Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 410 văn bản: Hải quan
21

Quyết định 1915/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế

Ban hành: 17/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2007
22

Quyết định 2729/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Ban hành: 14/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2007
23

Quyết định 44/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất khẩu nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ

Ban hành: 29/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
24

Quyết định 33/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan

Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
25

Nghị định 10/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
26

Quyết định 3597/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đối thoại với đối tượng nộp thuế và người khai hải quan

Ban hành: 04/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
27

Thông tư 94/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/2004/QĐ-TTg ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan

Ban hành: 01/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
28

Quyết định 134/TCHQ/QĐ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông qua

Ban hành: 18/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
29

Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan

Ban hành: 25/12/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
30

Quyết định 681/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung mẫu ấn chỉ và bản quy định sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Ban hành: 13/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
31

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam

Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
32

Quyết định 295/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh giá tối thiểu mặt hàng máy động cơ

Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
33

Nghị định 18/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, Hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, biểu tượng, cờ hiệu và trang phục Hải quan Việt Nam

Ban hành: 29/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
34

Quyết định 260/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế

Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
35

Quyết định 262/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi Danh mục hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
36

Quyết định 121/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi mức giá tính thuế

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
37

Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ của tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá 62/1999/QĐ-TCHQ

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
38

Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi khung giá tính thuế

Ban hành: 13/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
39

Quyết định 388/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu

Ban hành: 20/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
40

Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới

Ban hành: 16/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
Vui lòng đợi