Thông tư 34/2016/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ sử dụng phà

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 34/2016/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Căn cứ Luật giao thông đường bộ s 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí s97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bng nguồn vn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.
2. Thông tư này áp dụng đối với người đi bộ; người điều khiển: phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự; các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng phải trả tiền dịch vụ và người thanh toán giá dịch vụ sử dụng phà
1. Đối tượng phải trả tiền dịch vụ sử dụng phà bao gồm: người đi bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự.
2. Người thanh toán giá dịch vụ sử dụng phà bao gồm: người đi bộ; người điều khiển: phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự.
Điều 3. Khung giá dịch vụ sử dụng phà
1. Giá tối đa dịch vụ sử dụng phà tại các bến phà quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng phà quyết định giá cụ thể dịch vụ sử dụng phà tại bến phà do mình quản lý. Trường hợp đơn vị quyết định giá cụ thể thấp hơn giá tối đa nêu trên, thì mức giảm không quá 5% so với với mức giá tối đa và phải đảm bảo thuận tiện trong việc thanh toán giá dịch vụ sử dụng phà.
2. Giá dịch vụ sử dụng phà quy định tại Điều 3 Thông tư này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.
Điều 4. Đối tượng miễn giá dịch vụ sử dụng phà
1. Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác đang chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu;
2. Xe cứu hỏa;
3. Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa;
4. Xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão;
5. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh, bao gồm: xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân;
6. Xe, đoàn xe đưa tang;
7. Đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường;
8. Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh;
9. Thương binh, bệnh binh, học sinh, trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp). Khi sử dụng dịch vụ phà trong trường hợp này phải xuất trình giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) cần thiết như: Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhận đối với thương binh/bệnh binh; thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận của Nhà trường đối với học sinh; Giấy khai sinh đối với trẻ em.
Điều 5. Vé thu tiền dịch vụ sử dụng phà
1. Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng vé thu tiền dịch vụ sử dụng phà theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý hóa đơn bán hàng.
2. Vé thu tiền dịch vụ sử dụng phà tại các bến phà bao gồm 02 loại: Vé lượt, vé tháng.
a) Vé lượt: là vé có giá trị sử dụng dịch vụ sử dụng phà một lần cho một đối tượng phải trả tiền dịch vụ sử dụng phà.
b) Vé tháng: là vé có giá trị sử dụng dịch vụ sử dụng phà nhiều lần trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bán ghi cụ thể trên vé đến ngày kết thúc thời hạn được ghi cụ thể trên vé. Vé tháng chỉ áp dụng đối với các đối tượng có quy định mức thu vé tháng tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Đối với đối tượng là người đi bộ, thì trên vé phải ghi rõ họ, tên và số chứng minh nhân dân. Đối với đối tượng là phương tiện theo quy định không có biển số kiểm soát, thì trên vé phải ghi rõ loại phương tiện và họ, tên; số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) của người điều khiển phương tiện. Đối với đối tượng là phương tiện theo quy định phải có biển số kiểm soát, thì trên vé phải ghi rõ loại phương tiện và biển số kiểm soát của phương tiện.
3. Vé mua cho đối tượng phải trả tiền dịch vụ sử dụng bến phà nào chỉ có giá trị sử dụng cho đối tượng đó tại bến phà nơi bán vé.
Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được giao cung cấp dịch vụ sử dụng phà
1. Ban hành mức giá cụ thể đảm bảo nằm trong khung giá dịch vụ sử dụng phà đã được quy định tại Điều 3 của Thông tư này.
2. Công khai thông tin và niêm yết về giá dịch vụ sử dụng phà theo quy định của pháp luật về giá.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc, phát sinh để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;
- Báo GT, Tạp chí GTVT
- Lưu: VT, TC (c).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

PHỤ LỤC I

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ VÀM CỐNG, QUỐC LỘ 80
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đối tượng phải thu tiền dịch vụ sử dụng phà

Đơn vị tính

Giá

1

Khách đi b

đng/lượt

1.000

2

Khách đi bộ mua vé tháng

đng/tháng

30.000

3

Khách đi xe đạp, xe đạp điện

đồng/lượt

2.000

4

Khách đi xe đạp, xe đạp điện mua vé tháng

đồng/tháng

60.000

5

Xe mô tô hai bánh, xe gn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

5.000

6

Xe mô tô hai bánh, xe gn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

150.000

7

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

6.000

8

Xe ô tô dưới 12 ghế ngi, xe lam các loại xe tương tự

đồng/lượt

25.000

9

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngi

đồng/lượt

30.000

10

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

50.000

11

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngi

đồng/lượt

60.000

12

Xe khách từ 50 ghế ngtrở lên

đồng/lượt

70.000

13

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tn

đồng/lượt

25.000

14

Xe chở hàng trọng tải từ 3 tn đến dưới 5 tn

đồng/lượt

35.000

15

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tn đến dưới 10 tn

đồng/lượt

60.000

16

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tn đến dưới 15 tn

đồng/lượt

90.000

17

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tn đến dưới 18 tn, xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

120.000

18

Xe chở hàng trọng tải từ 18 tn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets

đồng/lượt

130.000

19

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

400.000

20

Thuê cả chuyến phà loại 200 tn

đồng/chuyến

600.000

Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé)

PHỤ LỤC II

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ ĐÌNH KHAO, QUỐC LỘ 57
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đối tượng khách hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Khách đi b

đồng/lượt

1.000

2

Khách đi bộ mua vé tháng

đồng/tháng

30.000

3

Khách đi xe đạp, xe đạp điện

đồng/lượt

2.000

4

Khách đi xe đạp, xe đạp điện mua vé tháng

đồng/tháng

60.000

5

Xe mô tô hai bánh, xe gn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

4.000

6

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

120.000

7

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

6.000

8

Xe ô tô dưới 12 ghế ngi, xe lam các loại xe tương tự

đồng/lượt

25.000

9

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi

đồng/lượt

30.000

10

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

50.000

11

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi

đồng/lượt

60.000

12

Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

70.000

13

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tn

đồng/lượt

25.000

14

Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

30.000

15

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

45.000

16

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

70.000

17

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

90.000

18

Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets

đồng/lượt

120.000

19

Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn

đồng/chuyến

200.000

20

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

300.000

21

Thuê cả chuyến phà loại 200 tấn

đồng/chuyến

500.000

Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé)

PHỤ LỤC III

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ ĐẠI NGÃI, QUỐC LỘ 60
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đi tượng khách hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Khách đi xe đạp, xe đạp điện

đồng/lượt

2.000

2

Khách đi xe đạp, xe đạp điện mua vé tháng

đồng/tháng

40.000

3

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

6.000

4

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

120.000

5

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

8.000

6

Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam các loại xe tương tự

đồng/lượt

40.000

7

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi

đồng/lượt

55.000

8

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

80.000

9

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi

đồng/lượt

110.000

10

Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

120.000

11

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn

đồng/lượt

35.000

12

Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

40.000

13

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

60.000

14

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

100.000

15

Xe chở hàng trng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

130.000

16

Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn

đồng/chuyến

260.000

17

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

400.000

Ghi chú:

Mức thu tại biểu giá nêu trên được áp dụng riêng biệt cho từng bến phà:

1. Từ Bờ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh sang Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng hoặc ngược lại;

2. Từ Bờ Long Phú, tỉnh Sóc Trăng sang Cù Lao Dung hoặc ngược lại.

PHỤ LỤC IV

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ KÊNH TẮT, QUỐC LỘ 53
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đi tượng khách hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Xe mô tô hai bánh, xe gn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

4.000

2

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

120.000

3

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

5.000

4

Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam các loại xe tương tự

đồng/lượt

25.000

5

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi

đồng/lượt

30.000

6

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

40.000

7

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi

đồng/lượt

45.000

8

Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

50.000

9

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn

đồng/lượt

40.000

10

Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

45.000

11

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

55.000

12

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

70.000

13

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

80.000

14

Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn

đồng/chuyến

100.000

15

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

200.000

PHỤ LỤC V

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ LÁNG SẮT, QUỐC LỘ 53
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đối tượng khách hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

4.000

2

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

120.000

3

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương t

đồng/lượt

5.000

4

Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam các loại xe tương tự

đồng/lượt

25.000

5

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi

đồng/lượt

30.000

6

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

40.000

7

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi

đồng/lượt

45.000

8

Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

50.000

9

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn

đồng/lượt

40.000

10

Xe chở hàng trọng ti từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

45.000

11

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

55.000

12

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

70.000

13

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

80.000

14

Thuê c chuyến phà loại 60 tấn

đồng/chuyến

100.000

15

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

200.000

PHỤ LỤC VI

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ ĐỐNG CAO, QUỐC LỘ 37B
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đi tượng khách hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

5.000

2

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

100.000

3

Xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dùng cho người khuyết tật)

đồng/lượt

8.000

4

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

10.000

5

Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự

đồng/lượt

30.000

6

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi

đồng/lượt

40.000

7

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

50.000

8

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi

đồng/lượt

65.000

9

Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

75.000

10

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn

đồng/lượt

35.000

11

Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

55.000

12

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

75.000

13

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

90.000

14

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

100.000

15

Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets

đồng/lượt

120.000

16

Xe máy thi công

đồng/lượt

70.000

17

Thuê cả chuyến phà loại 15 tấn

đồng/chuyến

150.000

18

Thuê cả chuyến phà loại 30 tấn

đồng/chuyến

200.000

19

Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn

đồng/chuyến

250.000

20

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

300.000

PHỤ LỤC VII

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ CỒN NHẤT, QUỐC LỘ 37B
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đi tượng khách hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

5.000

2

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

100.000

3

Xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dùng cho người khuyết tật)

đồng/lượt

8.000

4

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

10.000

5

Xe ôtô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự

đồng/lượt

30.000

6

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi

đồng/lượt

40.000

7

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

50.000

8

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi

đồng/lượt

65.000

9

Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

75.000

10

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn

đồng/lượt

35.000

11

Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

55.000

12

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

75.000

13

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

90.000

14

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

100.000

15

Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets

đồng/lượt

120.000

16

Xe máy thi công

đồng/lượt

70.000

17

Thuê cả chuyến phà loại 15 tấn

đồng/chuyến

150.000

18

Thuê cả chuyến phà loại 30 tấn

đồng/chuyến

200.000

19

Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn

đồng/chuyến

250.000

20

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

300.000

PHỤ LỤC VIII

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ VẠN YÊN, QUỐC LỘ 43
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Đi tượng khách hàng

Đơn vị tính

Giá

1

Người đi bộ

đồng/lượt

2.000

2

Mô tô 2 bánh, xe đạp, xe đạp điện

đồng/lượt

3.000

3

Xe lam, xích lô, xe 3 bánh

đồng/lượt

5.000

4

Xe con

đồng/lượt

25.000

5

Xe có trọng tải dưới 2 tấn

đồng/lượt

25.000

6

Xe có trọng tải từ 2 tấn đến 5 tấn

đồng/lượt

35.000

7

Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn

đồng/lượt

53.000

8

Xe có trọng tải trên 10 tấn đến 15 tấn

đồng/lượt

62.000

9

Xe có trọng tải trên 15 tấn đến 20 tấn

đồng/lượt

80.000

10

Xe có trọng tải trên 20 tấn

đồng/lượt

90.000

11

Xe chở khách dưới 12 ghế ngồi

đồng/lượt

25.000

12

Xe chở khách từ 12 ghế đến 24 ghế ngồi

đồng/lượt

35.000

13

Xe chở khách từ 25 ghế đến 42 ghế ngồi

đồng/lượt

53.000

14

Xe chở khách trên 42 ghế ngồi

đồng/lượt

62.000

15

Xe moóc, sơ mi moóc, xe cu

đồng/lượt

70.000

16

Xe máy thi công bánh lp

đồng/lượt

62.000

17

Xe máy thi công bánh xích

đồng/lượt

90.000

thuộc tính Thông tư 34/2016/TT-BGTVT

Thông tư 34/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2016/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:15/11/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước

Ngày 15/11/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.
Theo đó, giá tối đa dịch vụ sử dụng tại 08 bến phà, gồm Phà Vạn Yên, Quốc lộ 43; phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B; phà Đống Cao, Quốc lộ 37B; phà Láng Sắt, Quốc lộ 53; phà Kênh Tắt, Quốc lộ 53; phà Đại Ngãi, Quốc lộ 60; phà Đình Khao, Quốc lộ 57 và phà Vàm Cống, Quốc lộ 80 dao động từ 1.000 - 2.000 đồng/lượt với người đi bộ; 2.000 - 5.000 đồng/lượt với mô tô hai bánh, xe đạp, xe đạp điện; 25.000 - 40.000 đồng/lượt với xe con, ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự… Trường hợp đơn vị quyết định giá cụ thể thấp hơn giá tối đa nêu trên thì mức giảm không quá 5% so với mức giá tối đa và phải đảm bảo thuận tiện trong việc thanh toán giá dịch vụ sử dụng phà.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể các đối tượng được miễn giá dịch vụ sử dụng phà, bao gồm: Xe cứu thương; Xe cứu hỏa; Xe máy nông, lâm nghiệp; Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; Xe, đoàn xe đưa tang; Đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường; Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh và Thương binh, bệnh binh, học sinh, trẻ em dưới 10 tuổi.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Xem chi tiết Thông tư34/2016/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi