Quyết định 02/QĐ-UBDT 2019 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Ủy ban Dân tộc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 02/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2018
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 02/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 02/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MC VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT HT HIỆU LC TOÀN B THUC LĨNH VC QUN LÝ NHÀ NƯC CA ỦY BAN DÂN TC NĂM 2018

-------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm
UBDT (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan công tác dân tộc các Tnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tỦy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (03 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011

Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định này bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/4/2018

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Số 56/2013/QĐ-TTg, ngày 07/10/2013

Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/04/2018

3

Thông tư Liên tịch

Số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày 10/01/2014

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông tư này bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/4/2018

4

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

04/2011/TT-UBDT, ngày 26/10/2011

Hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc.

Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2018/TT-UBDT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

30/9/2018

5

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

02/2014/TT-UBDT, ngày 01/08/2014

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2018/TT-UBDT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

30/9/2018

6

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

05/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014

Quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Thông tư này bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2018/TT-UBDT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

01/10/2018

 

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan