Quyết định 32/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông Vận tải năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
Số: 32/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN KHÁC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2013
--------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định s2415/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ;
Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông vận tải năm 2013 như nêu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2,
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị
1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình đề án có trách nhiệm:
a) Xây dựng Đề cương chi tiết dự thảo đề án, báo cáo Thứ trưởng phụ trách duyệt trước khi xây dựng đề án (đối với các đề án chưa triển khai xây dựng).
b) Bảo đảm về chất lượng và tiến độ xây dựng đề án theo chương trình được giao.
c) Hàng tháng, báo cáo Thứ trưởng phụ trách về tiến độ xây dựng, trình đề án, đồng thời gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.
2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình; hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng cơ quan, đơn vị.
3. Vụ Tài chính cân đối bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đúng tiến độ yêu cầu, phù hợp quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (TH).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2013
STT
Tên đề án
Cơ quan chủ trì son thảo
Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phi hợp
Thời gian cơ quan soạn thảo trình Bộ
Thời gian Bộ trình Thủ tướng Chính ph
Thứ trưởng phụ trách
I
ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
1
Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050
Tổng công ty Đường sắt VN
V KHĐT
Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Cục ĐSVN
Tháng 01/2013
Tháng 03/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
2
Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020
Viện chiến lược và phát triển GTVT
V VT
Các Vụ PC, HTQT; VPB, TCĐBVN, Các cục: HKVN, ĐSVN, ĐTNĐVN, HHVN
Tháng 06/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
3
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020
Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
Vụ KHĐT
TP HCM, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT.
Đã trình tháng 08/2012
Tháng 02/2013
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
4
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường sắt Việt Nam
Cục Đường sắt Việt Nam
Vụ KHĐT
Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; Tổng công ty ĐSVN
Tháng 02/2013
Tháng 6/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
5
Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cục HKVN
V KHĐT
Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HKVN, TCT Cảng HK
Tháng 7/2013
Tháng 11/2013
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu
6
Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cục HHVN
VKHĐT
Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN
Tháng 7/2013
Tháng 11/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
7
Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cục HHVN
VKHĐT
Viện CL&PT GTVT, Các Vụ: TC, KCHTGT, VT, MT, PC, HTQT; TCTy HHVN
Tháng 8/2013
Tháng 12/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
8
Kế hoạch phát triển KCHT GTVT vùng duyên hải Miền Trung
Tổng cục Đường bộ VN
V KHĐT
Đã trình tháng 10/2012
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
9
Kế hoạch phát triển KCHT GTVT vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ
Tổng cục Đường bộ VN
V KHĐT
Đã trình tháng 10/2012
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Trương Tấn Viên
II
ĐỀ ÁN KHÁC
1
Đề án “Nâng cao năng lực an ninh hàng hải”
Cục HHVN
V Vn tải
Các Vụ: KCHT, VT, PC,TC, KHCN, KHĐT, HTQT, Cục ĐKVN
Tháng 8/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
2
Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam
Cục HHVN
V VT
Các Vụ: PC, TC, KHĐT, HTQT, Ban ĐMDN
Tháng 6/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
3
Đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố
Viện chiến lược và phát triển GTVT
V Vn tải
Các Vụ: ATGT, TC, PC; Tổng cục ĐBVN; Cục ĐKVN; VP UBATGTQG; TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố liên quan
Tháng 7/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
4
Đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho tàng bến bãi tại các cảng biển lớn và địa điểm thông quan hàng hóa XNK để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa XNK đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cục HHVN
Vụ KHĐT
Các Vụ: PC, TC, KCHT, HTQT; TCĐBVN, Cục ĐSVN, Cục ĐTNĐVN
Tháng 6/2013
Tháng 11/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC ĐỀ ÁN QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH BỘ TRƯỞNG NĂM 2013
STT
Tên đề án
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phi hợp
Thi gian Cơ quan soạn thảo trình B
Thời gian trình Btrưởng ban hành
Thứ trưởng phụ trách
I
ĐÁN QUY HOẠCH
1
Quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh
Cục ĐSVN
VKHĐT
Các Vụ: KCHTGT, VT, KHCN, MT, PC
Đã trình 12/2012
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
2
Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Bắc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cục ĐTNĐVN
V KHĐT
Các Vụ: PC, MT, KHCN, VT
Tháng 01/2013
Tháng 4/2013
Thứ trưởng Trương Tấn Viên
3
Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cục ĐTNĐVN
V KHĐT
Các Vụ: PC, MT, KHCN, VT, KCHT
Tháng 01/2013
Tháng 4/2013
Thứ trưởng Trương Tấn Viên
4
Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cục ĐTNĐVN
V KHĐT
Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC
Tháng 01/2013
Tháng 4/2013
Thứ trưởng Trương Tấn Viên
5
Quy hoạch xây dựng sân bay Phan Thiết
Cục HKVN
V KHĐT
Đã trình 11/2012
Tháng 06/2013
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu
6
Quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt khổ 1435 đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ.
Cục ĐSVN
V KHĐT
Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC, KHĐT, HTQT
Tháng 03/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
7
Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam
Tổng công ty Đường sắt VN
VKHĐT
Các Vụ: VT, KCHTGT, ATGT, PC, MT, TC; Cục ĐSVN
Tháng 4/2013
Tháng 8/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
8
Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ
Tổng cục ĐBVN
V KCHTGT
Các Vụ: VT, KHĐT, ATGT, PC, MT, TC; Viện CLPTGTVT
Tháng 5/2013
Tháng 8/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
II
Đ ÁN KHÁC
1
Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường GTVT giai đoạn 2013-2015
Vụ MT
V MT
Các Vụ: KHĐT, PC, TC, VT
 
Tháng 01/2013
Thứ trưởng Mạnh Hùng
2
Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải
Thanh tra Bộ
Thanh tra B
Vụ TCCB; các Tổng cục, Cục thuộc Bộ
 
Tháng 01/2013
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu
3
Đề án đổi mới công tác quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải
Tổng cục ĐBVN
V Vn tải
Các Vụ: KCHT, KHCN, VT, PC, TC, KHĐT
Đã trình tháng 11/2012
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
4
Đề án thành lập Trung tâm giám định, kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Cục QLXD&CLCTGT
Cục QLXD&CL CTGT
Cc QLXD&CLCTGT
Các Vụ: PC, KHCN, KCHT, TC, TCCB; TCĐB, Các Cục: HH, HK, ĐS
Tháng 01/2013
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
5
Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả Báo GTVT
Báo GTVT
Văn phòng B
Tháng 01/2013
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
6
Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng cục ĐBVN
Tổng cục ĐBVN
V TCCB
Các Vụ, TT Bộ, VP Bộ, Cục QLXD
Tháng 01/2013
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
7
Đề án Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành GTVT năm 2013 và giai đoạn 2013-2015
Ban ĐM&QLDN
Ban ĐM&QLDN
Các Vụ: KHĐT, TC, HTQT, KHCN; Ban PPP; Các TCục, Cục chuyên ngành
Tháng 02/2013
Tháng 3/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
8
Đề án Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt
Cục ĐSVN
VKCHTGT
Các Vụ: TCCB, TC, KHĐT, PC; Cục QLXD
Tháng 01/2013
Tháng 4/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
9
Đề án xã hội hóa công tác đào tạo
Các trường thuộc Bộ GTVT
V TCCB
Các Vụ: KHĐT, PC, TC
Tháng 01/2013
Tháng 4/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
10
Đề án Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải
Cục HHVN
Vụ KCHTGT
Các Vụ: TCCB, TC, KHĐT, PC; Ban ĐM&QLDN; Cục QLXD; TCTy BĐATHH miền Bắc và miền Nam.
Tháng 01/2013
Tháng 4/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
11
Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo MOU vào năm 2014”.
Cục HHVN
Vụ Pháp chế
Các Vụ: KCHT, VT, PC, TC, KHCN, KHĐT, HTQT, Cục ĐKVN
Tháng 01/2013
Tháng 04/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
12
Đề án tăng cường năng lực quản lý, tổ chức và chất lượng hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông
Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường
Cc QLXD
Các Vụ: KHĐT, KHCN, TC; Tổng Cục ĐBVN; Các Ban QLDA
Tháng 01/2013
Tháng 5/2013
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
13
Đề án khai thác hiệu quả các cảng thuộc Nhóm cảng biển số 5
Cục HHVN
VKHĐT
Các Vụ: VT, TC, KCHT Cục QLXD&CLCTGT.
Tháng 03/2013
Tháng 06/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
14
Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải
Cục HHVN
V KCHTGT
Các Vụ: VT, KHĐT, TC; Cục QLXD&CLCTGT.
Tháng 3/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
15
Đề án khảo sát, nghiên cứu hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
Tổng cục ĐBVN
V Vn tải
Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT
Tháng 4/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
16
Đề án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải đường bộ
Tổng cục ĐBVN
V Vn tải
Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT
Tháng 4/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
17
Đề án Nâng cao năng lực thống kê và dự báo thị trường vận tải biển VN
Cục HHVN
V VT
Các Vụ: KCHT, PC, TC, KHCN, KHĐT, HTQT
Tháng 4/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
18
Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt
Cục ĐSVN
V KCHTGT
Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT Tổng công ty ĐSVN
Tháng 3/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng
19
Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ
Tổng cục ĐBVN
V KCHTGT
Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT.
Tháng 3/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
20
Đề án Tổng thể đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa
Cục ĐTNĐ
VKCHTGT
Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT.
Tháng 3/2013
Tháng 7/2013
Thứ trưởng Trương Tấn Viên
21
Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không
Cục HKVN
V KCHTGT
Các Vụ: VT, TC, KHĐT; Cục QLXD&CLCTGT.
Tháng 6/2013
Tháng 9/2013
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu
22
Đề án Phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực GTVT Việt Nam đến năm 2020
Cục HHVN
VVT
Các Vụ: KCHT, PC, TC, KHCN, KHĐT.
Tháng 6/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
23
Đề án tái cơ cấu vận tải toàn ngành để hài hòa các phương thức vận tải
Viện Chiến lược và phát triển GTVT
V Vn tải
Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ
Tháng 6/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
24
Đề án Huy động các nguồn lực đột phá để đầu tư phát triển KCHT giao thông
Viện chiến lược và phát triển GTVT
VTC
Các Vụ: KCHT, TC, KHCN, KHĐT, MT, VT, PC; Các T.Cục, Cục, quản lý chuyên ngành
Tháng 7/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Trương Tấn Viên
25
Đề án Xây dựng quỹ phát triển KCHT giao thông
Viện chiến lược và phát triển GTVT
V TC
Các Vụ: KCHT, TC, KHCN, KHĐT, MT, VT, PC; Các T.Cục, Cục quản lý chuyên ngành
Tháng 7/2013
Tháng 10/2013
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
26
Đề án Khả năng phát triển vận tải biển pha sông
Cục ĐTNĐ
V Vn tải
Cục HHVN
Tháng 9/2013
Tháng 12/2013
Thứ trưởng Trương Tấn Viên
27
Đề án xây dựng tiêu chí phân hạng doanh nghiệp vận tải ô tô
Tổng cục ĐBVN
V Vn tải
Vụ KHCN, ATGT, PC, TC, KHĐT, Viện CL&PTGTVT
Tháng 10/2013
Tháng 12/2013
Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng

thuộc tính Quyết định 32/QĐ-BGTVT

Quyết định 32/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác của Bộ Giao thông Vận tải năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:32/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:05/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi