Quyết định 1582/QĐ-BGTVT 2021 Kế hoạch phát triển 2021-2025 của Công ty TNHH 1 TV Nhà xuất bản giao thông vận tải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 1582/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải.

______

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải tại Tờ trình số 167/TTr-XBGT ngày 26/10/2020, Tờ trình 120/TTr-XBGT ngày 26/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải (Nhà Xuất bản GTVT), như sau:

I. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2021 - 2025

1. Mục tiêu tổng quát

- Phát huy kết quả đã đạt được, củng cố, xây dựng đội ngũ quản lý, cán bộ, biên tập viên, người lao động có trình độ, đáp ứng nhu cầu về công tác xuất bản, sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

- Xây dựng Nhà xuất bản GTVT thành một trong những Nhà xuất bản mạnh trên toàn quốc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đổi mới của Đảng, Nhà nước và công tác quản lý nhà nước về xuất bản trong ngành giao thông vận tải.

- Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động trong hoạt động xuất bản, sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức xuất bản phẩm.

- Tăng cường phổ biến, nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, văn hóa tư tưởng, lịch sử truyền thống, pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giao thông vận tải và xã hội,

- Chuyên nghiệp hóa hoạt động xuất bản, in và phát hành.

- Tăng doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh xuất bản, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên trong Nhà xuất bản.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

1

Tổng tài sản

10.245

10.567

10.888

11.009

11.471

2

Tổng nợ phải trả

5.176

5.974

6.253

6.342

6.763

3

Tài sản ngắn hạn

9.205

9.645

10.085

10.325

10.905

4

Nợ ngắn hạn

4.819

5.617

5.896

5.985

6.406

5

Doanh thu

20.000

21.000

22.000

23.000

25.000

6

Lợi nhuận trước thuế

360

370

380

400

420

7

Lợi nhuận sau thuế

324

333

342

360

378

8

Thu nhập bình quân (triệu đ/người/tháng)

8,3

8,5

8,7

9

9,2

 

2. Thiết bị, máy móc dự kiến đầu tư giai đoạn 2021 - 2025

- 01 máy in 04 màu: Kinh phí dự kiến: 2.000.000.000 đồng;

- 01 máy vào bìa keo nhiệt: Kinh phí dự kiến: 350.000.000 đồng.

Mục tiêu, nguồn vốn thực hiện: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị làm việc, sản xuất xuất bản phẩm đảm bảo phục vụ công tác xuất bản, sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản GTVT; Nghiên cứu đầu tư nguồn bản thảo có chất lượng và phù hợp với nhu cầu bạn đọc từng năm và trong giai đoạn 2021 - 2025. Sử dụng quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư theo kế hoạch.

III. Giải pháp thực hiện

1. Về công tác xuất bản:

Tập trung xây dựng và củng cố hoạt động biên tập xuất bản theo hướng chuyên môn hóa cao, hướng mạnh ra thị trường phục vụ rộng rãi bạn đọc trong và ngoài Ngành, chủ động xây dựng kế hoạch đề tài ngắn hạn, dài hạn thiết thực, có hàm lượng tri thức cao phục vụ mục tiêu, chiến lược của ngành GTVT và công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ.

- Đến năm 2025 củng cố và xây dựng các tủ sách sau:

+ Tủ sách Xây dựng hạ tầng kỹ thuật GTVT, bao gồm: các sách về quy trình, quy phạm, quy hoạch, thiết kế, thi công, lập và quản lý dự án xây dựng hạ tầng.

+ Tủ sách Khai thác vận tải, trước mắt là phục vụ ngành đường bộ, đường biển.

+ Tủ sách Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong công nghiệp giao thông, trước mắt là công nghiệp ô tô và đóng tàu thủy.

+ Tủ sách Phục vụ công tác quản lý, kinh doanh, đổi mới doanh nghiệp thuộc ngành GTVT hướng tới hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Tiếp tục hoàn thiện tủ sách Giáo trình, giáo khoa, sách tham khảo cho các trường đào tạo chuyên ngành GTVT.

+ Củng cố và phát triển tủ sách An toàn giao thông phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành và xã hội.

+ Duy trì và phát triển tủ sách Lịch sử truyền thống, gương người tốt, việc tốt của các đơn vị trong ngành.

- Thực hiện tốt việc xuất bản sách nhà nước đặt hàng, tủ sách xã phường theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tiếp tục triển khai xuất bản xuất bản phẩm điện tử, thực hiện bán hàng online trên trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản.

- Tăng cường liên kết xuất bản với các đối tác liên kết trong và ngoài Ngành. Kiểm soát tốt nội dung các xuất bản phẩm thực hiện theo cơ chế liên kết xuất bản.

- Phấn đấu đến năm 2025 đạt 350 đầu xuất bản phẩm/năm.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Có chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng cụ thể, hiệu quả, mở rộng, khai thác triệt để thị trường phát hành bộ xuất bản phẩm dùng cho đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đẩy mạnh phát hành sách khoa học - công nghệ, sách tuyên truyền các bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông.

- Duy trì mối liên hệ về công việc với các khách hàng truyền thống. Tăng cường tiếp thị, khai thác hợp đồng xuất bản đối với các đơn vị trong và ngoài Ngành.

- Có kế hoạch cụ thể trong công tác phòng chống in lậu, in giả, giữ vững và phát triển thị phần của Tủ sách An toàn giao thông.

- Đổi mới quản trị doanh nghiệp trên tất cả các mặt phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

- Nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ xuất bản, in, gia công, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; thay thế dần các thiết bị, máy móc cũ, tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên vật liệu, năng xuất thấp; từng bước loại bỏ sản phẩm không thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị trường. Rà soát, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ biên tập xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm cho các biên tập viên và chuyên viên Nhà xuất bản. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa cả 3 khâu: Xuất bản, in và phát hành. Trang bị cho người lao động các kiến thức phù hợp với vị trí làm việc, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp...

- Ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý, bán hàng, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

- Tìm cơ chế, nguồn vốn cho công tác đầu tư bản thảo, đầu tư thêm thiết bị, phương tiện làm việc, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ công nhân viên.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh sang tổ chức sự kiện, triển lãm, kinh doanh văn hóa phẩm.

3. Về công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, kế toán:

Tổ chức thực hiện công tác trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, kế toán theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; bổ sung đủ mức vốn điều lệ theo phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

1. Chủ tịch, Giám đốc Nhà xuất bản GTVT có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu báo cáo tại Tờ trình số 167/TTr-XBGT ngày 26/10/2020 của Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản GTVT, Tờ trình 120/TTr-XBGT ngày 26/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Nhà xuất bản GTVT.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; việc đầu tư, mua sắm phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và công khai thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện thực hành chống lãng phí, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động của Công ty.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

4. Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Kiểm soát viên Nhà xuất bản GTVT theo chức năng nhiệm vụ được phân công giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Nhà xuất bản GTVT theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính, Kế hoạch đầu tư; Chủ tịch, Giám đốc Nhà xuất bản GTVT; Kiểm soát viên Nhà xuất bản GTVT; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch đầu tư;

- Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính);

- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch đầu

- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải trên cổn TTĐT của Bộ);

- Công ty TnHH MTV Nhà xuất bản GTVT;

- Lưu VT, QLDN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1582/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1582/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 26/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Doanh nghiệp , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!