Chỉ thị 595/CT-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 595/CT-BNN-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

 

CHỈ THỊ

Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Trong những năm qua, việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước là một nội dung quan trọng  của công tác quản lý lao động và cải cách hành chính.  Ngày 31/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc bộ máy hành chính, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước triển khai các hoạt động  nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và yêu cầu của Bộ Nội vụ tại  văn bản số 569/BNV-CCVC, ngày 3 tháng 3 năm 2008 về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, Bộ trưởng yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

 1.1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới tất cả các đơn vị trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

1.2. Tiếp tục tổ chức phổ biến trong phạm vi cơ quan, đơn vị nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc (như Bộ Luật lao động năm 1994, Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ,…), các quy chế (có liên quan) của Bộ;

1.3. Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế, nội quy lao động của cơ quan, đơn vị mình; triển khai áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến, công khai, minh bạch như hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  TCVN ISO 9001-2000, cơ chế “một cửa” phù hợp kế hoạch chung của Bộ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, từng buớc hiện đại hoá công sở; cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

1.4. Bố trí, phân công  hợp lý và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức để không phải làm việc ngoài giờ. Riêng đối với những cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính về kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm lâm phục vụ lưu thông, xuất nhập, khẩu hàng hoá cần bố trí luân phiên cán bộ, công chức làm việc ngày thứ Bảy, Chủ nhật và được nghỉ bù.

1.5. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về sử dụng thời giờ làm việc,  kỷ luật lao động, kết quả công tác của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

1.6. Hàng năm, trước ngày 10/5 và ngày 10/12 gửi báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị này (qua Vụ Tổ chức Cán bộ).

2. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

2.1. Chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của Bộ và của đơn vị.

2.1. Đi làm việc đúng giờ; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không chơi game, tụ tập uống nước, nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc kể cả bữa ăn trưa của ngày làm việc; chấp hành nghiêm quy định của Bộ về văn hoá công sở.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

3.1.  Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ việc quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc phân công lao động hợp lý và tổ chức quá trình lao động của cán bộ, công chức, viên chức, việc điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động và thời gian làm việc.

3.2. Hoàn thiện các quy chế, quy định của Bộ về tuyển dụng, theo dõi, đánh giá, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức;

3.3.Triển khai áp dụng phương thức mô tả công việc tại các đơn vị thực hiện thí điểm theo kế hoạch đã ban hành;

3.4. Chủ trì và phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ;

3.5.Tổng hợp, xây dựng Báo cáo 6 tháng, hàng năm về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại văn bản số 569/BNV-CCVC, ngày 3 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện nội dung Chỉ thị “05” của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này.

4. Văn phòng Bộ

4.1. Xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc và các quy chế khác của Bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế;

4.2. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Bộ giao cho các đơn vị;

4.3. Tham mưu giúp Bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 25/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước; các quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; các quy định về chế độ họp; hoàn thiện cơ chế “1 cửa” để nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc và nâng cao chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước  là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nội dung Chỉ thị này của cơ quan, đơn vị mình./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Đức Phát

thuộc tính Chỉ thị 595/CT-BNN-VP

Chỉ thị 595/CT-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 595/CT-BNN-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 595/CT-BNN-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi