Quyết định 1188/QĐ-BGTVT pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đường sắt

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1188/QĐ-BGTVT

Quyết định 1188/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1188/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:19/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL đối với Đề mục Đường sắt

Ngày 19/6/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 1188/QĐ-BGTVT về việc Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14).

Theo đó, các nội dung cụ thể của kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt bao gồm: Tập hợp, thu thập, rà soát danh mục văn bản pháp điển thuộc Đề mục Đường sắt hoàn thành vào tháng 5/2020; Gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành thực hiện pháp điển Đề mục Đường sắt với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền bộ, ngành hoàn thành vào tháng 6/2020;...

Bên cạnh đó, từ ngày 15/8-15/10/2020, Vụ Pháp chế-Bộ GTVT và các Bộ có liên quan tổ chức lấy ý kiến góp ý và ký xác thực kết quả kết quả pháp điển Đề mục Đường sắt. Tháng 10/2020, xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển theo Đề mục gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải còn quy định kinh phí đối với các nhiệm vụ do Bộ GTVT chủ trì đề nghị Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí thực hiện và đối với các nhiệm vụ do Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đề nghị các Cục đảm bảo kinh phí thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1188/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------

Số: 1188/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày  19   tháng  6  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

đối với Đề mục Đường sắt

(Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt  danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;     

Căn cứ Quyết định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề 14).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt

(Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1188/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 6  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Thực hiện Quyết định số định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai Pháp điển hóa quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Đường sắt hiệu quả, đúng quy định.

- Xác định các công việc cụ thể cần tiến hành, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện pháp điển đối với đề mục này.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm pháp điển thành công đề mục này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1. Tập hợp, thu thập, rà soát danh mục băn bản pháp điển thuộc Đề mục Đường sắt

- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN);

- Cục Đăng kiểm Việt Nam (Cục ĐKVN).

 

- Các Bộ có liên quan

 

Tháng 5/2020

2. Gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành thực hiện pháp điển Đề mục Đường sắt với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền bộ, ngành

Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ có liên quan

Tháng 6/2020

3. Tổng hợp kết quả pháp điển và ý kiến các Bộ ngành

Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải

- Cục ĐSVN

- Cục ĐKVN

Tháng 7/2020

4. Thực hiện pháp điển theo Đề mục Đường sắt

- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục ĐSVN: đối với các nội dung về Đường sắt do Cục phụ trách; 

- Cục ĐKVN: đối với các nội dung về liên quan đến Đăng kiểm Đường sắt.  

Các Bộ có liên quan

Tháng 6 - 8/2020

5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý và ký xác thực kết quả pháp điển Đề mục Đường sắt

- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;

- Các Bộ có liên quan;

- Cục ĐSVN;

- Cục ĐKVN.

 

Bộ Tư pháp

Từ 15/8 - 15/10/2020

6. Xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển theo Đề mục gửi Bộ Tư pháp thẩm định

- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục ĐSVN;

- Cục ĐKVN

Bộ Tư pháp

Tháng 10/2020

7. Hoàn thiện kết quả pháp điển theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ

- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải; - Cục ĐSVN

- Cục ĐKVN

 

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với các nhiệm vụ do Bộ Giao thông vận tải chủ trì đề nghị Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí thực hiện.

- Đối với các nhiệm vụ do Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đề nghị các Cục đảm bảo kinh phí thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc tiến hành thu thập, rà soát, thực hiện pháp điển đối với những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì soạn thảo thuộc đề mục Đường sắt.

2. Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì những nội dụng liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

3. Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC ĐƯỜNG SẮT

(Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm

pháp luật đối với Đề mục Đường sắt (Đề mục số 01 thuộc Chủ đề số 14)

 

            I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC

STT

Tên văn bản  

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Nguồn văn bản

Ghi chú

 1.  

Luật đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Nghị định số 56/2018/NĐ-CP  ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư 67/2011/TT-BGTVT ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 24/2015/TT-BGTVT ngày 16/6/2015  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe – Yêu cầu kỹ thuật

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2010 ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT ngày 02/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 11/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 16/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn, đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt; yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 22/2018/TT-BGTVT ngày 02/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Bộ Y tế

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

 

 1.  

Thông tư số 23/2018/TT-BGTVT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kết nối tín hội đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hộ trợ cảnh giới tại các đường giao cắt đường bộ và đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

 

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt.

Bộ Giao thông vận tải

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 34/2018/TT-BCA ngày 15/10/2018 quy định trình tự điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của lực lượng cảnh sát giao thông

Bộ Công An

 

 

Cơ sở dữ liệu quốc gia

 

 1.  

Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội

Bộ Giao thông vận tải

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 1.  

Thông tư 07/2020/TT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

Đăng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

 

 

II. CÁC VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

STT

Tên văn bản

Nguồn văn bản

Ghi chú

 1.  

Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013  

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14

 

Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 1.  

Thông tư 236/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt

 

Cơ sở dữ liệu quốc gia

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi