Quyết định 163/QĐ-TTg 2024 Kế hoạch thực hiện Hiệp định với Đại Hàn Dân quốc về công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 163/QĐ-TTg

Quyết định 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:163/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:06/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Hiệp định với Đại Hàn Dân quốc về công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế

Ngày 06/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hnhaf Quyết định 163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Công nhận giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc, xử lý vi phạm và thiết lập kênh thông tin phối hợp thực hiện Hiệp định. Theo đó, chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối và thông tin liên lạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc về mọi vấn đề của Hiệp định; đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên.

2. Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hiệp định. Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải là đầu mối phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bằng hình thức giấy và điện tử nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa hai nước.

3. Phổ biến tuyên tuyền truyền về Hiệp định và các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để thực hiện Hiệp định cho các đối tượng có liên quan đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như: khách du lịch, cán bộ, nhân viên đại sứ quán, người lao động nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam, Hàn Quốc thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 163/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 163/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc
về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế
_________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc ký Hiệp định về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 170/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2024,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế (Ban hành kèm theo Quyết định này). Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN;
- Lưu: VT, QHQT. ph

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc
công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2024
của Thủ tướng Chính phủ)
_____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế (sau đây gọi là Hiệp định) phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; hoàn thiện và tăng cường cơ chế phối hợp; giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan.

- Trong quá trình triển khai Hiệp định, đảm bảo hai bên thực hiện đầy đủ, đúng cam kết, trách nhiệm và nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi của người lái xe thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định.

- Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác để triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Các bộ, ngành được giao chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch và tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả.

- Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Hiệp định và pháp luật có liên quan phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH

1. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

- Sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

+ Thời gian thực hiện: năm 2024.

+ Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan.

- Sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thời gian thực hiện: năm 2024.

+ Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan

2. Tổ chức thực hiện Hiệp định

a) Nhiệm vụ số 1: Công nhận giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc, xử lý vi phạm và thiết lập kênh thông tin phối hợp thực hiện Hiệp định

Tiến hành công nhận Giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc và xử lý vi phạm theo quy định của Hiệp định và pháp luật quốc gia của mỗi bên. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc. Chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối và thông tin liên lạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc về mọi vấn đề của Hiệp định; đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên.

- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ:

+ Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tổng hợp thông tin và cung cấp cho Bộ Ngoại giao đầu mối liên lạc và các thông tin liên quan đến việc triển khai Hiệp định để thông báo chính thức cho phía Hàn Quốc.

+ Bộ Công an tổ chức triển khai Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; cung cấp cho Bộ Giao thông vận tải đầu mối liên lạc liên quan đến công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm để triển khai Hiệp định. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp cho Bộ Công an các đầu mối liên lạc liên quan tới công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.

+ Bộ Ngoại giao, trên cơ sở thông tin cung cấp của Bộ Giao thông vận tải, thông báo cho phía Hàn Quốc: các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định của phía Việt Nam; mẫu Giấy phép lái xe quốc tế, Giấy phép lái xe quốc gia; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.

b) Nhiệm vụ số 2: Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hiệp định

- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì và Bộ Công an là cơ quan phối hợp thực hiện, cụ thể:

+ Bộ Giao thông vận tải là đầu mối phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bằng hình thức giấy và điện tử nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa hai nước; việc sử dụng, cấp giấy phép lái xe của hai nước, các thông tin: mẫu giấy phép lái xe; thời hạn, loại phương tiện được phép điều khiển; văn bản pháp luật về giao thông đường bộ; quy trình, trình tự cấp giấy phép lái xe cho công dân của hai nước; thông tin đường dây nóng, địa chỉ của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên ngành để xử lý các vướng mắc phát sinh, vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện; quy định về bảo hiểm bắt buộc cho người điều khiển phương tiện, tuyến đường quốc lộ, tuyến đường cao tốc...

+ Bộ Công an phối hợp thực hiện: xây dựng nội dung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; thông tin đường dây nóng, địa chỉ của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên ngành để xử lý các vướng mắc phát sinh, vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện.

+ Bộ Ngoại giao phối hợp tham gia và chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tổng hợp các kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong quá trình triển khai Hiệp định.

- Thời gian thực hiện: năm 2024 thảo luận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc thống nhất nội dung của Sổ tay; năm 2025 xây dựng và hoàn thiện Sổ tay; hằng năm, rà soát, cập nhật và điều chỉnh bổ sung nội dung của Sổ tay cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.

c) Hội nghị thường niên phối hợp thực hiện Hiệp định song phương Việt Nam - Hàn Quốc về công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế

Phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức Hội nghị để trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định; chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý việc cấp giấy phép lái xe và quản lý người lái xe.

- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an là cơ quan phối hợp thực hiện, cụ thể:

+ Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, có trách nhiệm: tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định.

+ Bộ Công an phối hợp thực hiện: đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp cần thiết đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện.

+ Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.

3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Hiệp định

- Phổ biến tuyên truyền về Hiệp định và các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để thực hiện Hiệp định cho các đối tượng có liên quan đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như: khách du lịch, cán bộ, nhân viên đại sứ quán, người lao động nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam, Hàn Quốc thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, chương trình phát thanh và truyền hình; các ấn phẩm; các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như công việc cần triển khai để thực hiện hiệu quả Hiệp định.

- Chú trọng tập huấn cho đội ngũ công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan về các quy định liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, bảo đảm đội ngũ công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, hiểu rõ, hiểu đúng, nhằm thực hiện Hiệp định đầy đủ và hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức phù hợp, tăng cường sử dụng môi trường kỹ thuật số hoặc đăng tải tài liệu trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền nhằm tăng khả năng tiếp cận của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời đảm bảo tính tương tác, hiệu quả, tiết kiệm.

- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ:

+ Bộ Giao thông vận tải: tuyên truyền về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

+ Bộ Công an: tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và công tác xử lý vi phạm đối với người, phương tiện vi phạm trên đường bộ.

+ Bộ Ngoại giao: chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tuyên truyền, phổ biến về sử dụng giấy phép lái xe quốc tế cho người Việt Nam tại Hàn Quốc.

+ Các Bộ, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và công tác xử lý vi phạm đối với người, phương tiện vi phạm trên đường bộ cho người Hàn Quốc tại Việt Nam và người Việt Nam tại Hàn Quốc.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động bổ sung nhiệm vụ thực hiện Hiệp định vào chương trình, kế hoạch công tác của mình, gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp.

2. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện các nội dung thỏa thuận tại Hiệp định đã ký kết giữa hai bên. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện Hiệp định từ báo cáo hằng năm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; định kỳ gửi báo cáo tới Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp cần thiết, bảo đảm việc thực hiện được hiệu quả và đồng bộ.

4. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan đầu mối, trực tiếp triển khai thực hiện Hiệp định; chủ động phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc để định kỳ hằng năm trao đổi, thống nhất các nội dung, giải quyết các vướng mắc khó khăn và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn tài trợ và nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có); Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan bố trí nguồn kinh phí phù hợp, đúng quy định pháp luật để thực hiện Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi