Nghị quyết 109/NQ-CP 2020 Hiệp định Việt Nam và Thụy Sĩ về vận chuyển hàng không thường lệ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
________

Số: 109/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ về vận chuyển hàng không thường lệ”.

________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2872/TTr- BGTVT ngày 27 tháng 3 năm 2020;

 

QUYẾT NGHỊ :

 

Điều 1. Phê duyệt “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ về vận chuyển hàng không thường lệ”.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại để Hiệp định có hiệu lực và thông báo về việc Hiệp định có hiệu lực theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: GTVT, NG, TP, QP, CA, TC;

- VPCP: Trợ lý TTg, các Vụ: CN, TH;

-  Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực