Quyết định 4060/QĐ-BGTVT về kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật 2017 của BGTVT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VN TẢI
-------
Số: 4060/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành K hoch RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM pháp lut năm 2017 ca BGiao thông vn ti
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cNghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cNghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định vchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 
 
KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM pháp lut năm 2017 ca B Giao thông vn ti
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4060/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 như sau:
a) Phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
b) Triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết để hướng dẫn thi hành.
2. Yêu cầu
a) Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát.
b) Rà soát văn bản phải được tuân thủ theo nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
c) Xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời kết quả rà soát.
II. TCHỨC THC HIỆN
1. Trách nhim của các đơn v
a) Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ:
- Thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật khi có căn cứ rà soát hoặc ngay khi nhận được kiến nghị rà soát văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Lấy ý kiến của tổ chức pháp chế (đối với Tổng cục, Cục), Vụ Pháp chế (đối với các cơ quan tham mưu thuộc Bộ) về kết quả rà soát.
- Lập danh mục văn bản hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần định kỳ 06 tháng gửi Vụ Pháp chế tổng hợp.
- Lập dự toán kinh phí rà soát hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Bố trí biên chế và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng (qua Vụ Pháp chế) tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch ra soát của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 15/6 và 15/12 của năm kế hoạch.
b) Vụ Pháp chế
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải.
- Thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, của mình.
- Kiểm tra, có ý kiến về hồ sơ rà soát của các cơ quan, đơn vị.
- Định kỳ 06 tháng trình Bộ trưởng công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần và hết hiệu lực toàn phần
- Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2017.
c) Vụ Tài chính
- Thực hiện kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động rà soát gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.
d) Trung tâm Công nghệ thông tin
Duy trì Cơ sở dữ liệu về rà soát, hệ thống hóa trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.
2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KHOẠCH RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA BGIAO THÔNG VẬN TẢI
 

STT
Nội dung
Cơ quan thực hiện
Thời gian thực hiện
Ghi chú
I
Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ
 
1
Tiếp tục thực hiện rà soát Luật, Nghị định, Thông tư được ban hành trong năm 2016 và Luật, Nghị định mới được ban hành trong năm 2017 (rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý)
V Pháp chế
Các Vụ, Ban thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
Ngay khi có căn cứ pháp lý
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
2
Thực hiện rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực GTVT khi có văn bản QPPL mới ban hành là căn cứ pháp lý để rà soát (ví dụ: Luật, Nghị định...)
Vụ Pháp chế
Các Vụ, Ban thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
Ngay khi có căn cứ
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
3
Thực hiện rà soát khi nhận được kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Các Vụ, Ban thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
Ngay khi nhận được kiến nghị
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
4
Rà soát các văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước
Các Vụ, Ban thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
Ngay khi có yêu cầu
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
5
Lập sổ theo dõi văn bản được rà soát
Vụ Pháp chế
Ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
6
Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Vụ Pháp chế
Theo tình hình cụ thể
 
7
Tổng hợp kết quả rà soát trình Bộ trưởng xem xét, quyết định việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả rà soát
Vụ Pháp chế
- Trước ngày 30/6/2017
- Trước ngày 30/12/2017
Trường hợp rà soát theo kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tổng hợp kết quả trình Bộ trưởng quyết định xử lý hoặc kiến nghị xử lý ngay
8
Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành một phần và hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
Vụ Pháp chế
- Tháng 7/2017
- Tháng 1/2018
 
9
Báo cáo tổng kết kết quả rà soát năm 2016 gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ
Vụ Pháp chế
Tháng 12/2017
 
10
Đăng tải kết quả rà soát trên Cổng Thông tin Bộ GTVT
Vụ Pháp chế
Thường xuyên
 
11
Duy trì Cơ sở dữ liệu về rà soát, hệ thống hóa trên Cổng Thông tin của Bộ GTVT
Trung tâm công nghệ thông tin
Thường xuyên
 
II
Các Tng cục, Cc
1
Lập sổ theo dõi văn bản được rà soát
Tổ chức pháp chế
Ngay khi triển khai thực hiện kế hoạch
 
2
Thực hiện rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý (khi các văn bản được ban hành sau có quy định liên quan đến quy định của văn bản được rà soát)
Các cơ quan tham mưu thuộc Cục, Tổng cục
Ngay khi có căn cứ pháp lý
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
3
Thực hiện rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội (căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả điều tra, khảo sát, thông tin thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản được rà soát)
Các cơ quan tham mưu thuộc Cục, Tổng cục
Ngay khi có căn cứ
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
4
Thực hiện rà soát khi nhận được kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Các cơ quan tham mưu thuộc Cục, Tổng cục; Tổ chức pháp chế
Ngay khi nhận được kiến nghị
Việc rà soát được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
5
Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của Hồ sơ rà soát
Tổ chức pháp chế
Khi nhận được hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham mưu gửi
 
6
Tổng hợp kết quả rà soát trình Thủ trưởng xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xử lý kết quả rà soát
Tổ chức pháp chế
- Trước ngày 15/6/2017
- Trước ngày 15/12/2017
Trường hợp rà soát theo kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị xử lý gửi Vụ Pháp chế xem xét, có ý kiến
7
Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, Tổng cục
Tổ chức pháp chế
Theo tình hình cụ thể
 
8
Lập danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành một phần, hết hiệu lực thi hành toàn phần gửi Vụ Pháp chế 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
Tổ chức pháp chế
Các đơn vị thuộc Cục, Tổng cục
- Trước ngày 15/6/2017
- Trước ngày 15/12/2017
 
9
Báo cáo kết quả rà soát năm 2017 gửi Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng
Tổ chức pháp chế
Trước ngày 15/12/2017
 
10
Cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
Các Cục, Tổng cục
 
Căn cứ tình hình thực tế hệ cơ sở dữ liệu văn bản của Cục, Tổng cục để nâng cấp

thuộc tính Quyết định 4060/QĐ-BGTVT

Quyết định 4060/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4060/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:19/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi