Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT về Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1078/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG VÀ DANH MỤC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70- KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BCĐĐMPTK177HTX ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Cục: PTHTX, ĐKKD; VP Bộ;
- Lưu: VT, PTHTX(16).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ,
HỢP TÁC XÃ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG

TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

1. Sự cần thiết của việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2013 trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu thực tiễn phát triển hợp tác xã ở nước ta, quy định rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã (HTX) là “hợp tác”, hỗ trợ thành viên, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp với cơ chế thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật HTX năm 2012 đã có tác động tới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác (KTTT, HTX) trên nhiều mặt. Nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về phát triển KTTT, HTX đã được nâng lên. Khu vực KTTT, HTX trong những năm gần đây có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài.

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu rõ về bối cảnh và tình hình tổ chức triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của bộ, ngành, địa phương mình trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Nêu khái quát sự cần thiết phải tổng kết thực tiễn, đánh giá lại tình hình thực hiện 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc, chưa làm được), làm cơ sở để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và quy định pháp luật cho phù hợp với tình hình phát triển của KTTT, HTX trong thời kỳ mới.

2. Căn cứ tiến hành tổng kết

- Luật HTX năm 2012;

- Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT (giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo “Tổng kết 20 năm Nghị quyết và 10 năm thi hành Luật HTX”).

- Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT (giao Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX chủ trì Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX 2012 và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi bổ sung, hoàn thiện Luật HTX năm 2012).

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012.

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/ 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX năm 2012.

- Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX.

- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

- Quyết định số 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để thống nhất cách thức tổng kết 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương những nội dung cơ bản cần đánh giá như sau:

 

Phần I

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT HTX

1. Công tác xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT, HTX báo cáo tình hình chỉ đạo, xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai, văn bản hướng dẫn thực hiện Luật HTX năm 2012, bao gồm: những nội dung đã triển khai, nội dung chưa triển khai, lý do chưa triển khai và phương hướng xử lý trong thời gian tới.

Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về KTTT, HTX được bố trí kinh phí, hình thức, tần suất và đạt hiệu quả như thế nào.

Riêng với các địa phương cần bổ sung đánh giá việc xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong lĩnh vực KTTT, HTX.

(Tổng hợp số liệu theo mẫu Phụ lục I đính kèm)

2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX

- Công tác thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX: Việc thành lập bộ máy quản lý, bố trí cán bộ và thực hiện phân công quản lý nhà nước về KTTT ở các cấp: Trung ương, tỉnh, huyện (theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

- Công tác thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới phát triển KTTT, HTX tại địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ: “kiện toàn cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX từ Trung ương đến địa phương, theo hướng: Ở Trung ương là Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ở địa phương là Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, phối hợp, điều hành”.

- Tình hình phối hợp giữa các cơ quan có liên quan (trong đó có Liên minh HTX) trong quản lý nhà nước về KTTT, HTX ở các cấp.

3. Công tác tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về KTTT, HTX

- Vai trò, trách nhiệm của các Sở, ngành trong phối hợp triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý.

- Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.

- Công tác tổ chức và hướng dẫn đăng ký HTX, liên hiệp hợp tác xã (LHHTX); tình hình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập HTX, LHHTX trên địa bàn;

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về KTTT, HTX của bộ, ngành, địa phương, giải quyết các thủ tục hành chính và báo cáo cho các HTX (so sánh với mức độ ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và các lĩnh vực khác).

- Triển khai thủ tục chuyển đổi các HTX, LHHTX chưa chuyển đổi, và giải thể các HTX, LHHTX ngừng hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn. Nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện và bắt buộc HTX, LHHTX.

(Tổng hợp số liệu theo mẫu Phụ lục II đính kèm)

- Việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của HTX, LHHTX và các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật trên địa bàn. Cụ thể: Xây dựng điều lệ không theo quy định của Luật HTX; hoạt động chưa đúng quy định điều lệ; vi phạm quy định về vốn góp, về phân phối thu nhập, về sử dụng đất, về xây dựng các quỹ, tài sản thuộc sở hữu tập thể (trong đó có tài sản không chia theo quy định của Luật HTX 2012), về nợ đọng thuế, phí với Nhà nước; giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong HTX qua đơn thư, khiếu nại, tố cáo của thành viên, tập thể thành viên HTX, LHHTX…), xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số, 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX (tần suất, số lần và kết quả thực hiện); thực hiện tổng kết, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX của bộ, ngành, địa phương.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo của các HTX, LHHTX, các cơ quan có liên quan theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT; Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá phân loại HTX và các quy định hiện hành.

4. Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước

4.1 Tình hình đăng ký, phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách nhà nước khác của bộ, ngành, địa phương cho khu vực KTTT, HTX từ năm 2013 đến năm 2021.

4.2 Tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung của Điều 6 Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 và bổ sung thêm các chính sách bảo hiểm, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX với doanh nghiệp ..., cụ thể như sau:

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

- Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;

- Chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới;

- Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX;

- Chính sách tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội;

- Chính sách thành lập mới HTX, LHHTX;

- Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;

- Chính sách giao đất, cho thuê đất;

- Chính sách ưu đãi về tín dụng;

- Chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh;

- Chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm;

- Chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và thành viên trong HTX;

- Chính sách ưu đãi về thuế, phí và lệ phí...;

- Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của HTX với doanh nghiệp;

- Chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp mua bảo hiểm nông nghiệp qua HTX.

(Tổng hợp số liệu theo mẫu Phụ lục III đính kèm)

Nêu chi tiết số HTX được hỗ trợ, số tiền hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh; diện tích đất được giao...; chất lượng và hiệu quả của các chính sách trong thực tiễn; tình hình bố trí các nguồn lực tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX; những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị.

4.3 Tình hình triển khai Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”; tình hình triển khai Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

4.4 Tình hình hỗ trợ các tổ hợp tác trong giai đoạn 2013-2021.

5. Tình hình hợp tác quốc tế

Báo cáo tình hình hợp tác quốc tế của bộ, ngành, cơ quan, địa phương; các hoạt động của các tổ chức quốc tế trong việc phát triển KTTT, HTX như: hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, viện trợ đầu tư phát triển; hoàn thiện khung khổ lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tuyên truyền và nâng cao nhận thức về HTX; hỗ trợ tư vấn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho HTX, xây dựng mô hình HTX... trên địa bàn.

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX TỪ KHI LUẬT HTX NĂM 2012 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

- Các bộ, ngành đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX trong phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Liên minh HTX Việt Nam và các địa phương đánh giá KTTT, HTX theo từng lĩnh vực, cụ thể theo 8 nhóm như sau:

(1) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

(2) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

(3) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

(4) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (xây dựng, nhà ở...).

(5) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải.

(6) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực tín dụng.

Tình hình phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian qua về quy mô, chất lượng hoạt động, xếp hạng (theo Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân).

(7) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

(8) KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực khác (y tế, cung cấp nước sạch, quản lý chợ, điện...).

1. Tình hình phát triển HTX, LHHTX (gọi chung là HTX)

1.1. Số lượng và thành viên của HTX trong giai đoạn 2013-2021:

- Đánh giá sự phát triển về số lượng HTX dự kiến đến thời điểm 31/12/2021. Trong đó có số lượng HTX thành lập mới, số lượng HTX đang hoạt động, ngưng hoạt động, số lượng HTX đã chuyển đổi, giải thể; tình hình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập HTX,...nói chung và theo từng lĩnh vực hoạt động của HTX.

- Đánh giá sự phát triển về thành viên, người lao động trong HTX: Mức độ tăng/giảm về số lượng thành viên và người lao động trong HTX theo từng lĩnh vực và theo từng năm. Đánh giá vai trò, hiệu quả của các thành viên là pháp nhân tham gia vào HTX so với thành viên cá nhân, hộ gia đình. Đánh giá tỷ lệ thành viên không chính thức (chỉ tham gia liên kết sản xuất kinh doanh, góp vốn đầu tư) so với thành viên chính thức của HTX. Thành viên không chính thức, cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có khó khăn gì trong việc gia nhập HTX hoặc HTX có khó khăn gì trong việc phát triển số lượng thành viên.

- Đánh giá mức độ tuân thủ quyền và nghĩa vụ của thành viên HTX: Tỷ lệ thành viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ do HTX cung cấp theo quy định; tỷ lệ thành viên thường xuyên tham gia các hoạt động của HTX (thể hiện qua tham gia Đại hội thành viên và các hoạt động do HTX tổ chức).

- Đánh giá sự phát triển về vốn điều lệ của HTX: Tổng vốn điều lệ của HTX; bình quân vốn điều lệ/HTX; bình quân vốn góp của thành viên; số thành viên góp vốn; số thành viên chưa góp vốn theo quy định.

- Báo cáo những mô hình, hình thức tổ chức KTTT, HTX mới xuất hiện trên địa bàn (nếu có) về số lượng, quy mô, lĩnh vực hoạt động như: HTX có thành lập công ty, mô hình tổ chức liên kết các HTX cùng lĩnh vực hoạt động (như: Liên đoàn HTX,...), tổ chức đại diện do các HTX tư thành lập,...

1.2. Tổ chức, quản lý HTX:

- Đánh giá các mô hình tổ chức quản lý HTX trong giai đoạn 2013-2021: Số lượng HTX áp dụng mô hình quản lý tách bạch Hội đồng quản trị HTX với Ban Giám đốc HTX; số lượng HTX áp dụng mô hình Hội đồng quản trị HTX kiêm Ban Giám đốc của HTX (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX); hiệu quả quản lý, điều hành của các mô hình này trong thực tiễn (mặt được, hạn chế và nguyên nhân).

- Đánh giá về việc tuân thủ điều lệ HTX, tổ chức đại hội thành viên HTX theo quy định.

- Đánh giá sự phát triển về số lượng và chất lượng cán bộ quản lý HTX trong giai đoạn 2013-2021 (theo các trình độ sơ, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên), theo độ tuổi lao động.

- Đánh giá việc thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo tài chính, phương án; sản xuất kinh doanh hằng năm của HTX. Số lượng HTX thực hiện chế độ kiểm toán nội bộ hoặc độc lập, kết quả đạt được và khó khăn khi thực hiện.

1.3. Hiệu quả hoạt động của HTX:

- Đánh giá sự phát triển về vốn và tài sản của HTX trong giai đoạn 2013- 2021, trong đó chú ý đánh giá sự phát triển về vốn chủ sở hữu, về tài sản không chia của HTX. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản không chia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, văn hóa, xã hội của HTX.

- Đánh giá sự phát triển các loại hình dịch vụ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX trong giai đoạn 2013-2021 (cung ứng đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ tín dụng nội bộ và huy động vốn nội bộ ... cho thành viên HTX, cho đối tượng khách hàng không phải là thành viên HTX).

- Đánh giá sự phát triển về doanh thu của HTX và lợi nhuận của HTX giai đoạn 2013-2021, trong đó phân tích rõ: Doanh thu, lợi nhuận từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thành viên; doanh thu, lợi nhuận từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đối tượng không phải là thành viên HTX.

- Đánh giá việc thực hiện phân phối thu nhập: Tình hình trích lập quỹ theo luật (quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính) và các quỹ khác của HTX, phân phối thu nhập còn lại cho thành viên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ, theo vốn góp.

- Đánh giá sự phát triển về tạo việc làm trong giai đoạn 2013-2021: Tạo việc làm cho thành viên HTX, cho lao động không phải là thành viên HTX (thường xuyên, thời vụ); số lao động ở HTX được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội.

- Đánh giá sự phát triển về thu nhập của thành viên, người lao động của HTX, trong giai đoạn 2013-2021.

- Đóng góp của khu vực HTX vào ngân sách nhà nước (NSNN) trong giai đoạn 2013-2021: nộp thuế, phí vào NSNN.

- Đánh giá mức độ HTX quan tâm tới giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho thành viên, người lao động trong HTX và cả người trẻ tuổi, đối tượng tiềm năng của HTX.

- Đánh giá mức độ đóng góp của HTX đối với cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, an sinh xã hội, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trên địa bàn HTX hoạt động.

- Xếp loại hoạt động hiệu quả của HTX theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX.

(Tổng hợp số liệu theo mẫu Phụ lục IV, Phụ lục V Phụ lục VI đính kèm)

2. Tình hình phát triển của tổ hợp tác từ năm 2013 đến 2021

Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, kết quả, thuận lợi, khó khăn của các tổ hợp tác trước và sau thời điểm Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác ban hành.

Cơ quan quản lý nhà nước nêu khó khăn, vướng mắc trong quản lý, theo dõi tổ hợp tác trên địa bàn. Có hạn chế gì khi không quy định tổ hợp tác trong Luật Hợp tác xã năm 2012 như hiện nay không.

(Tổng hợp số liệu theo mẫu Phụ lục IV đính kèm)

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

1. Kết quả đạt được

Trên cơ sở tình hình thực tế ở các mặt đã nêu trên, các bộ, ngành, địa phương đánh giá khái quát kết quả đã đạt được (so sánh hiệu quả so với Luật HTX năm 2003 trước đây) ở các nội dung chính như sau:

1.1 Trong xây dựng, ban hành và phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012.

1.2 Trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX.

1.3 Trong tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về KTTT, HTX.

1.4 Trong thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước.

1.5 Trong hợp tác quốc tế.

1.6 Tình hình HTX chấp hành các quy định của pháp luật và sự phát triển của phong trào HTX.

1.7 Những kết quả đạt được khác.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có liên quan

Trình bày thực trạng và phân tích nguyên nhân (khách quan, chủ quan) của các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật, cụ thể ở các nội dung chính như sau:

2.1.1 Trong xây dựng, ban hành và phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012. Đánh giá những vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn và không thống nhất giữa Luật HTX năm 2012 với các Luật chuyên ngành có liên quan. Nhận thức của người dân, của thành viên HTX và của xã hội đối với KTTT, HTX.

2.1.2 Trong tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX: Cơ cấu tổ chức, nhân sự và sự phối hợp giữa các cơ quan QLNN với nhau và với Liên minh HTX.

2.1.3 Trong tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về KTTT, HTX: Đăng ký, chuyển đổi, giải thể, báo cáo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm HTX theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; khai thác hệ thống thông tin, đăng ký kinh doanh, cơ sở dữ liệu về KTTT, HTX của bộ, ngành, địa phương.

2.1.4 Trong thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước: Nêu các chính sách khi triển khai thực hiện đạt kết quả, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

2.1.5 Trong phát triển hợp tác quốc tế.

2.1.6 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khác.

2.2. Đối với HTX, thành viên HTX

Các địa phương, cơ quan quản lý trực tiếp HTX trình bày những khó khăn, vướng mắc của HTX, thành viên HTX trong quá trình hoạt động, thực hiện theo các quy định pháp luật trên địa bàn, phân tích nguyên nhân của các vấn đề này:

2.2.1. Về vi phạm các nguyên tắc cơ bản của HTX (Điều 7, Luật HTX năm 2012): Nội dung nào thường xuyên vi phạm, chưa được nhận thức đầy đủ.

2.2.2. Về thực hiện quyền, nghĩa vụ cho các thành viên HTX: HTX có đáp ứng 100% nhu cầu sản phẩm dịch vụ của thành viên; thành viên có bị hạn chế quyền tham gia, biểu quyết các hoạt động của HTX; việc đào tạo bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên; tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động, việc tuân thủ hợp đồng sản phẩm dịch vụ giữa thành viên và HTX...

2.2.3. Về khó khăn trong huy động vốn sản xuất kinh doanh của HTX từ thành viên và bên ngoài thành viên, thực hiện tín dụng nội bộ.

2.2.4. Về khó khăn trong hợp tác liên kết chuỗi giá trị, hợp tác sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp và các tổ chức bên ngoài, tìm kiếm mở rộng thị trường.

2.2.5. Về chấp hành các quy định báo cáo, kiểm tra, thủ tục và nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí,... với các cơ quan nhà nước.

2.2.6. Về khó khăn trong tiếp cận, thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

2.2.7. Các tồn tại, hạn chế khác của HTX.

Lưu ý: Đối với mỗi nội dung của Luật, nếu có tồn tại, vướng mắc cần nêu rõ cụ thể vướng mắc ở Điều, Khoản, điểm, nội dung nào. Giải thích lý do và đề xuất phương án xử lý ở Phần II.

3. Bài học kinh nghiệm

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp của HTX và xã hội sau 10 năm triển khai thi hành Luật.

Những bài học kinh nghiệm thực tế rút ra từ chính các HTX trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật, đặc biệt là từ các mô hình HTX hoạt động hiệu quả.

4. Giải pháp

- Đề xuất các giải pháp phát huy những kết quả đạt được và khắc phục nhưng tồn tại, hạn chế đã nêu trên.

- Đề xuất hoàn thiện nội dung và phương thức thực hiện từng chính sách cần duy trì, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

- Giải pháp trong xây dựng Luật mới, sự gắn kết các Luật chuyên ngành, công tác triển khai, sự quản lý, phối hợp và vai trò trong tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể,...

 

Phần II

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ

 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

1. Sự cần thiết sửa đổi bổ sung Luật HTX

Trình bày lý do, nguyên nhân cấp thiết phải sửa đổi bổ sung một số điều của Luật hoặc xây dựng Luật mới, quy định nào của Luật còn chưa thống nhất, chồng chéo, trở thành rào cản cho sự phát triển của HTX, quy định nào của Luật còn hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với bối cảnh tình hình mới,...

2. Quan điểm, định hướng và chính sách sửa đổi, bổ sung Luật HTX

Trình bày quan điểm, định hướng các nhóm quy định, chính sách cần sửa đổi, bổ sung Luật HTX. Đồng thời giải thích, chứng minh bằng lý luận khoa học và kinh nghiệm thực tiễn thông qua tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo nghiên cứu cụ thể và các mô hình HTX thực tế ở trong nước và quốc tế.

3. Đánh giá tác động của chính sách, quy định đề xuất

Đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của các chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trên các mặt: Kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật đối với Nhà nước, HTX và các cá nhân, tổ chức có liên quan, chịu sự tác động.

II. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Rà soát cụ thể các quy định của Luật HTX năm 2012, chỉ ra quy định nào còn bất cập, chưa rõ, không phù hợp cần đề xuất sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ, cụ thể tại từng Chương, Điều, Khoản, Mục.

1. Về tên Luật: Cho ý kiến về việc đổi tên thành Luật Kinh tế hợp tác hoặc đề xuất một tên gọi khác phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về lý luận và thực tiễn phát triển các loại hình kinh tế hợp tác ở nước ta, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế.

2. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh ( Điều 1, Điều 2): Nghiên cứu, cho ý kiến về việc bổ sung, mở rộng một số loại hình kinh tế hợp tác khác như tổ hợp tác, liên đoàn HTX,... vào quy định trong Luật Hợp tác xã.

3. Về các khái niệm (Điều 3, Điều 4): Phân biệt, làm rõ khái niệm về kinh tế hợp tác và kinh tế tập thể, các khái niệm về tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, liên đoàn HTX, Liên minh HTX, sản phẩm dịch vụ của HTX...

4. Về phân loại HTX: Nghiên cứu định hướng phân loại và các tiêu chí phân loại HTX nhất là đối với các HTX hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, đa địa bàn; HTX tạo việc làm.

5. Về chính sách hỗ trợ (Điều 6): Nghiên cứu quy định một chương về chính sách, hỗ trợ và ưu đãi của Nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX để nâng cao hiệu quả, chất lượng, phù hợp với đặc thù của các từng đối tượng, loại hình, lĩnh vực hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác:

- Trong các chính sách hiện có: những chính sách nào cần tiếp tục duy trì, những chính sách nào không còn cần thiết, những chính sách nào cần sửa đổi, bổ sung, những chính sách nào là đặc thù dành riêng cho lĩnh vực kinh tế hợp tác?...

- Đề xuất cụ thể nội dung chính sách, đối tượng áp dụng và sự cần thiết của chính sách. Lưu ý bổ sung các chính sách hỗ trợ, phát triển tổ hợp tác lên HTX.

6. Về quyền và nghĩa vụ (Điều 8, Điều 9): Các đề xuất cần bảo đảm sự bình đẳng trong hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác với các tổ chức kinh tế khác.

7. Về thành viên (Điều 13, Điều 14, Điều 15): Phân loại thành viên HTX (về điều kiện tham gia; quyền, nghĩa vụ, của thành viên trong tổ chức), bảo đảm không làm mất đi tính dân chủ, bình đẳng giữa các thành viên (mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết nhằm khuyến khích và thu hút mọi người tham gia (nhất là các thành viên liên kết, người trẻ tuổi, đối tượng tiềm năng), tăng cường tính hợp tác, phát huy được tinh thần làm chủ của thành viên và sức mạnh tập thể của tổ chức.

8. Về góp vốn, huy động vốn (Điều 17, Điều 44): Đề xuất các phương án về tỷ lệ vốn góp, hình thức góp vốn (bằng vốn góp hay cổ phần), hình thức huy động vốn từ thành viên và từ xã hội gắn với quyền và nghĩa vụ của người tham gia góp vốn; góp phần giải quyết vấn đề vốn sản xuất cho HTX nhưng không làm mất đi tính dân chủ của thành viên trong HTX.

9. Về thành lập và đăng ký (từ Điều 19 đến Điều 28): Đề xuất phương án xử lý những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong việc thành lập, đăng ký HTX đang quy định trong Luật, các giải pháp nâng cao hiệu quả bằng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

10. Về tổ chức, quản lý HTX (từ Điều 29 đến Điều 41): Đề xuất những vấn đề về cơ cấu tổ chức, đại hội thành viên, về điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm cũng như quyền hạn và nghĩa vụ của các chức danh quản lý trong HTX bảo đảm quyền làm chủ và chịu trách nhiệm của thành viên thông qua bộ máy tổ chức, quản lý HTX.

11. Về quản lý tài chính, tài sản (từ Điều 42 đến Điều 51): Đề xuất về các loại quỹ trong HTX, tỷ lệ thu nhập trích quỹ; phương án phân phối thu nhập cho thành viên. Quy định về các loại tài sản trong HTX, về tài sản không chia (nguồn hình thành, tỷ lệ trích lập,...).

12. Về kiểm toán HTX: Cho ý kiến quy định cụ thể một chương về kiểm toán HTX nhằm tạo sự minh bạch và phản ánh sức khỏe của HTX cho các thành viên HTX và các đối tác của HTX, giúp HĐQT và ban giám đốc quản lý điều hành hiệu quả, tạo điều kiện để HTX huy động vốn từ các tổ chức tín dụng bên ngoài và là cơ sở để Nhà nước hỗ trợ cho HTX.

13. Về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản HTX (từ Điều 52 đến Điều 54): Đề xuất phương án xử lý các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản HTX; xử lý tài sản (bao gồm tài sản không chia), vốn, nợ của HTX khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

14. Về tổ chức đại diện của HTX (Điều 57, Điều 58): Vai trò, vị trí, chức năng của Liên minh HTX và các tổ chức đại diện cho HTX (Liên đoàn HTX).

15. Về quản lý nhà nước (Điều 59, Điều 60): Đề xuất về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

16. Về đăng ký lại, chuyển đổi HTX: Đăng ký, chuyển đổi HTX sang loại hình tổ chức khác.

17. Kiến nghị về việc sửa các quy định khác trong Luật: Nêu cụ thể về tên Điều, khoản, điểm... và các nội dung cần chỉnh sửa.

(Tổng hợp số liệu theo mẫu Phụ lục VII đính kèm)

III. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ LIÊN QUAN

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Luật chuyên ngành, còn chưa thống nhất, chồng chéo gây khó khăn, vướng mắc khi triển khai thi hành hoặc có sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp và HTX.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật quy định trực tiếp đến đối tượng HTX, HTX nông nghiệp như (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT, Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT, Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT, Thông tư số 83/2015/TT-BTC, Thông tư số 24/2017/TT-BTC, Thông tư số 31/2018/TT-BTC...).

1. Về đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp trong tổ chức kinh tế hợp tác (KTHT).

2. Về liên kết với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Về cá nhân, pháp nhân cư trú ở nước ngoài tham gia vào tổ chức KTHT.

4. Về huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài, tín dụng nội bộ trong tổ chức KTHT.

5. Về miễn thuế giao dịch giữa thành viên với tổ chức KTHT và các ưu đãi thuế khác.

6. Về quy định kế toán, kiểm toán trong tổ chức KTHT để nâng cao tính minh bạch tài chính, thu hút đầu tư.

7. Về tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm giữa thành viên và tổ chức KTHT.

8. Về hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTHT; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tránh thất thoát lãng phí tài sản nhà nước.

9. Về Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

11. Về chính sách khuyến khích tổ hợp tác phát triển lên thành HTX.

12. Về các tiêu chí quan trọng cần sử dụng để đánh giá về chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển của tổ chức KTHT (số lượng thành viên, doanh thu,.. )

13. Về tổ chức Đảng và các hội, đoàn thể trong tổ chức KTHT.

14. Các vấn đề khác phát sinh trong thực tiễn, chưa được Luật HTX điều chỉnh...

IV. KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT HTX

Kiến nghị cụ thể đối với từng bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành Luật HTX và đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới./.

 

 

PHỤ LỤC I

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN VỀ KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

(Áp dụng cho các địa phương)

 

STT

Danh mục các văn bản

Năm ban hành

Số lượng văn bản ban hành từ năm 2013-2021

Văn bản của Ban chỉ đạo PT KTTT, HTX cấp tỉnh

Văn bản của Tỉnh/Thành ủy

Văn bản của HĐND tỉnh

Văn bản của UBND tỉnh

Đoàn thể

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

....

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: đánh dấu X vào các ô từ 4 đến 8

(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương)

STT

Tên văn bản, số ký hiệu

Năm ban hành (từ 2013-2021)

I

Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trực tiếp triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 (quy định riêng cho đối tượng HTX)

 

1

 

 

2

 

 

 

….

 

II

Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan đến tổ chức và hoạt động hợp tác xã (quy định cho nhiều đối tượng, trong đó HTX)

 

1

 

 

2

 

 

 

…..

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

TÌNH HÌNH CHUYỂN ĐỔI VÀ GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Loại hình/lĩnh vực

ĐVT

Đang hoạt động

Không hoạt động

Tổng số HTX đang hoạt động

Đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012

Chưa đăng ký lại, chưa chuyển đổi theo Luật HTX 2012

Đã chuyển sang loại hình tổ chức khác

Tổng số HTX không hoạt động

Tạm ngừng hoạt động (dưới 12 tháng liên tục hoặc có đơn xin tạm ngừng hoạt động)

Ngừng hoạt động, chờ gii thể (liên lạc được với HTX)

Ngừng hoạt động (mất liên lạc với HTX, vẫn tồn tại trên sổ sách)

Đang làm thủ tục giải thể, phá sản không vướng mắc

Đang làm thủ tục giải thể nhưng gặp khó khăn vướng mắc hoặc tranh chấp

 

 

 

a=b+c+d

b

c

d

đ=e+g +h+i+k

e

g

h

i

k

I

Tổng số HTX, trong đó:

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lĩnh vực nông nghiệp

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lĩnh vực CN-TTCN

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực xây dựng

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lĩnh vực tín dụng

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lĩnh vực thương mại

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lĩnh vực vận tải

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Lĩnh vực môi trường

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lĩnh vực nhà

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Lĩnh vực khác

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổng số LHHTX, trong đó:

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lĩnh vực nông nghiệp

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lĩnh vực CN-TTCN

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực xây dựng

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lĩnh vực tín dụng

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lĩnh vực thương mại

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lĩnh vực vận tải

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 -

7

Lĩnh vực môi trường

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lĩnh vực nhà

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Lĩnh vực khác

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Stt

Nội dung chính sách

01/7/2013

Kết quả thực hiện

31/12/2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Slượng

Kinh phí (Tr đồng)

NSTW

NSĐP

 

NSTW

NSĐP

 

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

 

NSTW

NSĐP

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chính sách hỗ tr, ưu đãi chung HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ng dụng KHKT, công nghệ mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển KT-XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thành lập mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tổ chức lại hoạt động hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ưu đãi về thuế, phí và lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hỗ trợ đặc thù khác của địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTXNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư phát triển KCHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ưu đãi tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ về chế biến sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Hỗ trợ mua bảo hiểm nông nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Nội dung chính sách

Kết quả thực hiện (tiếp)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

31/12/2021

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Slượng

Kinh phí (Tr đồng)

NSTW

NSĐP

 

NSTW

NSĐP

 

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

 

NSTW

NSĐP

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chính sách hỗ tr, ưu đãi chung HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bồi dưỡng nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ng dụng KHKT, công nghệ mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển KT-XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thành lập mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tổ chức lại hoạt động hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ưu đãi về thuế, phí và lệ phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Hỗ trợ đặc thù khác của địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTXNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đầu tư phát triển KCHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ưu đãi tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ về chế biến sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Hỗ trợ mua bảo hiểm nông nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC IV

CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

1/7/2013

Thực hin năm

31/12/2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31/12/2021

I

Hợp tác xã (HTX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số HTX

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX thành lập mới

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX giải thể

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX hoạt động hiệu quả

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số thành viên HTX

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên mới

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là cá nhân

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là đại diện hộ gia đình

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là pháp nhân

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số lao động thường xuyên trong HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động thường xuyên mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động là thành viên HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng vốn hoạt động của HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng giá trị tài sản HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Doanh thu bình quân một HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu của HTX với thành viên

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Lãi bình quân một HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tổng số cán bộ quản lý HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Số cán bộ HTX được đóng BHXH

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số liên hiệp HTX

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liên hiệp HTX thành lập mới

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liên hiệp HTX giải thể

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số HTX thành viên

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số lao động trong liên hiệp HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng vốn hoạt động của HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng giá trị tài sản HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Doanh thu bình quân một liên hiệp HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Lãi bình quân một liên hiệp HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Số THT có đăng ký hoạt động với chính quyền xã/phường/thị trấn

THT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số thành viên tổ hợp tác

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Doanh thu bình quân một tổ hợp tác

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lãi bình quân một tổ hợp tác

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC V

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI HỢP TÁC XÃ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Lĩnh vực hoạt động của HTX LHHTX

Tổng số (HTX, LHHTX)

Sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên

Quy mô thành viên

Tổng nguồn vốn

Đánh giá phân loại HTX

Sản xuất

Tiêu dùng

Lao động

Hỗn hợp

Siêu nhỏ (<50 TV)

Nhỏ (50- 300 TV)

Vừa (300- 1000 TV)

Lớn (>1000 TV)

Siêu nhỏ (< 1 tỷ đồng)

Nhỏ (1-5 tỷ đồng)

Vừa (5-50 tỷ đồng)

Lớn (>50 tỷ đồng)

Tốt (>80đ)

Khá (65- 80đ)

Trung bình (50- 65đ)

Yếu (<50đ)

 

Tổng số (HTX/LHHTX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lĩnh vực nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lĩnh vực CN-TTCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lĩnh vực thương mại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lĩnh vực vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Lĩnh vực nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lĩnh vực khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Theo thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 01/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã)

Riêng đánh giá, phân loại quỹ tín dụng nhân dân, đề nghị gửi báo cáo năm 2020 theo Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

 

PHỤ LỤC VI

SỐ LƯỢNG HTX, LIÊN HIỆP HTX PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Stt

Chỉ tiêu

ĐVT

1/7/2013

Thực hiện năm

31/12/ 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31/12/ 2021

I

HỢP TÁC XÃ

 

Tổng số HTX

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HTX nông nghiệp

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

HTX xây dựng

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

HTX tín dụng

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

HTX thương mại

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HTX vận tải

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

HTX môi trường

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

HTX nhà ở

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

HTX khác

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

LIÊN HIỆP HTX (LHHTX)

 

Tổng số LHHTX

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

LHHTX nông nghiệp

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

LHHTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

LHHTX xây dựng

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

LHHTX tín dụng

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

LHHTX thương mại

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

LHHTX vận tải

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

LHHTX môi trường

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

LHHTX nhà ở

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

LHHTX khác

LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC VII

BẢNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Luật Hợp tác năm 2012

Tồn tại hạn chế, nguyên nhân

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

Tên: Luật Hợp tác xã (HTX)

 

 

 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

 

 

Điều 3. HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 4. Giải thích từ ngữ

 

 

 

Điều 5. Bảo đảm của Nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 6. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước

 

 

 

Điều 7. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

 

 

 

Điều 8. Quyền của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 9. Nghĩa vụ của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 11. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

 

 

 

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN, HTX THÀNH VIÊN

 

 

 

Điều 13. Điều kiện trở thành thành viên, HTX thành viên

 

 

Điều 14. Quyền của thành viên, HTX thành viên

 

 

 

Điều 15. Nghĩa vụ của thành viên, HTX thành viên

 

 

 

Điều 16. Chấm dứt tư cách thành viên, HTX thành viên

 

 

 

Điều 17. Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp

 

 

 

Điều 18. Trả lại, thừa kế vốn góp

 

 

 

CHƯƠNG III. THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HTX, LIÊN HIỆP HTX

 

 

 

Điều 19. Sáng lập viên

 

 

Điều 20. Hội nghị thành lập HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 21. Nội dung điều lệ HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 22. Tên, biểu tượng của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 23. Đăng ký HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 24. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 25. Sổ đăng ký thành viên, HTX thành viên

 

 

 

Điều 26. Trụ sở chính của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 27. Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh

 

 

 

Điều 28. Thay đổi nội dung đăng ký của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ HTX, LIÊN HIỆP HTX

 

 

 

Điều 29. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

Điều 30. Đại hội thành viên

 

 

 

Điều 31. Triệu tập đại hội thành viên

 

 

 

Điều 32. Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên

 

 

 

Điều 33. Chuẩn bị đại hội thành viên

 

 

 

Điều 34. Biểu quyết trong đại hội thành viên

 

 

 

Điều 35. Hội đồng quản trị HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 36. Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị

 

 

 

Điều 37. Quyền hạn và nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị

 

 

 

Điều 38. Giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 39. Ban kiểm soát, kiểm soát viên

 

 

 

Điều 40. Điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 41. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

CHƯƠNG V. TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HTX, LIÊN HIỆP HTX

 

 

 

Điều 42. Xác định giá trị vốn góp

 

 

 

Điều 43. Tăng, giảm vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 44. Huy động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ

 

 

 

Điều 45. Vốn hoạt động của HTX liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 46. Phân phối thu nhập

 

 

 

Điều 47. Quản lý, sử dụng các quỹ của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 48. Tài sản của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 49. Xử tài sảnvốn của HTX liên hiệp HTX khi giải thể

 

 

 

Điều 50. Xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 51. Trình tự trả lại vốn góp

 

 

 

CHƯƠNG VI. CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN HTX, LIÊN HIỆP HTX

 

 

 

Điều 52. Chia, tách HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 53. Hợp nhất, sáp nhập HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 54. Giải thể HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 55. Giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 56. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA HTX, LIÊN HIỆP HTX

 

 

 

Điều 57. Tổ chức đại diện của HTX, liên hiệp HTX

 

 

 

Điều 58. Tổ chức liên minh HTX Việt Nam, tổ chức liên minh HTX tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

 

CHƯƠNG VIII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HTX, LIÊN HIỆP HTX

 

 

 

Điều 59. Nội dung quản lý nhà nước

 

 

 

Điều 60. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

 

 

 

Điều 61. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

 

 

 

CHƯƠNG IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

 

Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp

 

 

 

Điều 63. Hiệu lực thi hành

 

 

 

Điều 64. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

 

 

 

Các ý kiến khác, đề xuất khác

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

(Kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1. Phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012:

- Chuyên đề 1: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì).

- Chuyên đề 2: Phát triển các dịch vụ tài chính và các dịch vụ hỗ trợ, phát triển kinh doanh của các hợp tác xã trong các chuỗi liên kết thị trường (giao Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì).

- Chuyên đề 3: Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì).

- Chuyên đề 4: Chính sách hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ chế biến sản phẩm; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với hợp tác xã nông nghiệp. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì).

- Chuyên đề 5: Tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Bộ Tài Chính chủ trì).

- Chuyên đề 6: Chính sách thuế, xóa nợ khê đọng đối với hợp tác xã, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho thành viên. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Bộ Tài chính chủ trì).

- Chuyên đề 7: Chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động và cán bộ quản lý trong hợp tác xã. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì).

- Chuyên đề 8: Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đối với hợp tác xã. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Bộ Công Thương chủ trì).

- Chuyên đề 9: Cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đánh giá kết quả đạt được và đề xuất, kiến nghị (giao Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì).

- Chuyên đề 10: Chính sách về giao đất và thuê đất đối với hợp tác xã nông nghiệp. Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị (giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì).

- Chuyên đề 11: Chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới cho hợp tác xã. Xu hướng phát triển, ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đánh giá và đề xuất giải pháp (giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì).

- Chuyên đề 12: Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã theo quy định và cam kết trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (giao Bộ Tư pháp chủ trì).

2. Phục vụ nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Luật Hợp tác xã:

- Chuyên đề 13: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng luật và các chính sách cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện nay trên thế giới (giao Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì).

- Chuyên đề 14: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thủ tục triển khai giải thể hợp tác xã và chuyển đổi hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác (giao Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì).

- Chuyên đề 15: Nghiên cứu hoàn thiện khung khổ pháp lý đăng ký hợp tác xã; ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, đánh giá, phân loại chế độ báo cáo (giao Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì).

- Chuyên đề 16: Hoàn thiện khung khổ pháp lý, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (giao Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì).

- Chuyên đề 17: Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán hợp tác xã. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý về kiểm soát nội bộ và kiểm toán hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và minh bạch tài chính trong hợp tác xã (giao Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì).

- Chuyên đề 18: Nghiên cứu hoàn thiện quy định về mức độ giao dịch giữa thành viên và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì).

- Chuyên đề 19: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý để hỗ trợ, thúc đẩy tổ hợp tác phát triển lên mô hình hợp tác xã (giao Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì).

- Chuyên đề 20: Nghiên cứu về thành viên liên kết, thành viên góp vốn, thành viên quản lý của hợp tác xã. Giải pháp cân bằng trong phân phối thu nhập và quyền lợi đối với các thành viên này trong hợp tác xã (giao Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì).

- Chuyên đề 21: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các loại hình kinh tế tập thể của hợp tác xã và hoàn thiện khung khổ pháp lý về các loại hình kinh tế tập thể ở nước ta phù hợp với sự phát triển và hội nhập với quốc tế (giao Liên minh Hợp tác xã Việt nam chủ trì).

- Chuyên đề 22: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về tổ chức đại diện của hợp tác xã và hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức đại diện hợp tác xã ở nước ta (giao Liên minh Hợp tác xã Việt nam chủ trì).

- Chuyên đề 23: Nghiên cứu hoàn thiện quy định về mức độ giao dịch giữa thành viên và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực giao thông (giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì)./.

thuộc tính Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1078/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:06/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đề cương tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012

Ngày 06/08/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (Luật HTX).

Theo đó, Đề cương bao gồm 2 phần: Báo cáo và đánh giá tình hình tổ chức thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (Phần I); và Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về hợp tác xã (Phần II).

Cụ thể, tại Phần I, báo cáo công tác xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX; công tác tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX); công tác tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về KTTT, HTX; tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước; tình hình phát triển KTTT, HTX từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực…

Đối với tình hình phát triển KTTT, HTX từ khi Luật HTX có hiệu lực, Liên minh HTX Việt Nam và các địa phương đánh giá KTTT, HTX theo từng lĩnh vực, cụ thể theo 8 nhóm là các KTTT, HTX hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại - dịch vụ; xây dựng; vận tải; tín dụng; môi trường; và các lĩnh vực khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi