Quyết định 749/QĐ-BGTVT 2019 phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 749/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN PHAN THIẾT - DẦU GIÂY THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cLuật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cNghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Ngh đnh s 30/2015/NĐ-CP ny 17/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đu thầu về lựa chọn nhà đu tư;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định s42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một s điu Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phvề quản lý dán đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định s 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đu tư theo hình thức đi tác công tư;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, h sơ mi thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đi tác công ;

Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về t chc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thc đối tác công tư do Bộ Giao thông vận ti quản lý;

Căn cứ Thông tư s 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của B Tài chính quy định một snội dung vquản lý tài chính đối vi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết s 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Xét Tờ trình số 1144/BQLDATL-KHTH ngày 08/4/2019 và văn bản số 1398/BQLDATL-KHTH ngày 26/4/2019 của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc trình phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, kèm theo Hồ sơ mời sơ tuyển do Ban Quản lý dự án Thăng Long lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ đối tác công - tư, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 267/ĐTCT ngày 26/4/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, vi những nội dung chủ yếu sau:

- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án: Theo Quyết định số 2229/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:

Phần 1. Thủ tục sơ tuyển

Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;

Chương II. Bảng dữ liu;

Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá;

Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.

Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án

Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án Thăng Long chịu trách nhiệm:

- Tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định số 267/ĐTCT ngày 26/4/2019 của Vụ đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển trước khi phát hành.

- Ban Quản lý dự án Thăng Long chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh.

- Thực hiện đăng tải thông báo mời sơ tuyển tuân thủ các quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
- Văn phòng Chính ph
;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;

- Lưu: VT, ĐTCT (08).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 749/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 749/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 02/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!