Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.641 văn bản: Hải quan
3601

Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách, xe lửa liên vận quốc tế xuất, nhập cảnh

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
3602

Công văn 208/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định 89/CP và Thông tư liên bộ về bỏ giấy phép nhập khẩu chuyến

Ban hành: 22/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
3603

Quyết định 287/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng hướng dẫn sử dụng Mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu mới HQ-96

Ban hành: 19/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
3604

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu

Ban hành: 29/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
3605

Chỉ thị 275/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của viên chức ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 18/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
3606

Công văn 2386/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy định ngày có hàng thực xuất, thực nhập để thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 04/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3607

Quyết định 603-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Hải quan

Ban hành: 25/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
3608

Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới

Ban hành: 16/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
3609

Quyết định 197/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa

Ban hành: 23/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
3610

Công văn 1089/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn làm rõ về hàng hóa gửi kho ngoại quan

Ban hành: 20/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
3611

Thông tư 133 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác thăm dò dầu khí

Ban hành: 13/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3612

Công văn 731/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nhãn, mác hàng hóa

Ban hành: 11/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
3613

Quyết định 127/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình và sơ đồ quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch

Ban hành: 10/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
3614

Quyết định 126/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế về hải quan đối với hàng hóa gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 08/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
3615

Quyết định 126-TCHQ/QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế về hải quan đối với hàng gia công xuất nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 03/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
3616

Công văn 420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích một số điểm tại Thông tư 63/TCHQ-GSQL ngày 20/2/1995

Ban hành: 11/03/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
3617

Quyết định 109/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bản Quy chế địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài khu vực cửa khẩu

Ban hành: 09/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
3618

Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa

Ban hành: 09/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
3619

Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong chỉ thị số 426/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan

Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
3620

Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường phối hợp giữa Hải quan địa phương trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và chấn chỉnh công tác kiểm hóa

Ban hành: 16/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
Vui lòng đợi