Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2020/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:14/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GDĐT ban hành Quy chế hoạt động mới của đại học vùng

Ngày 14/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Theo đó, đại học vùng được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng; đồng thời, là đầu mối về tuyển sinh của toàn đại học vùng. Đáng chú ý, đại học vùng và các đơn vị thành viên của đại học vùng được quyền thiết kế mẫu văn bằng giáo dục đại học, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trước đây không quy định).  

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thay đổi cơ cấu tổ chức của đại học vùng bao gồm: Hội đồng đại học vùng; Giám đốc, phó giám đốc đại học vùng; Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng khác (nếu có); Trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên (nếu có), trường thuộc đại học vùng, ban chức năng, tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện; Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu...

Bên cạnh đó, Quy chế mới cũng hủy bỏ yêu cầu về tổng số lượng các ban chức năng (Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Đào tạo; Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ban Hợp tác Quốc tế; Ban Công tác học sinh, sinh viên; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Ban Thanh tra; Ban Pháp chế và Thi đua; Ban Cơ sở vật chất) không quá 10 như trước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/6/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Xem chi tiết Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

Số: 10/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 và thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

Ủy ban VHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;

Ban Tuyên giáo Trung ương;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

Cổng TTĐT Chính phủ;

Cổng TTĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

Kiểm toán Nhà nước;

Công báo;

Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, bao gồm: Tổ chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và thanh tra, kiểm tra.
2. Quy chế này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi chung là đại học vùng) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên của đại học vùng thực hiện quy định tại Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây gọi là Nghị định số 99/2019/NĐ-CP); các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế này.
Điều 2. Vị trí, chức năng của đại học vùng
1. Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đại học vùng đặt trụ sở; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
2. Đại học vùng có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ cộng đồng.
Điều 3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trong đại học vùng, trong các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 13 của Luật Giáo dục đại học và các quy định có liên quan.
Chương II TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Điều 4. Cơ cấu tổ chức của đại học vùng
Cơ cấu tổ chức của đại học vùng thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 15 Luật Giáo dục đại học), bao gồm:
1. Hội đồng đại học vùng.
2. Giám đốc đại học vùng; phó giám đốc đại học vùng.
3. Hội đồng khoa học và đào tạo; hội đồng khác (nếu có).
4. Trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên (nếu có); trường thuộc đại học vùng, ban chức năng; tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện và tổ chức phục vụ đào tạo khác.
5. Khoa, phân hiệu, viện nghiên cứu, trung tâm, cơ sở dịch vụ, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị khác (nếu có) theo nhu cầu phát triển của đại học vùng.
Điều 5. Hội đồng đại học vùng
1. Thủ tục thành lập, công nhận hội đồng đại học vùng; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học vùng thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP.
2. Hội đồng đại học vùng có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
a) Quy định tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đồng đại học vùng; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch hội đồng đại học vùng (nếu có) và thư ký hội đồng đại học vùng; số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng đại học vùng; việc bổ sung, thay thế thành viên hội đồng đại học vùng; hình thức quyết định của hội đồng đại học vùng đối với từng loại hoạt động;
b) Quy định thủ tục hội đồng đại học vùng quyết định nhân sự giám đốc đại học vùng, việc quyết định chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền của đại học vùng trong quy trình bổ nhiệm nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc đại học vùng; số lượng cấp phó thuộc thẩm quyền quyết định của đại học vùng; thời gian tối đa giữ chức vụ giám đốc đại học vùng, phó giám đốc đại học vùng và chức danh quản lý khác trong đơn vị thuộc đại học vùng;
c) Quy định về ngân sách hoạt động, cơ quan thường trực, cơ quan kiểm soát, bộ máy giúp việc của hội đồng đại học vùng, thủ tục, thành phần hội nghị đại biểu của đại học vùng và quy định khác theo yêu cầu của hội đồng đại học vùng;
d) Quy định về phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đồng đại học vùng và giám đốc đại học vùng; mối quan hệ giữa hội đồng đại học vùng và hội đồng trường của trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc tự chủ trong đại học vùng.
đ) Quy định về việc cử đại diện của đại học vùng tham gia hội đồng trường của trường đại học thành viên.
Điều 6. Giám đốc đại học vùng
1. Giám đốc đại học vùng do Hội đồng đại học vùng quyết định và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
2. Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của giám đốc đại học vùng; tiêu chuẩn giám đốc đại học vùng; nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc đại học vùng thực hiện theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật Giáo dục đại học) và Quy chế này.
3. Ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí trong các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật và sau khi Hội đồng đại học vùng thông qua; quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với giảng viên của các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Quyết định bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính trong toàn đại học vùng theo quy định của pháp luật.
5. Quyết định kéo dài thời gian làm việc, nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu đối với giảng viên cao cấp trên cơ sở đề xuất của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.
Điều 7. Phó giám đốc đại học vùng
1. Phó giám đốc đại học vùng do hội đồng đại học vùng bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của giám đốc đại học vùng. Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của phó giám đốc đại học vùng do hội đồng đại học vùng quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng đại học vùng.
2. Tiêu chuẩn của phó giám đốc đại học vùng như tiêu chuẩn của giám đốc đại học vùng. Phó giám đốc đại học vùng giúp giám đốc đại học vùng phụ trách các lĩnh vực công tác do giám đốc đại học vùng phân công.
Điều 8. Các đơn vị thành viên của đại học vùng
1. Đơn vị thành viên của đại học vùng bao gồm trường đại học, viện nghiên cứu thành viên có tư cách pháp nhân do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của pháp luật; các đơn vị thành viên được tự chủ trong tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
2. Cơ cấu tổ chức của trường đại học thành viên của đại học vùng thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 14 Luật Giáo dục đại học); hội đồng trường của trường đại học thành viên của đại học vùng thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 16 Luật Giáo dục đại học), khoản 8 Điều 7 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và Quy chế này; hiệu trưởng trường đại học thành viên của đại học vùng thực hiện theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 20 Luật Giáo dục đại học), quyết định bố nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với giảng viên của nhà trường có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
3. Viện nghiên cứu thành viên của đại học vùng do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ, các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế này.
Điều 9. Các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng
1. Các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng thực hiện theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Giám đốc đại học vùng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật và sau khi Hội đồng đại học vùng thông qua.
Điều 10. Viên chức, người lao động của đại học vùng
1. Viên chức, người lao động của đại học vùng, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng là nguồn nhân lực chung của đại học vùng; thực hiện nhiệm vụ do đơn vị trực tiếp quản lý phân công và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung của đại học vùng; có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
2. Giám đốc đại học vùng ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thống nhất trong toàn đại học vùng theo quy định của pháp luật và sau khi Hội đồng đại học vùng thông qua.
Chương III HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 11. Mở ngành đào tạo và liên kết đào tạo với nước ngoài
1. Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học vùng quyết định mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng khi chưa đủ các điều kiện được tự chủ ra quyết định mở ngành theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của đại học vùng.
2. Các trường đại học thành viên của đại học vùng thực hiện quyền tự chủ ra quyết định mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của đại học vùng.
Điều 12. Chương trình đào tạo, giáo trình
1. Đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học của các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng theo quy định.
2. Các đơn vị thành viên của đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học của đơn vị thành viên theo quy định.
Điều 13. Tuyển sinh
Đại học vùng được tự quyết định về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng; đồng thời, là đầu mối về tuyển sinh của toàn đại học vùng. Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu xã hội và nguồn lực trong toàn đại học vùng, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Điều 14. Tổ chức và quản lý đào tạo
1. Đại học vùng có trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo tại các đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng theo quy định; giám sát, kiểm tra việc tổ chức và quản lý đào tạo tại các đơn vị thành viên của đại học vùng theo quy định.
2. Các đơn vị thành viên của đại học vùng có trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo tại đơn vị thành viên theo quy định; báo cáo đại học vùng về kết quả thực hiện theo quy định.
Điều 15. Văn bằng, chứng chỉ
Đại học vùng và các đơn vị thành viên của đại học vùng thiết kế mẫu văn bằng giáo dục đại học, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 16. Người học
1. Đại học vùng xây dựng và ban hành quy định đối với người học của đại học vùng phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Đại học vùng được tiếp nhận người học trong nước và người nước ngoài từ các cơ sở giáo dục, đào tạo khác đến học tập, nghiên cứu tại đại học vùng theo quy định của pháp luật.
3. Người học của đại học vùng có nhiệm vụ, quyền và được hưởng chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật.
Chương IV
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 17. Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Căn cứ chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội của vùng, đại học vùng xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm và hằng năm.
2. Đại học vùng phê duyệt kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các đơn vị thành viên; tổng hợp đề xuất, xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đại học vùng và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.
3. Các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm và hằng năm, báo cáo đại học vùng phê duyệt để đưa vào kế hoạch chung; tổng hợp đề xuất, xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
Điều 18. Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
1. Đại học vùng ban hành quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đại học vùng phù hợp với quy định hiện hành; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đại học vùng, bao gồm các đơn vị thành viên.
2. Đại học vùng tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học vùng phân cấp cho các đơn vị thành viên tổ chức và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và cấp đại học vùng theo quy định của đại học vùng. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đại học vùng được công nhận tương đương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ tương ứng.
3. Chủ trì việc chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; xác định quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
4. Huy động các nguồn lực khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Nhà nước theo quy định hiện hành.
5. Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước theo quy định hiện hành.
6. Xây dựng và tổ chức quản lý các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị, quản lý các phòng thí nghiệm, thư viện, trung tâm thí nghiệm dùng chung theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của đại học vùng.
7. Đại học vùng xây dựng hệ thống thông tin, thư viện và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ theo định hướng đại học thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tổ chức quản lý, cung cấp các nguồn thông tin về khoa học và công nghệ. Cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của đại học vùng được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ quốc gia, có phân tầng truy cập và quản lý, sử dụng phù hợp với quy định hiện hành.
Chương V HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng
1. Xây dựng và ban hành quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của đại học vùng phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện quy định về hoạt động hợp tác quốc tế.
2. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế của đại học vùng, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; quản lý và triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
3. Trực tiếp làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục về xuất, nhập cảnh cho viên chức, người học và khách nước ngoài của đại học vùng theo quy định của pháp luật.
4. Quản lý viên chức, người học của đại học vùng ra nước ngoài học tập, thực tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.
5. Quản lý các đoàn vào, cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến đại học vùng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả và bảo đảm an ninh trong các hoạt động hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.
Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thành viên
Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và quy định của đại học vùng; báo cáo đại học vùng về các hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị thành viên theo quy định.
Chương VI
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng
1. Thực hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; nhiệm vụ và quyền hạn về kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Ban hành các quy định và hướng dẫn thực hiện nội bộ về tiêu chí đánh giá, bảo đảm chất lượng giáo dục phù hợp với đặc thù của đại học vùng và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Xây dựng kế hoạch và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của đại học vùng; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng của đại học vùng.
4. Hỗ trợ các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp.
Điều 22. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thành viên
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của đại học vùng.
2. Có trách nhiệm chính trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị thành viên; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát của đại học vùng và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.
Chương VII TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng
1. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo toàn bộ các nguồn tài chính của đại học vùng và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý toàn bộ các nguồn tài chính của đại học vùng.
2. Thẩm định, tổng hợp, đề xuất phương án phân loại mức độ tự chủ tài chính của đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.
3. Quản trị cơ sở dữ liệu kế hoạch, tài chính, tài sản, đầu tư, đấu thầu thống nhất trong toàn đại học vùng.
4. Ban hành Quy chế tài chính của đại học vùng đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn, định mức của pháp luật để thống nhất nguyên tắc thu, chi; nguyên tắc phân bố, điều tiết các khoản thu sự nghiệp, các quỹ của đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng nhằm thực hiện các nhiệm vụ chung của đại học vùng và hỗ trợ các đơn vị thuộc, đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ quy chế tài chính của đại học vùng, giám đốc đại học vùng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng.
5. Xây dựng, tổng hợp và thẩm định kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách hằng năm, trung hạn của đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, phân bổ và giao dự toán cho đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng trên cơ sở đề xuất của đại học vùng đảm bảo đúng quy định hiện hành.
6. Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn thu hợp pháp để dành cho đầu tư của toàn đại học vùng, trong đó thể hiện rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hằng năm trên cơ sở đề xuất của đại học vùng.
7. Quyết định các khoản thu và mức thu của các đơn vị thuộc, đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định của pháp luật; đối với các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định mức thu học phí và các khoản thu khác theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung, một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 65 Luật Giáo dục đại học).
8. Thực hiện nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
9. Giao đại học vùng xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính và thông báo quyết toán đối với đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng; tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của toàn đại học vùng. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật.
10. Quyết định theo thẩm quyền đối với các nội dung mua sắm, thuê tài sản công, thu hồi tài sản công, điều chuyển tài sản công, bán tài sản công, thanh lý tài sản công theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của đại học vùng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài sản công ngoài thẩm quyền của các đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng (trong đó có đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng vào mục đích kinh doanh và cho thuê), đại học vùng có trách nhiệm là đầu mối tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định theo các quy định của Luật Tài sản công.
11. Giao đại học vùng là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư và xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ theo quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển của đại học vùng.
12. Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của đại học vùng, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đại học vùng thực hiện một số quyền về tài chính, tài sản phù hợp với yêu cầu triển khai nhiệm vụ và năng lực của đại học vùng.
Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng
1. Xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm và trung hạn, dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị mình báo cáo giám đốc đại học vùng phê duyệt và tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính và đề xuất phương án phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị mình trong giai đoạn tới báo cáo đại học vùng.
2. Xây dựng và ban hành Quy chế tài chính của đơn vị mình trên cơ sở Quy chế tài chính của đại học vùng và sau khi được hội đồng trường thông qua và có ý kiến đại học vùng đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.
3. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chấp hành dự toán theo quy định hiện hành trong phạm vi dự toán được giao; huy động, phát triển, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Định kỳ, có trách nhiệm lập và nộp báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính gửi đại học vùng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.
5. Quyết định theo thẩm quyền đối với các nội dung: Mua sắm, thuê tài sản công, thu hồi tài sản công, điều chuyển tài sản công, bán tài sản công, thanh lý tài sản công, tiêu hủy tài sản công, xử lý tài sản công theo quy định và phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh và cho thuê trình đại học vùng để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo thẩm quyền; có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
6. Là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư và xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ cho chính đơn vị sử dụng ngoài quy hoạch, kế hoạch và chiến luợc phát triển của đại học vùng.
7. Xây dựng, quản lý và điều hành cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị được giao quản lý. Thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác về tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp của đại học vùng.
Chương VIII
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ THANH TRA, KIỂM TRA
Điều 25. Mối quan hệ giữa đại học vùng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Đại học vùng và các đơn vị thành viên phối hợp, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức sự nghiệp khác trong nước để xác định nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với việc làm và tuyển dụng người học đã tốt nghiệp; ký kết các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; tư vấn cho các địa phương, doanh nghiệp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng.
2. Các đơn vị thành viên chủ động phối hợp với đại học vùng trong giải quyết các vấn đề về tổ chức, hoạt động của đơn vị liên quan với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đơn vị đặt trụ sở.
Điều 26. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Đại học vùng và các đơn vị thành viên thực hiện quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Kết thúc năm học hoặc đột xuất theo yêu cầu, đại học vùng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản việc thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác khác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan theo quy định.
Điều 27. Kiểm tra, thanh tra
1. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về giáo dục đại học đối với đại học vùng.
2. Đại học vùng chịu sự thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về việc thực hiện Quy chế này và chính sách, pháp luật về giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.
3. Đại học vùng có trách nhiệm tổ chức hoạt động tự thanh tra, tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật.
4. Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc đại học vùng thực hiện tự thanh tra, tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật./.

 

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Quyết định 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi