Quyết định 1887/QĐ-BGTVT 2021 sửa đổi Quy định tạm thời tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách đảm bảo kiểm soát COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 1887/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ số: 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các công văn số: 8167/BYT-MT ngày 29/9/2021, 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 và 8399/BYT-DP ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 26/10/2021 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 4339/BTTTT-THH ngày 28/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát triển ứng dụng và kết nối, chia sẻ dữ liệu theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV như sau:
“c) Điều kiện khác:
- Hành khách phải thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo;
- Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác....’’.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:
“6. Kiểm tra việc khai báo y tế điện tử và tổ chức xử lý thông tin:
a) Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID;
b) Thông báo đầu mối tiếp nhận (Họ và tên, chức vụ, điện thoại, email) dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách đến Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải trước 07h00 ngày 29/10/2021;
c) Tiếp nhận thông tin dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách từ ứng dụng PC-COVID; tổng hợp, rà soát thông tin hành khách theo từng địa phương đến và chuyển cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay vào thời điểm 13 giờ 00 và 21 giờ 00 hàng ngày theo Mẫu thông tin di chuyển nội địa ban hành kèm theo Quy định này.”.
3. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Mục IX như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2 tại khoản 1:
“- Giao Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bố trí bộ phận tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ hãng hàng không và thông báo tới đầu mối tiếp nhận của địa phương có hành khách đến vào thời điểm 14 giờ 00 và 22 giờ 00 hàng ngày theo Mẫu thông tin di chuyển nội địa ban hành kèm theo Quy định này; tổ chức giám sát việc thực hiện Quy định này.”;
b) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2 tại khoản 2:
“- Bố trí và thông báo đến Cục Hàng không Việt Nam để tổng hợp, chuyển các Cảng vụ hàng không đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương. Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Cảng vụ hàng không vào thời điểm 14 giờ 00 và 22 giờ 00 hàng ngày.”;
c) Bổ sung khoản 3 Mục IX như sau:
“3. Trung tâm Công nghệ thông tin
- Chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin đầu mối tiếp nhận dữ liệu của các hãng hàng không; cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông (thông qua Cục Tin học hóa) trước 09h00 ngày 29/10/2021 để thực hiện quy trình trao đổi dữ liệu thông tin di chuyển nội địa của hành khách.
- Chủ trì, phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), các hãng hàng không và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình trích xuất, xử lý thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh (nếu có), đảm bảo quá trình trích xuất dữ liệu ổn định, kịp thời và chính xác.”.
4. Bãi bỏ Phụ lục tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ 00 giờ 00 ngày 29/10/2021 cho đến khi có Quyết định thay thế.
2. Bãi bỏ các Công văn số 11212/BGTVT-CYT ngày 25/10/2021 và 11244/BGTVT-CYT ngày 26/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không; doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ‘

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban ATGT Quốc gia;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Các Tổng công ty: CHKVN, QLBVN;

- Các Hãng hàng không Việt Nam;

- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;

- Sở GTVT, Sở GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Lưu VT, V.Tải (B5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

MẪU THÔNG TIN DI CHUYỂN NỘI ĐỊA

(ban hành kèm theo Quyết định 1887/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải)

 

Mã hiệu chuyến bay

(*)

Ngày bay

Họ và Tên

(*)

Số điện thoại

(*)

Giấy tờ tùy thân

Nơi ở hiện tại

Địa chỉ nơi lưu trú trước khi đi

Sân bay đi

Sân bay đến

Nơi lưu trú, cư trú đến

Tỉnh (*)

Huyện (*)

Xã (*)

Tỉnh (*)

Huyện (*)

Xã (*)

Địa chỉ (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:Trường có dấu * là bắt buộc

thuộc tính Quyết định 1887/QĐ-BGTVT

Quyết định 1887/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1887/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:28/10/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , COVID-19
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 29/10, hành khách không cần làm Bản cam kết phòng chống dịch COVID-19

Ngày 28/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1887/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo quy định mới, hành khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo. Đáng chú ý, hành khách không cần hoàn thành Bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 như quy định cũ nữa.

Bộ Giao thông yêu cầu các hãng hàng không bố trí nhân viên và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID, đồng thời thông báo đầu mối tiếp nhận (Họ tên, chức vụ, điện thoại, email) dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách đến Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Giao thông Vận tải trước 07h00 ngày 29/10/2021.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cần tiếp nhận thông tin dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách từ ứng dụng PC-COVID; tổng hợp, rà soát thông tin hành khách theo từng địa phương đến và chuyển cho Cảng vụ hàng không, sân bay vào thời điểm 13 giờ 00 và 21 giờ 00 hàng ngày theo Mẫu thông tin di chuyển nội địa.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/10/2021.

Xem chi tiết Quyết định1887/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi