Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2014/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Bùi Văn Ga
Ngày ban hành:20/03/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đại học vùng được tự chủ tuyển sinh
Ngày 20/03/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; trong đó quy định đại học vùng (bao gồm: Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng) là cơ sở giáo dục công lập chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp tỉnh nơi đại học vùng đặt trụ sở; được tổ chức theo 02 cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và thực hiện hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền và cả nước.
Đại học vùng được tự chủ về phương thức tuyển sinh, tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh; về việc in, quản lý, cấp, phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, được xây dựng và ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên; được quyền tiếp nhận sinh viên, học viên người Việt Nam và người nước ngoài từ các cơ sở đào tạo khác đến học tập, nghiên cứu tại đại học vùng theo quy định.
Cũng theo quy chế này, chủ tịch hội đồng và giám đốc đại học vùng ngoài có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có ít nhất 05 năm tham gia quản lý từ cấp khoa, phòng trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có trình độ tiến sĩ và chức danh phó giáo sư trở lên.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2014.

Từ ngày 29/6/2020, Thông tư này bị hết hiệu lực bởi Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT.

Xem chi tiết Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------

Số: 08/2014/TT-BGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------           

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18  tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên của đại học vùng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

-    Văn phòng Quốc hội;

-    Văn phòng Chính phủ;

-    Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của QH;

-    Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PTNNL;  

-    Ban Tuyên giáo TW;

-    Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);

-    Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

-    HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

-    Công báo;

-    Website Chính phủ;

-    Website Bộ GDĐT;

-    Như Điều 3 (để thực hiện);

-    Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ  TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

 

(đã ký)

 

 

 

Bùi Văn Ga

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2014/TT-BGDĐT  
ngày     tháng   năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của đại học vùng, bao gồm: tổ chức và nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và thanh tra, kiểm tra.
2. Quy chế này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi chung là đại học vùng) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đại học vùng.
3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện các quy định tại Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng và Quy chế này.
Điều 2. Vị trí, chức năng của đại học vùng
1. Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đại học vùng, tổ chức theo hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền và cả nước.
2. Đại học vùng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi đại học vùng đặt trụ sở trong các lĩnh vực được phân công theo quy định của của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội trong đại học vùng, trong các đơn vị trực thuộc đại học vùng, trong cơ sở giáo dục đại học thành viên được thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 13 của Luật Giáo dục đại học.
Chương II
  TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỌC VÙNG
Điều 4. Cơ cấu tổ chức của đại học vùng
1. Hội đồng đại học vùng.
2. Giám đốc, các phó giám đốc.
3. Văn phòng và các ban chức năng, gồm: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Đào tạo; Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ban Hợp tác Quốc tế; Ban Công tác học sinh, sinh viên; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Ban Thanh tra; Ban Pháp chế và Thi đua; Ban Cơ sở vật chất.Tổng số lượng các ban chức năng không quá 10.
4. Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc, gồm: khoa, viện nghiên cứu, trung tâm, phân hiệu (nếu có); các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, dịch vụ.
5. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, gồm: trường đại học, trường cao đẳng.
6. Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn.
Điều 5. Hội đồng đại học vùng
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học vùng
a) Phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của đại học vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;
b) Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; về việc huy động, quản lý, sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất dùng chung; định hướng phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;
c) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của đại học vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;
d) Quyết nghị việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc đại học vùng nêu tại khoản 3, 4 Điều 4 Quy chế này; thông qua đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo đề nghị của giám đốc đại học vùng để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định;
đ) Thông qua hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của hội đồng đại học vùng do chủ tịch hội đồng đại học vùng trình; quy chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng;
e) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học vùng, việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng; định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu giám đốc đại học vùng báo cáo, giải trình về các hoạt động của đại học vùng;
g) Tổ chức đánh giá giám đốc đại học vùng trong việc thực hiện các quyết nghị của hội đồng đại học vùng.
2. Hội đồng đại học vùng có nhiệm kỳ là 05 năm, theo nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng.
3. Cơ cấu tổ chức hội đồng đại học vùng
a) Hội đồng đại học vùng có số lượng thành viên phải là số lẻ, có từ 17 đến 29 thành viên, bao gồm:
- Thành viên đương nhiên gồm: giám đốc, các phó giám đốc, bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đại học vùng; hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
- Thành viên mời không quá 1/3 tổng số thành viên hội đồng đại học vùng, gồm: đại diện cơ quan quản lý nhà nước; một số thành viên ở trong hoặc ngoài đại học vùng, là những người có uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh.
b) Hội đồng đại học vùng có chủ tịch hội đồng, các thành viên và thư ký. Thư ký làm nhiệm vụ thường trực hội đồng, trực tiếp giúp chủ tịch hội đồng chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và làm thư ký các cuộc họp của hội đồng; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của hội đồng; thông tin về hoạt động của hội đồng, mời họp, gửi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch hội đồng giao; làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp trách nhiệm (nếu có) như đối với thư ký hội đồng trường quy định tại Điều lệ trường đại học. Thư ký hội đồng đại học vùng do chủ tịch hội đồng giới thiệu để hội đồng đại học vùng bỏ phiếu tín nhiệm và ra quyết nghị, Chủ tịch hội đồng đại học vùng bổ nhiệm.
4. Thủ tục thành lập hội đồng đại học vùng, bổ nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng
a) Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều này, giám đốc đại học vùng tổ chức họp các thành viên đương nhiên của hội đồng để xác định số lượng, cơ cấu, dự kiến danh sách thành viên hội đồng, thông qua đảng ủy đại học vùng và quyết định thành lập hội đồng đại học vùng;
b) Sau khi có quyết định thành lập, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này, hội đồng đại học vùng tổ chức phiên họp đầu tiên, do giám đốc đại học vùng chủ trì để trao đổi, bỏ phiếu tín nhiệm và ra quyết nghị về việc đề xuất nhân sự chủ tịch hội đồng đại học vùng. Căn cứ quyết nghị của hội đồng, giám đốc đại học vùng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng.
5. Nguyên tắc hoạt động của hội đồng đại học vùng
a) Hội đồng đại học vùng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết nghị theo đa số. Các phiên họp của hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng tham dự. Quyết nghị của hội đồng chỉ có giá trị pháp lý khi có trên 1/2 tổng số thành viên của hội đồng biểu quyết nhất trí;
b) Hội đồng đại học vùng họp thường kỳ mỗi năm 2 lần và có thể tổ chức các phiên họp bất thường khi có đề nghị bằng văn bản của trên 1/3 tổng số thành viên hội đồng hoặc để giải quyết các vấn đề cần thiết, cấp bách theo đề nghị của giám đốc đại học vùng hoặc chủ tịch hội đồng đại học vùng. Thành viên của hội đồng đại học vùng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng và đóng góp ý kiến. Các thành viên vắng mặt các cuộc họp phải có báo cáo và có ý kiến đóng góp bằng văn bản về những nội dung của phiên họp gửi đến hội đồng;
c) Hội đồng đại học vùng được sử dụng con dấu của đại học vùng để thực hiện các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng đại học vùng. Văn phòng đại học vùng là đơn vị giúp việc hội đồng. Kinh phí hoạt động của hội đồng đại học vùng và phụ cấp trách nhiệm của các thành viên (nếu có) nằm trong kinh phí hoạt động của đại học vùng.
6. Miễn nhiệm thành viên hội đồng đại học vùng
Việc miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học vùng thực hiện khi:
a) Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng;
b) Chủ tịch hoặc thành viên hội đồng đại học vùng không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhiệm chức trách nhiệm vụ được giao hoặc đã chuyển vị trí công tác không còn phù hợp theo quy định;
c) Có trên 1/2 số thành viên của hội đồng đại học vùng kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm;
d) Chủ tịch hoặc thành viên hội đồng đại học vùng bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
7. Căn cứ quyết nghị của hội đồng đại học vùng và ý kiến của đảng ủy đại học vùng, giám đốc đại học vùng quyết định miễn nhiệm thành viên hội đồng đại học vùng hoặc trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc miễn nhiệm chủ tịch hội đồng đại học vùng.
Điều 6. Chủ tịch hội đồng đại học vùng
1. Tiêu chuẩn chủ tịch hội đồng đại học vùng như tiêu chuẩn giám đốc đại học vùng quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế này. Riêng về độ tuổi thực hiện theo quy định về độ tuổi của chủ tịch hội đồng trường tại Điều lệ trường đại học.
2. Chủ tịch hội đồng đại học vùng do hội đồng đại học vùng bầu trong số thành viên hội đồng đại học vùng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải có trên 1/2 số thành viên hội đồng tín nhiệm. Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng đại học vùng theo nhiệm kỳ của hội đồng đại học vùng.
3. Chủ tịch hội đồng đại học vùng có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động của hội đồng đại học vùng; triệu tập và chủ trì các cuộc họp hội đồng đại học vùng theo quy định của pháp luật; tổ chức giám sát thực hiện các quyết nghị của hội đồng đại học vùng; ký các văn bản, nghị quyết của hội đồng đại học vùng; bổ nhiệm, miễn nhiệm thư ký hội đồng theo quyết nghị của hội đồng.  Chủ tịch hội đồng đại học vùng được hưởng phụ cấp trách nhiệm như chủ tịch hội đồng trường quy định tại Điều lệ trường đại học.  
4. Trường hợp chủ tịch hội đồng đại học vùng vắng mặt trong thời gian 03 tháng thì phải uỷ quyền cho 01 thành viên hội đồng đại học vùng đảm nhận trách nhiệm của chủ tịch hội đồng đại học vùng. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, thông báo công khai và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian uỷ quyền không quá 03 tháng và không được áp dụng việc ủy quyền hai lần liên tiếp.
Điều 7. Giám đốc đại học vùng
1. Giám đốc đại học vùng là người đứng đầu, đại diện pháp nhân của đại học vùng trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo qui định pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các mặt hoạt động của đại học vùng.
2. Giám đốc đại học vùng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
3. Tiêu chuẩn giám đốc đại học vùng: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; có ít nhất 5 năm tham gia quản lý từ cấp khoa, phòng hoặc tương đương trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có trình độ tiến sĩ và chức danh phó giáo sư trở lên; có sức khoẻ tốt, độ tuổi khi bổ nhiệm lần đầu đủ tham gia ít nhất một nhiệm kỳ.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc đại học vùng
a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng đại học vùng;
b) Ban hành quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn trong nội bộ đại học vùng phù hợp với Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng, Quy chế này và các quy định có liên quan của pháp luật để quản lý, điều hành, giải quyết các vấn đề của đại học vùng theo nghị quyết của hội đồng đại học vùng;
c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của đại học vùng theo quy định tại Quy chế này;
d) Quyết định thành lập, giải thể, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn; căn cứ nghị quyết của hội đồng đại học vùng quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc đại học vùng (không bao gồm phân hiệu đại học vùng);
đ) Trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, phân hiệu đại học vùng (nếu có) theo nghị quyết của hội đồng đại học vùng;
e) Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của đại học vùng; ban hành điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức, người lao động của đại học vùng; tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc đại học vùng theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này;
g) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành về công tác cán bộ;
h) Quyết định thành lập hội đồng trường; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng trường, thành viên hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
i) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp thu ý kiến và chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đại học vùng;
j) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại học vùng, của ban giám đốc trước hội đồng đại học vùng;
k) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Phó giám đốc đại học vùng
1. Phó giám đốc đại học vùng giúp giám đốc đại học vùng phụ trách các lĩnh vực công tác do giám đốc đại học vùng phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và giám đốc đại học vùng về những lĩnh vực công tác được phân công.
2. Đại học vùng có không quá 03 phó giám đốc. Trường hợp cần có hơn 03 phó giám đốc, giám đốc đại học vùng báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Tiêu chuẩn phó giám đốc đại học vùng: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; có ít nhất 5 năm tham gia quản lý từ cấp bộ môn hoặc tương đương trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có trình độ tiến sĩ trở lên; có sức khoẻ tốt, độ tuổi khi bổ nhiệm lần đầu đủ tham gia ít nhất một nhiệm kỳ.
3. Phó giám đốc đại học vùng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của giám đốc đại học vùng. Nhiệm kỳ của phó giám đốc đại học vùng theo nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng và có thể được bổ nhiệm lại.
Điều 9. Cơ sở giáo dục đại học thành viên
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học thành viên là người đại diện pháp lý của đơn vị và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của đơn vị. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự chưa thống nhất với đại học vùng, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học thành viên báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xem xét, quyết định.
2. Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục thành viên do giám đốc đại học vùng qui định theo yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, hợp lí, hiệu quả và không trái với Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng.
Điều 10. Các đơn vị trực thuộc đại học vùng
1. Văn phòng và các ban chức năng
a) Văn phòng và các ban chức năng là đơn vị trực thuộc; có chức năng tham mưu, giúp giám đốc đại học vùng trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành các hoạt động của đại học vùng;
b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, phó của văn phòng và các ban chức năng thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Trưởng các ban: Tổ chức cán bộ; Đào tạo; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Thanh tra phải từng là giảng viên đại học và đã tham gia giảng dạy đại học ít nhất 05 năm. Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Khoa trực thuộc đại học vùng là đơn vị trực thuộc; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của đại học vùng; không có con dấu, tài khoản riêng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của khoa trực thuộc đại học vùng thực hiện như quy định đối với khoa của trường đại học tại Điều lệ trường đại học.
3. Viện nghiên cứu trực thuộc đại học vùng
a) Viện nghiên cứu trực thuộc đại học vùng là đơn vị sự nghiệp công lập khoa học và công nghệ do giám đốc đại học vùng thành lập theo nghị quyết của hội đồng đại học vùng; có tài khoản và con dấu riêng. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật;  
b) Viện nghiên cứu trực thuộc đại học vùng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và Quy chế này;
- Được đào tạo trình độ tiến sĩ khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do đại học vùng và các cơ quan có thẩm quyền giao; ký kết và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ với các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật;
-   Liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm khoa học công nghệ; ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn về khoa học và công nghệ; bồi dưỡng, phổ biến kiến thức; sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của viện theo quy định của pháp luật;
- Quyết định mời, ký kết hợp đồng với chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước; quyết định cử viên chức của viện ra nước ngoài công tác theo quy định của pháp luật.
c) Cơ cấu tổ chức của viện nghiên cứu gồm: Viện trưởng, phó viện trưởng, hội đồng khoa học và đào tạo, phòng quản lý đào tạo, các bộ môn (đối với viện được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ), văn phòng và các trung tâm. Nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc viện do giám đốc đại học vùng quyết định theo đề nghị của viện trưởng. Các trung tâm thuộc viện không được thực hiện nhiệm vụ đào tạo cấp văn bằng.
Viện có không quá 02 phó viện trưởng. Viện trưởng, phó viện trưởng phải có bằng tiến sĩ, có uy tín, có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý, có thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở viện hoặc trường đại học ít nhất 05 năm. Nhiệm kỳ và việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viện trưởng, phó viện trưởng thực hiện như đối với trưởng khoa, phó trưởng khoa quy định tại Điều lệ trường đại học.
4. Trung tâm trực thuộc đại học vùng
a) Trung tâm trực thuộc đại học vùng là đơn vị dịch vụ trực thuộc đại học vùng; có chức năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tư vấn;
b) Trung tâm trực thuộc đại học vùng không được tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ;
c) Giám đốc đại học vùng quyết định thành lập trung tâm, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm; quyết định việc trung tâm có hoặc không có tài khoản, con dấu riêng theo quy định của pháp luật.
5.  Phân hiệu của đại học vùng
a) Phân hiệu của đại học vùng (nếu có) chịu sự quản lý của đại học vùng; có con dấu và tài khoản riêng; đóng ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính của đại học vùng; chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu theo quy định của pháp luật;
b) Cơ cấu tổ chức của phân hiệu gồm: Giám đốc, phó giám đốc, hội đồng khoa học và đào tạo, các phòng, khoa, bộ môn. Phân hiệu có không quá 02 phó giám đốc. Tiêu chuẩn của giám đốc, phó giám đốc như tiêu chuẩn của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường đại học;
c) Phân hiệu của đại học vùng thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều hành của giám đốc đại học vùng; báo cáo giám đốc đại học vùng về các hoạt động của phân hiệu; báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt phân hiệu về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương;
d) Phân hiệu của đại học vùng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
6. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trực thuộc đại học vùng là đơn vị làm nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ.
Điều 11. Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn khác
1. Hội đồng khoa học và đào tạo của đại học vùng là tổ chức tư vấn cho giám đốc đại học vùng về công tác đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ chung của đại học vùng, của các đơn vị trực thuộc đại học vùng; tư vấn định hướng phát triển ngành nghề đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế; các đề tài khoa học và công nghệ do giám đốc đại học vùng phê duyệt.
2. Hội đồng khoa học và đào tạo của đại học vùng có thành phần cơ cấu theo qui định tại khoản 2 Điều 19 Luật Giáo dục đại học; có chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các thành viên do giám đốc đại học vùng bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Nhiệm kỳ của hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng.
3. Giám đốc đại học vùng quyết định thành lập các hội đồng tư vấn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Công chức, viên chức, người lao động của đại học vùng
1. Công chức, viên chức của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đại học vùng là nguồn lực chung của toàn đại học vùng; thực hiện nhiệm vụ do đơn vị trực tiếp quản lý phân công và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung của đại học vùng. Đại học vùng quy định cụ thể phương thức điều phối nguồn nhân lực trong toàn đại học vùng trong quy chế về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức của đại học vùng.
2. Công chức, viên chức của đại học vùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của quy chế về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức của đại học vùng, các quy định của Quy chế này và các quy định của đơn vị trực tiếp quản lý công chức, viên chức.
3. Ngoài những quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức thì công chức, viên chức, người lao động của đại học vùng còn có những quyền lợi và nghĩa vụ sau: Được tham gia góp ý kiến về các vấn đề quan trọng của đại học vùng; được sử dụng các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của đại học vùng; được tạo điều kiện ưu tiên về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; được chủ động, sáng tạo lựa chọn phương pháp và phương tiện thích hợp với khả năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ; được tham gia các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ; được đại học vùng tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và tiếp cận những tri thức mới; được hưởng các quyền lợi khác do đại học vùng quy định và có nghĩa vụ tuân thủ Quy chế này và các quy định pháp luật khác liên quan.
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn về công tác nhân sự
1. Đại học vùng có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Ban hành chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực của đại học vùng; ban hành quy chế quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thống nhất trong toàn đại học vùng trên cơ sở các quy định của Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: tiêu chuẩn và hướng dẫn tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động thống nhất trong toàn đại học vùng; quy định chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo quy định của pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động;
Đại học vùng được mời các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia ở trong và ngoài nước có uy tín đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý chuyên môn, quản lý các đề án, dự án, chương trình đào tạo và khoa học công nghệ của đại học vùng.
b) Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án vị trí việc làm của cơ quan đại học vùng; phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; 
c) Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo các ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc các đơn vị quy định tại Điều 10 Quy chế này và theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức theo phân cấp và ủy quyền của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; quyết định bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp giảng viên, giảng viên chính, nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính trong toàn đại học vùng; tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo những trường hợp không thuộc thẩm quyền;
đ) Giám đốc đại học vùng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc đại học vùng.
2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực, xác định vị trí việc làm của đơn vị, báo cáo giám đốc đại học vùng phê duyệt;
b) Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tự tổ chức tuyển dụng, công nhận kết quả tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của đại học vùng; ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với công chức, viên chức, người lao động và báo cáo đại học vùng;
c) Xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhân lực đáp ứng đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, đạt chuẩn theo quy định của đại học vùng; tham gia thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái đội ngũ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định thống nhất của đại học vùng và các cơ quan quản lý Nhà nước;
d) Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho công chức, viên chức của đơn vị theo quy định.
Chương III
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Điều 14. Mở ngành đào tạo
1. Đại học vùng kiểm tra, xác nhận điều kiện mở ngành, chuyên ngành đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có nhiệm vụ xây dựng, báo cáo đại học vùng thẩm định đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo của đơn vị và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.
Điều 15. Chương trình đào tạo, giáo trình
Giám đốc đại học vùng tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học của các đơn vị trực thuộc và giáo trình môn học chung trong đại học vùng (nếu có).
Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; quy trình biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Điều 16. Tuyển sinh
1. Đại học vùng tự chủ về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Căn cứ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học vùng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.
Điều 17. Tổ chức đào tạo
1. Đại học vùng tổ chức đào tạo tại các cơ sở của đại học vùng và những cơ sở khác được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cho phép; có trách nhiệm ban hành quy chế liên quan đến quản lý hoạt động đào tạo, phù hợp với mô hình, đặc điểm của đại học vùng và pháp luật để áp dụng thực hiện trong toàn đại học vùng.
2. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên có trách nhiệm quy định cụ thể việc triển khai thực hiện theo quy chế của đại học vùng nêu tại khoản 1 Điều này và tổ chức, quản lý toàn bộ quá trình đào tạo tại đơn vị mình.
Điều 18. Văn bằng, chứng chỉ
1. Đại học vùng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in; quản lý, cấp, phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Giám đốc đại học vùng cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc đại học vùng theo quy định.
3. Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học được đào tạo tại đơn vị mình; cấp chứng chỉ cho người học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.
Điều 19. Học sinh, sinh viên
1. Đại học vùng xây dựng và ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong đại học vùng phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được quyền tiếp nhận sinh viên, học viên người Việt Nam và người nước ngoài từ các cơ sở đào tạo khác đến học tập, nghiên cứu tại đại học vùng theo quy định.
2. Học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của đại học vùng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được bảo đảm những quyền lợi trong học tập, nghiên cứu và sinh hoạt theo quy định.
Chương IV
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 20. Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ
1. Đại học vùng xây dựng và ban hành chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của đại học vùng; phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại thành viên, đơn vị trực thuộc; phê duyệt, quản lý và nghiệm thu các hoạt động khoa học và công nghệ cấp đại học vùng và các đề tài có quy mô lớn, mang tính liên ngành, đa lĩnh vực.
2. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị, báo cáo đại học vùng để đưa vào kế hoạch hoạt động chung; xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường.
Điều 21. Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
1. Đại học vùng có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của đại học vùng phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý khoa học và công nghệ; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của đại học vùng và của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc;
 b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đại học vùng;
c) Thực hiện chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra tri thức mới, công nghệ và giải pháp mới;
d) Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
đ)  Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ; xây dựng và triển khai hoạt động các quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định;
e) Xây dựng, phê duyệt và quản lý các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; quản lý và điều phối hoạt động của các phòng thí nghiệm, thư viện, trung tâm dùng chung của đại học vùng.
2. Các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp đại học vùng được công nhận tương đương nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được tổ chức thực hiện, quản lý theo quy định do giám đốc đại học vùng ban hành, phù hợp với quy định đối với nhiệm vụ, đề tài cấp Bộ.
3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tuân thủ các quy định của đại học vùng về hoạt động khoa học và công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do cơ sở giáo dục đại học thành viên làm cơ quan chủ trì được tổ chức triển khai và quản lý theo quy định của Nhà nước. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên có trách nhiệm báo cáo giám đốc đại học vùng về công tác quản lý, triển khai và ứng dụng kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ này;
b) Quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ cấp đại học vùng và cấp cơ sở hoặc các hoạt động khoa học và công nghệ khác; tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của người học; báo cáo đại học vùng để theo dõi, tổng hợp;
 c) Chủ động phát triển các nguồn lực phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ; báo cáo đại học vùng khi tham gia đấu thầu các đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Nhà nước để được hỗ trợ, tránh sự trùng lặp giữa các đơn vị trong đại học vùng.
Điều 22. Về thông tin và trang thiết bị khoa học
1. Đại học vùng xây dựng hệ thống thông tin - thư viện và cơ sở dữ liệu khoa học chung; tổ chức quản lý, cung cấp các nguồn thông tin khoa học và công nghệ; quy định và hướng dẫn việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc; xây dựng, phê duyệt và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị cho các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ có quy mô cấp đại học vùng; quản lý và điều phối hoạt động của các phòng thí nghiệm, trung tâm dùng chung của đại học vùng và các phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia được đặt tại đại học vùng.
2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên có trách nhiệm xây dựng và quản lý các dự án, chương trình mục tiêu tăng cường trang thiết bị cho các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của đơn vị, tham gia vào việc xây dựng và quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị, các phòng thí nghiệm trung tâm, phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia của Đại học vùng.
Chương V
HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng
1. Xây dựng và ban hành quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của đại học vùng phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế.
2. Xây dựng và thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đại học vùng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phê duyệt chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc đại học vùng.
3. Chủ động hội nhập giáo dục khu vực và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Xây dựng, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài; quản lý và triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
5. Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc; giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, định kỳ thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định của pháp luật.
6. Trực tiếp làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục về xuất, nhập cảnh cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của các đơn vị trực thuộc và khách nước ngoài do đại học vùng mời; quyết định cử người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên đi công tác ở nước ngoài.
7. Quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên  ra nước ngoài học tập, thực tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tham dự hội nghị, hội thảo và các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.
8. Quản lý các đoàn vào, cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến đại học vùng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy theo quy định của pháp luật.
9. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả và đảm bảo an ninh trong các hoạt động hợp tác quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.
Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học thành viên
1. Xây dựng, trình giám đốc đại học vùng phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế của đơn vị.
2. Xây dựng và trình giám đốc đại học vùng phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài của đơn vị và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật.
3. Tham gia liên kết với các đơn vị thuộc đại học vùng trong hợp tác quốc tế nhằm tăng tính liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ.
4. Thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế theo quy định của đại học vùng và  báo cáo  đại học vùng về các hoạt động hợp tác quốc tế của đơn vị.
Chương VI
ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng
1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Luật giáo dục đại học và các quy định có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Ban hành các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về tiêu chí đánh giá, đảm bảo chất lượng phù hợp với đặc thù của đại học vùng và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Xây dựng và ban hành chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng bên trong, văn hóa chất lượng; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược và kế hoạch này trong toàn đại học vùng.
4. Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm định chất lượng trong toàn đại học vùng; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định và kế hoạch đã ban hành; hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc đăng ký kiểm định chất lượng tại các tổ chức kiểm định của Việt Nam, của khu vực và trên thế giới thuộc danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
5. Trên cơ sở các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục của các nước tiên tiến, đầu tư tập trung xây dựng một số chương trình đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học thành viên
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của đại học vùng.
2. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của đại học vùng và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
Chương VII
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học vùng
1. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, lập dự toán ngân sách hàng năm, trung hạn của toàn đại học vùng, trong đó thể hiện rõ phần kinh phí của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
2. Là đơn vị dự toán cấp II, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện việc phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định hiện hành trong phạm vi nguồn kinh phí thường xuyên theo dự toán hàng năm đã được phê duyệt; quyết định mức thu theo quy định của pháp luật.
4. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng để thống nhất các nguyên tắc phân bổ, điều tiết, sử dụng kinh phí và các tiêu chuẩn, định mức chi trong toàn đại học vùng trên cơ sở quy định của pháp luật; thẩm định qui chế chi tiêu nội bộ đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc.
5. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng nguồn tài chính theo quy định của pháp luật; chủ động huy động các nguồn tài chính, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thành viên phát triển các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật; quản lý các nguồn lực của cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; quản trị cơ sở dữ liệu kế hoạch tài chính thống nhất trong toàn đại học vùng.
6. Là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư và xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng chung của đại học vùng và những dự án có qui mô đầu tư tổng thể cho toàn đại học vùng.
7. Được ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm C sử dụng nguồn thu hợp pháp của đại học vùng và của các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Đại học vùng được tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án được ủy quyền quyết định đầu tư.
8. Quản lý và điều phối hoạt động đối với các tài sản dùng chung của đại học vùng; giao các đơn vị trực thuộc quản lý tài sản khác hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước đặt tại đơn vị.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác về tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.
Điều 28. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học thành viên
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của đơn vị, trình giám đốc đại học vùng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên là đơn vị dự toán cấp III, nhận dự toán ngân sách hàng năm từ đại học vùng và quyết toán ngân sách với đại học vùng theo quy định hiện hành.
 3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên được tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành trong phạm vi nguồn kinh phí thường xuyên theo dự toán đã được phê duyệt; tự chủ quyết định mức thu theo quy định của pháp luật, mức chi đối với các hoạt động do đơn vị thực hiện trên cơ sở quy định của Nhà nước, Qui chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng và Qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
4. Huy động, phát triển, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật; quản lý các nguồn lực của đơn vị.
5. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư và xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) để xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, dây chuyền công nghệ cho chính đơn vị sử dụng.
6. Xây dựng, quản lý và điều hành cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị được giao quản lý. Thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo quy định của pháp luật.
Điều 29. Trách nhiệm của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên về tài chính
1. Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện chế độ kế toán và quyết toán ngân sách theo quy định hiện hành. 
2. Hàng năm, đại học vùng phải công khai tài chính đã được giao theo dự toán và kinh phí điều tiết từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đại học vùng; công khai tài chính những hoạt động do đại học vùng thực hiện; công khai phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo dự toán đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
3. Hàng năm, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc phải công khai tài chính theo dự toán được giao và tài chính của những hoạt động do đơn vị thực hiện. 
Chương VIII
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC,  CHẾ ĐỘ THÔNG TIN,
BÁO CÁO VÀ THANH TRA, KIỂM TRA  
Điều 30. Mối quan hệ giữa đại học vùng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên phối hợp, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức sự nghiệp khác trong nước để xác định nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với việc làm và tuyển dụng người học đã tốt nghiệp; ký kết các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; tư vấn cho các địa phương, doanh nghiệp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng.
Các cơ sở giáo dục đại học thành viên chủ động phối hợp với đại học vùng trong giải quyết các vấn đề về tổ chức, hoạt động của đơn vị liên quan với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đơn vị đặt trụ sở.
Điều 31. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Đại học vùng thực hiện công khai chiến lược phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của đại học vùng; hướng dẫn thống nhất các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện yêu cầu, nội dung công khai theo quy định của Điều lệ trường đại học, Điều lệ trường cao đẳng và quy định của đại học vùng.
2. Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên có trang thông tin điện tử công khai các thông tin về tổ chức, hoạt động và chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng tải.
3. Kết thúc năm học hoặc đột xuất theo yêu cầu, đại học vùng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản việc thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác khác với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan theo quy định.
Điều 32. Kiểm tra, thanh tra
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành thực hiện kiểm tra, thanh tra đại học vùng trong việc thực hiện Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của đại học vùng theo quy định của pháp luật.
2. Đại học vùng tổ chức hoạt động tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc; kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục đại học thành viên và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện việc tự kiểm tra, thanh tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, báo cáo đại học vùng./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Bùi Văn Ga

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi