Quyết định 1278/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 1278/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị chức năng thuộc Bộ; Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT (để đưa tin);
- Lưu: VT, TTr.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1278/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2343/KH-TTCP ngày 02/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan trong cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ.
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
- Kiện toàn tổ chức, cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp các lực lượng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể nội dung công việc đối với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vai trò chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP và Kế hoạch số 2343/KH-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ
- Thanh tra Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tới các cấp ủy, tổ chức đảng tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và Kế hoạch số 2343/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ.
- Cấp ủy, Bí thư Đảng bộ, Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở đơn vị mình đảm bảo đúng trình tự thủ tục trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến cán bộ chủ chốt, cán bộ tiếp công dân và cán bộ có liên quan trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị
2. Tăng cường quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét.
- Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc giải quyết đơn thư của công dân đúng thời hạn theo hướng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.
- Thanh tra Bộ xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Bộ trưởng giải pháp, hướng xử lý hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo thẩm quyền.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kiến nghị những nội dung chưa phù hợp với điều kiện của đơn vị theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ
- Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị, bộ phận chức năng tiến hành rà soát các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đặc thù của đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định, quy trình, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ).
3. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và cơ sở vật chất tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu kiện toàn Phòng Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật; quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thanh tra Bộ phối hợp với Văn phòng Bộ và Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất, phối hợp trong tiếp công dân tại 35 Đại Cồ Việt, Hà Bà Trưng, Hà Nội và số 3 Công trường Quốc tế, quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thanh tra Bộ phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thủ trưởng, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị thuộc Bộ.
- Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí viên chức, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.
4. Thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, vượt cấp và các vụ việc phức tạp về tố cáo
- Bộ phận tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt tại Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định tại Phòng Tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và số 3 Công trường Quốc tế, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ khi thực hiện việc xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết đơn theo đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn tồn, chuyển lòng vòng, né tránh trách nhiệm.
- Khi có khiếu nại, kiến nghị đông người, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phân công cán bộ chủ trì, cùng các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương giải quyết. Đồng thời phải kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ có kế hoạch chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, không để kéo dài, không để tiếp tục khiếu nại, kiến nghị vượt cấp.
- Đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức có biểu hiện kích động hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối thì phối hợp với lực lượng công an có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
5. Giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài
- Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật hạn chế tình trạng để công dân bức xúc khiếu nại vượt cấp. Tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.
- Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện ngay, không để kéo dài. Trường hợp có vướng mắc phải báo cáo kịp thời người có thẩm quyền xử lý.
- Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng quy định pháp luật. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài tại đơn vị.
- Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ Thông tin và Vụ Kế hoạch Tài chính đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ nhằm thu thập và cung cấp thông tin liên thông, nâng cao chất lượng báo cáo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và gửi về Thanh tra Bộ theo quý để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Thanh tra Chính phủ.
- Chánh Thanh tra giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình triển khai thực hiện (Thời gian hoàn thành trước 30/5/2015).
2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện tại đơn vị (Thời gian hoàn thành trước 30/5/2015); có báo cáo hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) theo quy định tại Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
3. Thời gian gửi báo cáo về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Báo cáo công tác quý gửi trước ngày 15 của tháng cuối quý.
- Báo cáo công tác sáu tháng gửi trước ngày 15 của tháng 6.
- Báo cáo công tác năm gửi trước ngày 15 của tháng 12.
Trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo đột xuất.
4. Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thời gian thực hiện từ tháng 5/2015).
5. Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Tổng Thanh tra Chính phủ theo quy định; Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ giao nguồn kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.
6. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp, có giải pháp giải quyết./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi