Quyết định 739/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư 04/2011/TT-BXD ngày 05/05/2011; Thông tư 10/2011/TT-BXD ngày 10/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

--------------------

Số: 739/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011;

Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 và Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
1. Đối với Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011:
a) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2011”.
2. Đối với Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011:
a) Tại phần căn cứ: Thay cụm từ “Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXD-TCDN  ngày 01/8/2011” thành cụm từ “Trên cơ sở Công văn số 2499/LĐTBXD-TCDN  ngày 01/8/2011”;
b) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này ./.
Nơi nhận:                                                                               

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;                                        

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;                                                    

- Công báo; Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;

- Lưu: VT,TCCB, KHCN&MT.                 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

thuộc tính Quyết định 739/QĐ-BXD

Quyết định 739/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đính chính Thông tư 04/2011/TT-BXD ngày 05/05/2011; Thông tư 10/2011/TT-BXD ngày 10/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:739/QĐ-BXDNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành:15/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Xây dựng , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 739/QĐ-BXD

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số: 739/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012
 
                                      
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011;
Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011 và Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
 1. Đối với Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011:
 a) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2011”.
2. Đối với Thông tư số 10/2011/TT-BXD ngày 10/8/2011:
a) Tại phần căn cứ: Thay cụm từ “Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXD-TCDN ngày 01/8/2011” thành cụm từ “Trên cơ sở Công văn số 2499/LĐTBXD-TCDN ngày 01/8/2011”;
 b) Tại Điều 2: Thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011” thành cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này ./.
 

Nơi nhận:                                                                               
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;                                        
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;                                                    
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VT,TCCB, KHCN&MT.                 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Đình Toàn
 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/07/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Thuế-Phí-Lệ phí , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Thông tư 18/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Thông tư 18/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Cơ điện nông thôn; Cơ điện tử; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm); Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử; Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Thông tư 19/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản

Thông tư 19/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chế biến và bảo quản thủy sản; May thời trang; Công nghệ chế biến chè; Chế biến cà phê, ca cao; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Vui lòng đợi