Quyết định 937/QĐ-BGTVT 2019 Đề án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 937/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị đnh s 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phquy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vn tải;

Căn cQuyết định s418/QĐ-TTg ngày 16/04/2019 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Đán “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thy nội địa trong tình hình mi”;

Theo đnghcủa Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đm bo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” (sau đây gọi chung là Kế hoạch) với các nhiệm vụ tại Phlục ban hành kèm theo Quyết đnh này.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan, đơn vị căn c vào các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định k hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Vụ An toàn giao thông chủ trì đôn đc, báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưng các Vụ, Tng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc TW (để p/h);
- Các Th trưởng Bộ Giao thông vn tải;
- Các S Giao thông vận tải;
- Tng Công Đường sắt VN;
- Cng TTĐT Bộ GTVT;
- B
áo Giao thông;
- Lưu: VT, ATGT (Cường 05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Nhật

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
(Kèm theo Quyết định số: 937/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Tên chương trình, dự án

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phm pháp luật, quy hoạch và cơ chế, chính sách

 

 

 

1

Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN, KCHT, MT, TC, TCCB;

- Thanh tra Bộ.

2019-2021

2

Sửa đi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; rà soát, hoàn thiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa cụ thể:

 

 

 

-

Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN, KCHT, MT, TC, TCCB;

- Thanh tra Bộ.

2019-2020

-

Rà soát, hoàn thiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: VT, PC, ATGT, KHCN, KCHT, MT, TC, TCCB;

- Thanh tra Bộ.

2019 - 2020

3

Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường thủy nội địa có liên quan đến an toàn giao thông.

Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Các Vụ: KHCN, ATGT, KCHT, VT, PC, MT, KHĐT, TC, TCCB;

- Thanh tra Bộ;

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

2019 - 2023

4

Lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: KHĐT, KCHT, VT, PC, ATGT, KHCN, MT, TC, TCCB, ĐTCT;

- Thanh tra Bộ.

2019-2020

5

Rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: VT, PC, ATGT, KHCN, MT, KHĐT, KCHT, TC, TCCB, ĐTCT;

- Thanh tra Bộ.

2019-2020

II

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

 

 

 

1

Kiểm tra, lập và công bố danh mục các dự án, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa; trên cơ sở đó, tổ chức lập kế hoạch đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, cải tạo, xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật cụ thể:

 

 

 

-

Kiểm tra, lập và công bố danh mục các dự án, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: ATGT, KHĐT, KCHT, VT, PC, KHCN, MT, TC, ĐTCT;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2019 - 2030

-

Tổ chức lập kế hoạch đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, cải tạo, xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: KHĐT, KCHT, ATGT, VT, PC, KHCN, MT, TC, ĐTCT;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2019-2030

III

Phương tiện thủy nội địa

 

 

 

1

Nghiên cứu, phát triển đóng mới các mẫu phương tiện đường thủy nội địa có tính năng an toàn cao, giá thành rẻ, phù hợp với điều kiện từng vùng miền.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Các Vụ: KHCN, MT, KHĐT, KCHT, ATGT, VT, PC, TC.

2019-2022

IV

Công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng ch chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

 

 

 

1

Áp dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng đào tạo và thi, kiểm tra cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Các Vụ: Tchức, ATGT, VT, PC, KHCN, MT, KCHT, TC.

2019-2020

V

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

 

 

 

1

Xây dựng “Sổ tay An toàn giao thông đường thủy nội địa”.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Các Vụ: ATGT, VT, PC, KHCN, MT, KCHT, TC, TCCB;

- Ban ATGT, SGTVT các tỉnh, thành phố.

2019-2022

2

Tổ chức thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Cảng, bến sông an toàn”, mô hình “Cụm, khu dân cư an toàn giao thông đường thủy nội địa”.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,

- Các Vụ: ATGT, VT, PC, KHCN, MT, KCHT, TC, TCCB;

- Ban ATGT, Sở GTVT các tỉnh, thành phố.

2019-2030

VI

Quản lý an toàn giao thông

 

 

 

1

Nâng cấp, xây dựng Cơ sở dữ liệu đường thủy nội địa quốc gia có kết nối, tích hp các số liệu về tai nạn giao thông, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, xử lý vi phạm...

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Giao thông vn tải;

- Các Vụ: ATGT, VT, PC, KHCN, MT, KHĐT, KCHT, TC, TCCB.

- Thanh tra Bộ.

2019 - 2020

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 937/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới"
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 937/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 15/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!