Nghị quyết 15/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 15/2004/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2004
VỀ PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2004

 

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2004, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình dự thảo Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2004 và chương trình công tác năm 2005 của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết quả giao ban về sản xuất, đầu tư năm 2004; Bộ trưởng Bộ Thương mại báo cáo tình hình thị trường trong nước và xuất khẩu năm 2004.

Trong năm qua, mặc dù có nhiều yếu tố tác động không thuận đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta như: rét đậm đến sớm, lũ quét, lở đất và hạn hán nặng kéo dài ở nhiều địa phương, dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng, giá cả thị trường thế giới và trong nước tăng cao... nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn được duy trì, đời sống xã hội vẫn tiếp tục phát triển. Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt hoặc vượt kế hoạch Quốc hội đề ra. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực; công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách và thực hiện vốn đầu tư phát triển tăng, nhập siêu giảm; các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững.

Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội và nhân dân cả nước. Đồng thời, cũng là kết quả của sự chỉ đạo khẩn trương, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, sự điều hành linh hoạt, cụ thể, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ. Năm 2004, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đã có nhiều đổi mới, chú trọng hơn công tác thanh tra, kiểm tra và bảo đảm hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực xã hội, giữa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với giải quyết vấn đề đột xuất. Tập thể Chính phủ đoàn kết, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động phối hợp hoạt động có hiệu quả trong bộ máy Chính phủ và với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Năm 2005 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2001-2005), nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo lộ trình đề ra; khẩn trương triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ; chú trọng hơn đến phát triển các ngành dịch vụ, đến chất lượng tăng trưởng, trên cơ sở đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật mới để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh; chủ động thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng, kiềm chế tốc độ tăng giá trong phạm vi mục tiêu đã định; chỉ đạo tích cực phát triển các lĩnh vực xã hội, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm cả trong sản xuất và tiêu dùng; xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như tăng dân số, tai nạn giao thông, tội phạm, khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện kéo dài; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần đề cao tinh thần trách nhiệm chủ động phối hợp công tác với nhau và chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương mình hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; phát động sâu rộng phong trào thi đua phát huy nội lực trong sản xuất, kinh doanh và công tác đời sống, xã hội; tập trung nhiều thời gian hơn để chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm 2005, giảm bớt hội họp, các thủ tục, nghi lễ, các chuyến đi nước ngoài không thực sự cần thiết...

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội số 36/2004/QH 11 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và Nghị quyết số 37/2004/QH 11 về giáo dục. Các Bộ, ngành, địa phương cần tiến hành ngay việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật, để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh thể chế, chế tài về thanh tra, kiểm tra, giám sát, định mức trong đầu tư, xây dựng.

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp, hoàn chỉnh Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2004 và chương trình công tác năm 2005 của Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ gửi báo cáo đến các Bộ, ngành, địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông trình Kế hoạch tổng thể phát triển chính phủ điện tử Việt Nam đến năm 2010.

Xây dựng chính phủ điện tử là quá trình hợp lý hoá và minh bạch hoá các quy trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thông tin và xử lý thông tin, tăng cường và mở rộng các dịch vụ công, phát huy dân chủ... trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật mới nhất về công nghệ thông tin và truyền thông. Xây dựng chính phủ điện tử là bước đi quan trọng và cần thiết trong kế hoạch cải cách nền hành chính công, nhằm đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp, giảm hội họp, giấy tờ, tiết kiệm thời gian và tiền của xã hội.

Giao Bộ Bưu chính - Viễn thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Kế hoạch tổng thể Phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam đến năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2005.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật.

Luật Hải quan được ban hành từ năm 2001 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng hoạt động hải quan trong quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra thuế và chống thất thu thuế. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới công tác hải quan và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Hải quan ban hành năm 2001 có nhiều điểm cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật; Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật này.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Y tế trình dự án Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Pháp lệnh.

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễm dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được ban hành năm 1995, đã có tác dụng tích cực trong phòng, chống HIV/AIDS, nhưng qua gần 10 năm thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ nhiều nội dung hạn chế. Trước tình hình lây, nhiễm HIV/AIDS ở nước ta đang tiến triển ở mức độ nhanh và có chiều hướng ngày càng lan rộng trong cộng đồng, việc ban hành Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS để thay thế Pháp lệnh ban hành năm 1995 là rất cần thiết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành về phòng, chống HIV/AIDS và ngăn chặn có hiệu quả hơn dịch bệnh HIV/AIDS.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh; Bộ trưởng Bộ Y tế thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Pháp lệnh này.

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 15/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 15/2004/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/12/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!