Quyết định 522/QĐ-BGTVT 2022 Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 522/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Xét tờ trình số 547/TTr-CHHVN ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc đề nghị công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 508/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên bến cảng

Thuộc cảng biển

1

Bến cảng Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)

3

Bến cảng than Cẩm Phả

4

Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

5

Bến cảng tổng hợp Cái Lân

6

Bến cảng xăng dầu B12

7

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long

8

Bến cảng khách Hòn Gai

9

Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long

10

Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long

11

Bến cảng xăng dầu Cái Lân

12

Bến cảng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

13

Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long

14

Bến cảng Nosco

15

Bến cảng Hải Phòng (khu cảng chính, Hoàng Diệu)

Hải Phòng

16

Bến cảng Vật Cách

17

Bến cảng Đình Vũ

18

Bến cảng Xăng dầu 19-9

19

Bến cảng Đoạn Xá

20

Bến cảng Transvina

21

Bến cảng Hải Đăng

22

Bến cảng Greenport

23

Bến cảng Chùa Vẽ

24

Bến cảng Cửa Cấm

25

Bến cảng Thủy sản II

26

Bến cảng dầu Thượng Lý

27

Bến cảng Gas Đài Hải

28

Bến cảng chuyên dùng Công ty liên doanh Total Gas Hải Phòng

29

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

30

Bến cảng chuyên dùng Công ty liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long

31

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

32

Bến cảng Caltex

33

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

34

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Phà Rừng

35

Bến cảng Lilama Hải Phòng

36

Bến cảng cá Hạ Long

37

Bến cảng cơ khí Hạ Long

38

Bến cảng xăng dầu K99

39

Bên cảng Biên Phòng

40

Bến cảng 128

41

Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

42

Bến cảng Đông Hải

43

Bến cảng Hải An

44

Bến cảng Tiến Mạnh

45

Bến cảng Tân Vũ

46

Bến cảng trang trí Công ty 189

47

Bến cảng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tự Long

48

Bến cảng Nam Hải

49

Bến cảng 1.000DWT Công ty CP vận tải và cung ứng xăng dầu

50

Bến cảng Nhà máy DAP Hải Phòng

51

Bến cảng PTSC Đình Vũ

52

Bến cảng 3.000DWT Công ty CP Hóa dầu quân đội

53

Bến cảng Công ty TNHH MTV 189

54

Bến cảng Euro Đình Vũ

55

Bến cảng Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

56

Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

57

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

58

Bến cảng container Vip Greenport

59

Bến cảng Việt Nhật

60

Bến cảng Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh

61

Bến cảng chuyên dùng rau quả, thực phẩm tổng hợp Hùng Vương

62

Bến cảng Nam Đình Vũ

63

Bến cảng Container quốc tế Hải Phòng thuộc Khu Bến cảng Lạch Huyện

64

Bến cảng MPC Port

65

Bến cảng VIMC Đình Vũ

66

Bến cảng chuyên dùng FGG

67

Bến cảng Hải Thịnh

Hải Thịnh

68

Bến cảng Thịnh Long

69

Bến cảng nhà máy đóng tàu Thịnh Long

70

Bến cảng Diêm Điền

Thái Bình

71

Bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà

72

Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng

Nghi Sơn

73

Bến cảng Lệ Môn

74

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

75

Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn

76

Bến cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 1

77

Bến cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

78

Bến cảng quốc tế Nghi Sơn

79

Bến cảng tổng hợp Long Sơn

80

Bến cảng Cửa Lò

Nghệ An

81

Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

82

Bến cảng Bến Thủy

83

Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa

84

Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV

85

Bến cảng chuyên dùng Vissai

86

Bến cảng xăng dầu DKC

87

Bến cảng Xuân Hải

Hà Tĩnh

88

Bến cảng Xuân Phổ

89

Bến cảng Vũng Áng

90

Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

91

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

92

Bến cảng Sơn Dương

93

Bến cảng Gianh

Quảng Bình

94

Bến cảng xăng dầu Sông Gianh

95

Bến cảng Hòn La

96

Bến cảng Thắng Lợi

97

Bến cảng Cửa Việt

Quảng Trị

98

Bến cảng Xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị

99

Bến cảng Thuận An

Thừa Thiên Huế

100

Bến cảng Chân Mây

101

Bến cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

102

Bến cảng chuyên dùng PETEC

103

Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân

104

Bến cảng Hải Sơn

105

Bến cảng Sơn Trà

106

Bến cảng chuyên dùng Công ty Xăng dầu khu vực V

107

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Tổng công ty Sông Thu

108

Bến cảng chuyên dùng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng

109

Bến cảng Kỳ Hà

Kỳ Hà

110

Bến cảng gas của Công ty liên doanh khi đốt Đà Nẵng

111

Bến cảng Chu Lai

112

Bến cảng Sa Kỳ

Dung Quất

113

Bến cảng Doosan - Dung Quất

114

Bến cảng PTSC Quảng Ngãi

115

Bến cảng Germadept

116

Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

117

Bến cảng Tổng hợp Hào Hưng

118

Bến cảng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

119

Bến cảng Quy Nhơn

Quy Nhơn

120

Bến cảng Thị Nại

121

Bến cảng quân sự Quy Nhơn

122

Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn

123

Bến cảng tổng hợp Vũng Rô

Vũng Rô

124

Bến cảng Đầm Môn

Khánh Hoà

125

Bến cảng Hòn Khói

126

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam

127

Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

128

Bến cảng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

129

Bến cảng Nha Trang

130

Bến cảng Học viện Hải quân

131

Bến cảng Ba Ngòi

132

Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh

133

Bến cảng quốc tế Cam Ranh

134

Bến cảng xăng dầu K662

135

Bến cảng Khí hóa lỏng Hồng Mộc

136

Bến cảng Nhà máy đóng bao và Trạm phân phối xi măng Long Sơn

137

Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong

138

Bến cảng Nhà máy đóng bao, trạm phân phối Xi măng Xuân Thành

139

Bến cảng Tổng hợp Nam Vân Phong

140

Bến cảng Cà Ná

Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận)

141

Bến cảng Ninh Chữ

142

Bến cảng Phú Quý

Bình Thuận

143

Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân

144

Bến cảng Phan Thiết

145

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

146

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

147

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1

148

Bến cảng Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh

149

Bến cảng Tân Thuận Đông

150

Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son

151

Bến cảng Tân Cảng

152

Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)

153

Bến cảng ELF gas Sài Gòn

154

Bến cảng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

155

Bến cảng Dầu thực vật Nhà Bè (Navioil)

156

Bến cảng Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

157

Bến cảng Đóng tàu An Phú

158

Bến cảng Bến Nghé

159

Bến cảng Rau Quả

160

Bến cảng Bông Sen

161

Bến cảng Tân cảng Cát Lái

162

Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro

163

Bến cảng xăng dầu PVOIL Nhà Bè

164

Bến cảng xi măng Sao Mai

165

Bến cảng X51

166

Bến cảng Lâm Tài Chánh (Lataca)

167

Bến cảng Cát Lái

168

Bến cảng kho xăng dầu VK.102

169

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

170

Bến cảng điện Hiệp Phước

171

Bến cảng chuyên dùng Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước

172

Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước

173

Bến cảng xi măng Nghi Sơn (tại Hiệp Phước)

174

Bến cảng xi măng Fico

175

Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn

176

Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II

177

Bến cảng Biển Đông

178

Bến cảng chuyên dùng Calofic

179

Bến cảng xi măng Thăng Long

180

Bến cảng chuyên dụng Trạm tiếp nhận, nghiền và phân phối xi măng phía Nam

181

Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

182

Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

183

Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn

184

Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

185

Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước

186

Bến cảng Container Quốc tế SP-ITC

187

Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

188

Bến cảng Xi măng Hạ Long

189

Bến cảng Tân Thuận 2

190

Bến cảng Bến Nghé Phú Hữu

191

Bến cảng Baria Serece

Vũng Tàu

192

Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ

193

Bến cảng PVGas Vũng Tàu

194

Bến cảng Vietsovpetro

195

Bến cảng xi măng Cẩm Phả

196

Bến cảng thượng lưu PTSC

197

Bến cảng xăng dầu PTSC

198

Bến cảng hạ lưu PTSC

199

Bến cảng Kho xăng dầu K2

200

Bến cảng Interflour Cái Mép

201

Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên

202

Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

203

Bến cảng thép Phú Mỹ

204

Bến cảng SCC-VN Thị Vải

205

Bến cảng Vungtau Shipyard

206

Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)

207

Bến cảng thủy sản Cát Lở

208

Bến cảng hải sản Trường Sa

209

Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

210

Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép

211

Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC -MS)

212

Bến cảng Vina Offshore

213

Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)

214

Bến cảng container Cái Mép Thượng

215

Bến cảng Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

216

Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)

217

Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)

218

Bến cảng Quốc tế SP-PSA

219

Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn

220

Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

221

Bến cảng Hà Lộc

222

Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào

223

Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên

224

Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)

225

Bến cảng Posco Yamato Vina

226

Bến cảng Posco

227

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son

228

Bến cảng Nasos

229

Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

230

Bến cảng Container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

231

Bến cảng quốc tế Thị Vải

232

Bến cảng Hyosung Vina Chemicals

233

Bến cảng Quốc phòng Quân khu 7

234

Bến cảng chuyên dùng Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

235

Bến cảng Hải đoàn 129

236

Bến cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link

237

Bến cảng Tổng hợp Cái Mép

238

Bến cảng Đồng Nai

Đồng Nai

239

Bến cảng Gò Dầu A

240

Bến cảng Gò Dầu B

241

Bến cảng Vedan Phước Thái

242

Bến cảng Long Thành

243

Bến cảng Gas PVC Phước Thái

244

Bến cảng Phú Đông

245

Bến cảng xăng dầu Phước Khánh

246

Bến cảng chuyên dùng VOPAK

247

Bến cảng Lafarge Xi măng

248

Bến cảng SCT Gas

249

Bến cảng Hải Hà - Đồng Nai

250

Bến cảng LPG Hồng Mộc

251

Bến cảng xăng dầu tổng kho 186

252

Bến cảng Xi măng Công Thanh

253

Bến cảng tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

254

Bến cảng Tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

255

Bến cảng Vĩnh Hưng

256

Bến cảng tổng hợp Bình Dương

Bình Dương

257

Bến cảng Mỹ Tho

Tiền Giang

258

Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước

259

Bên cảng Fu-I

Tiền Giang (thuộc tỉnh Long An)

260

Bến cảng quốc tế Long An

261

Bến cảng Dầu khí quốc tế Pacific Petro

262

Bến cảng Tân cảng Giao Long

Bến Tre

263

Bến cảng Đồng Tháp

Đồng Tháp

264

Bến cảng Sa Đéc

265

Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp

266

Bến cảng Hoàng Diệu (Cần Thơ)

Cần Thơ

267

Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ

268

Bến cảng Total Gas Cần Thơ

269

Bến cảng Tổng kho xăng dầu miền Tây

270

Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành

271

Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)

272

Bến cảng Kho Xăng dầu Trà Nóc

273

Bến cảng xăng dầu Petro Mekong

274

Bến cảng X55

275

Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ

276

Bến cảng Cái Cui

277

Bến cảng Bình Minh

278

Bến cảng 620 Châu Thới

279

Bến cảng Công ty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu - chi nhánh Cần Thơ

280

Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn

281

Bến cảng PV Gas South

282

Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ Cần Thơ

283

Bến cảng Tân cảng Cái Cui

284

Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man

285

Bến cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang

286

Bến cảng chuyên dùng kho xăng dầu K34/QK9

287

Bến cảng Superdong Trần Đề - Sóc Trăng

Cần Thơ (thuộc tỉnh Sóc Trăng

288

Bến cảng Mỹ Thới

An Giang

289

Bến cảng Vĩnh Long

Vĩnh Long

290

Bến cảng Năm Căn

Năm Căn

291

Bến cảng Hòn Chông

Kiên Giang

292

Bến cảng Bình Trị

293

Bến cảng An Thới

294

Bến cảng Bãi Vòng

295

Bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

296

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi