Quyết định 1248/QĐ-CHK 2022 Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các CHK, sân bay VN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1248/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI GIỜ HẠ, CẤT CÁNH TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY VIỆT NAM

_____________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Nhà chức trách Hàng không;

Căn cứ Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam (Quyết định số 2606) và Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Vận tải hàng không,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối cất cánh và hạ cánh của tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam (Hội đồng Slot).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2001/QĐ-CHK ngày 22/10/2020 của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Điều 3. Thành viên Hội đồng và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng;
- Các Phó Cục trưởng;
- ACV, VATM, VNA, VJC; PIC; BAV; VASCO;
- Các cảng hàng không sân bay;
- Các Phòng; VTHK, TCCB, TCATB, QLHĐB, QLCHKSB
- Cục HKVN;
- Cảng vụ HK miền Bắc, Trung, Nam;
- Lưu: VT, VTHK.

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI GIỜ HẠ, CẤT CÁNH TẠI CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1248/QĐ-CHK ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh (Slot) tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng Slot).

2. Quy chế này áp dụng đối với thành viên Hội đồng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác điều phối Slot tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Điều 2. Thành phần Hội đồng Slot

1. Thành phần Hội đồng bao gồm đại diện của các cơ quan, đơn vị sau:

- Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN): Lãnh đạo Cục HKVN, Phòng Vận tải hàng không, Phòng Quản lý hoạt động bay. Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay và Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay;

- Các Cảng vụ hàng không miền Bắc; miền Trung, miền Nam

- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;

- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam;

- Các Công ty Quản lý bay miền Bắc; miền Trung; miền Nam;

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;

- Công ty Cổ phần hàng không Vietjet;

- Công ty Cổ phần hàng không Pacific Airlines;

- Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt;

- Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam.

- Các Cảng hàng không: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Điện Biên, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Liên Khương, Cần Thơ, Côn Đảo, Cà Mau, Phú Quốc, Rạch Giá.

2. Người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cử 01 lãnh đạo tham gia Hội đồng Slot khi được Chủ tịch Hội đồng Slot triệu tập tham gia họp.

3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Cục HKVN.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Cục HKVN.

- Thành viên Hội đồng.

- Thư ký Hội đồng: Lãnh đạo Phòng Vận tải hàng không.

Điều 3. Nguyên tắc và chế độ làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

2. Hội đồng quyết định theo nguyên tắc đa số. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định; ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản cuộc họp.

3. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Cục HKVN để chỉ đạo mọi hoạt động của Hội đồng.

4. Hội đồng họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

5. Trước mỗi cuộc họp Hội đồng Slot, Chủ tịch Hội đồng triệu tập thành viên Hội đồng phụ thuộc vào nội dung của cuộc họp thông qua giấy mời họp. Các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 1 Điều 2 có trách nhiệm cử lãnh đơn vị tham dự họp với tư cách thành viên Hội đồng.

6. Nội dung cuộc họp của Hội đồng được lập thành Biên bản và quyết định của Hội đồng được ban hành dưới hình thức Kết luận của Hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng ký.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Xem xét, có ý kiến với Cục trưởng Cục HKVN về tham số điều phối và thay đổi tham số điều phối giờ cất cánh, hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay.

2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

3. Xem xét và có ý kiến về chỉ số thời gian sử dụng đúng Slot.

4. Tham gia, có ý kiến liên quan đến công tác điều phối giờ Slot theo yêu cầu đột xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên và Thư ký Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm triệu tập, chủ trì, kết luận cuộc họp và ký các văn bản của Hội đồng; quyết định nội dung các phiên họp, quyết định mời thành viên Hội đồng Slot và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia các cuộc họp Hội đồng.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng.

3. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cử đại diện làm thành viên Hội đồng Slot khi được triệu tập. Thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng khi được triệu tập theo giấy mời; nghiên cứu tài liệu và cho ý kiến bằng văn bản hoặc ý kiến trực tiếp tại cuộc họp và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại cuộc họp Hội đồng.

4. Thư ký Hội đồng có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, soạn thảo Biên bản cuộc họp Hội đồng, soạn thảo Thông báo Kết luận của Hội đồng.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế kèm theo Quyết định số 2001/QĐ-CHK ngày 22/10/2020 của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

2. Thành viên Hội đồng và Thủ trưởng các tổ chức và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

thuộc tính Quyết định 1248/QĐ-CHK

Quyết định 1248/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1248/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành:13/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại CHK, sân bay VN

Ngày 13/6/2022, Cục Hàng không Việt Nam thông qua Quyết định 1248/QĐ-CHK về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối giờ hạ, cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Cụ thể, thành phần Hội đồng Slot bao gồm đại diện: Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; các Công ty Quản lý bay miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP; Công ty Cổ phần hàng không Vietjet; Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt,…

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, có ý kiến với Cục trưởng Cục KHVN về tham số điều phối và thay đổi tham số điều phối giờ cất cánh, hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tăng năng lực khai thác tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam. Xem xét và có ý kiến về chỉ số thời gian sử dụng đúng Slot. Tham gia, có ý kiến liên quan đến công tác điều phối Slot theo yêu cầu đột xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Ngoài ra, Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, quyết định theo nguyên tắc đa số, thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định; ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản cuộc họp,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1248/QĐ-CHK tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi