Quyết định 58/QĐ-TANDTC Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-----------------

Số: 58/QĐ-TANDTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

--------------

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định s 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình ph biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-HĐPH ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng phối hp, phố biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

 

                     QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);

- Cổng Thông tin điện tử TANDTC (để đăng tải);

-  Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH)

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

 

 

 

Nguyễn Thúy Hiền

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-----------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

 

KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp lu
t năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-TANDTC
ngày
10 tháng 3 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng việc lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2020, chú trọng việc lồng ghép thông qua các hoạt động của Tòa án, đơn vị

a) Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Toà án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mi được ban hành bằng hình thức phù hợp

a) Ở Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, t chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông và các cơ quan, t chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

3. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chào mng các ngày lễ lớn của dân tộc, đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân

a) Ở Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phi hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phi hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

4. Hướng dẫn triển khai các hoạt động hướng ng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Toà án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cp.

- Thời gian thực hiện: Trước tháng 11 năm 2020.

5. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng (Cổng Thông tin điện tử) Tòa án nhân dân tối cao, Báo công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

6. Xây dựng chương trình truyền hình Tòa án nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Báo Công lý và các đơn vị thông tin và truyền thông của Tòa án nhân dân.

- Đơn vị phối hợp: Đài truyền hình Việt Nam, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Tổng hợp là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; có trách nhiệm chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; hằng năm tng hp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vưng mắc, khó khăn trong thực hiện.
             
b) Thủ trưng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Tổng hp để kịp thời theo dõi, tổng hp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27-01-2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở./.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 58/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 58/QĐ-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành: 10/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!