

Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC không còn phù hợp liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Báo cáo đề xuất, kiến nghị

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Từ tháng 1/2018-12/2018

3.

Rà soát, đánh giá TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 

Rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3,4

Báo cáo kết quả rà soát

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Từ tháng 1/2018-12/2018

Rà soát, đánh giá sự ảnh hưởng của TTHC đến thiết kế, vận hành, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mc độ 1,2,3,4

Báo cáo kết quả rà soát

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Từ tháng 1/2018-12/2018

Tổng hợp kết quả rà soát

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Từ tháng 1/2018-12/2018

Xây dựng CSDL về dịch vụ công trực tuyến

CSDL về dịch vụ công trực tuyến

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

Từ tháng 1/2018-12/2018

4.

Các nhiệm vụ thực thi phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và CSDL liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Xây dựng (thực hiện đề án 896)

 

Soạn thảo Nghị định, Thông tư sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định, 10 Thông tư đã được Chính phủ thông qua trong phương án đơn giản hóa tại Nghị quyết số 101/NQ-CP

Nghị định và Thông tư sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định, 10 Thông tư

Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy định về TTHC.

Từ tháng 1/2018-12/2018

Rà soát cơ sở dữ liệu chuyên ngành và đề xuất các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Văn bản đề xuất

Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy định về dữ liệu chuyên ngành

- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

- Bộ Công an

Từ tháng 1/2018-12/2018

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành để bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Báo cáo danh mục các CSDL chuyên ngành được kết ni với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy định về dữ liệu chuyên ngành;

- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

- Bộ Công an

Từ tháng 1/2018-12/2018

Phối hợp với Bộ Công an để thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện kết nối

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng

Các đơn vị chủ trì soạn thảo các văn bản quy định về dữ liệu chuyên ngành

Theo thời điểm hoàn thành, vận hành của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-CP

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-CP

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ.

IV.

Tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ

1.

Công khai, niêm yết các TTHC, quy định hồ sơ, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân theo quyết định công bố thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Các TTHC được công khai, niêm yết tại trụ sở cơ quan

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

2.

Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ đối với các TTHC đơn lẻ hoặc TTHC theo chuỗi, theo nhóm thuộc phạm vi giải quyết của Bộ để chuyển đến các đơn vị chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết

Hồ sơ được chuyển đến các đơn vị chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

3.

Chủ động, phối hợp với các đơn vị trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo đúng thời hạn quy định; thu phí, lệ phí giải quyết TTHC theo quy định (nếu có).

Hồ sơ giải quyết TTHC được trả cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo đúng thời hạn quy định

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

V.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật

1.

Hướng dẫn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Hướng dẫn, tiếp nhận

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

2.

Nghiên cứu, đánh giá và phân loại phản ánh, kiến nghị chuyển cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết theo thẩm quyền

Phản ánh, kiến nghị chuyển cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết theo thẩm quyền

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

3.

Xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

Phản ánh, kiến nghị được trả lời bằng văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo quy định hành chính

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Từ tháng 1/2018-12/2018

4.

Vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

VI.

Thực hiện các nhiệm vụ khác

1.

Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ tổ chức

Tham gia tập huấn, thu thập tài liệu

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Theo lịch của Cục KSTTHC (VPCP)

2.

Tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị có liên quan đến TTHC trực thuộc Bộ

Các buổi kiểm tra việc thực hiện các hoạt động và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận của Đoàn Kiểm tra

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 7/2018-11/2018; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất

3.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại một số đơn vị thuộc Bộ

Tập huấn và phân phát tài liệu

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

4.

Tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Báo cáo tổng hợp

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 3, tháng 6/2018 và 12/2018; báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5.

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, tài liệu được lưu trữ

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

6.

Trong quá trình kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, nếu phát hiện cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức không thực hiện, thực hiện không đúng yêu cầu hoặc vi phạm quy định về kiểm soát TTHC, kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các hình thức, biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật

Văn bản kiến nghị

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)

Các đơn vị có liên quan

Từ tháng 1/2018-12/2018

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi