Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.641 văn bản: Hải quan
3621

Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch

Ban hành: 16/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
3622

Chỉ thị 233/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về công tác kiểm tra, giám sát bằng máy kiểm tra hải quan và camera tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
3623

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
3624

Quyết định 188/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
3625

Thông tư 533/TCHQ-GQ của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo quyết định số 104 - TTg ngày 16-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/1995
3626

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 08/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
3627

Thông tư 201/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg

Ban hành: 16/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
3628

Nghị định 16-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3629

Thông tư 10/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 18-CP ngày 16/04/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 15/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
3630

Thông tư 866/TCHQ-PCXL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 232-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Ban hành: 12/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3631

Nghị định 232-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Ban hành: 25/06/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3632

Quyết định 13/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về thành lập và quản lý kho ngoại quan

Ban hành: 25/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3633

Thông tư 315/TCHQ-GQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 115-HĐBT ngày 09/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 24/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3634

Quyết định 43-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thí điểm thành lập và quản lý khoa ngoại quan

Ban hành: 31/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3635

Quyết định 02-TCHQ/GQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan cấp giấy phép

Ban hành: 15/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3636

Thông tư 968-TCHQ/PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 171-HĐBT ngày 27/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Bản quy định cụ thể thủ tục hải quan và lệ phí hải quan

Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3637

Thông tư 967-TCHQ/PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 128-HĐBT ngày 19/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam

Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3638

Thông tư 478-TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 156/HĐBT ngày 16/5/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 13/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3639

Thông tư 479-TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 157-HĐBT ngày 16/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 13/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3640

Nghị định 128-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định phạm vi địa bàn hoạt động cụ thể và khu vực kiểm soát của Hải quan Việt Nam

Ban hành: 19/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi