Quyết định 1262/QĐ-NHNN 2016 công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

-----------

Số: 1262/QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi,

bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết

của Ngân hàng Nhà nước

---------------

THỐNG ĐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 về công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);

- Lưu: VP, QLNH (2).

 

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ
NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 06 năm 2016
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan

Thực hiện

A. Thủ tục hành chính mới ban hành tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

Thủ tục thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Hoạt động

ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2

Thủ tục thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng đã được cấp phép

Hoạt động

ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3

Thủ tục bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng

Hoạt động

ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng

Hoạt động

ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5

Thủ tục đề nghị được chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép

Hoạt động

ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

B. Thủ tục hành chính mới ban hành tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Hoạt động

ngoại hối

NHNN

Chi nhánh

7

Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Hoạt động

ngoại hối

NHNN

Chi nhánh

8

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

Hoạt động

ngoại hối

NHNN

Chi nhánh

II. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành

chính

Tên

VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh

Vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

B-NHA-205375-TT

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp

Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2

B-NHA-205413-TT

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho tổ chức tín dụng

Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3

B-NHA-205434-TT

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ

Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

B. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

B-NHA-205490-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hoạt động ngoại hối

NHNN Chi nhánh

5

B-NHA-205496-TT

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hoạt động ngoại hối

NHNN Chi nhánh

6

B-NHA-205493-TT

Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hoạt động ngoại hối

NHNN Chi nhánh

                 
 

III. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ

TTHC

Tên thủ tục hành

chính

Tên

VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh

Vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành bị bãi bỏ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

B-NHA-205486-TT

Thủ tục thông báo thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh, mua bán vàng miếng của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh

Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến NHNN VN.

+ Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN VN thông báo để NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra về giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh và tình hình trang thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động mua, bán vàng miếng tại địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng

+ Bước 3: NHNN chi nhánh kiểm tra và báo cáo NHNNVN về các nội dung nói trên. NHNN xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại NHNN VN;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

2. Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh).

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 (hai) năm liền kề trước đó.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 (hai) năm liền kề trước đó.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp kinh doanh vàng có nhu cầu kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng/ Văn bản từ chối cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (ghi rõ lý do).

- Lệ phí: không

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1262/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1262/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 10/06/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Hành chính
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực