Quyết định 549/QĐ-BGDĐT Ban Tổ chức cuộc thi Biên soạn sách cho người Việt Nam ở nước ngoài

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------

Số: 549/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi “Biên
soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2020 ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi “Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ xây dựng:

1. Ban hành Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Quyết định thành lập Hội đồng chấm giải, Quyết định công nhận giải thưởng và các tài liệu liên quan phục vụ cuộc thi; tổ chức, hướng dẫn, phát động, tổng kết cuộc thi trên phạm vi toàn quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ có cộng đồng người Việt Nam sinh sống;

2. Tổ chức các hình thức truyền thông rộng rãi về cuộc thi; đánh giá, phát huy các kết quả của cuộc thi để nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài;

Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều này.

Điều 3. Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Ngoại giao;

- Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT

- Lưu: VT, Vụ GDTX

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------

 

 

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi “Biên soạn
sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”
năm 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số: 549/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2020)

 

I. Ban Tổ chức

1. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng Ban;

2. Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Thường xuyên: Phó Trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế: Thành viên;

4. Bà Đặng Thị Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin: Thành viên;

5. Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại: Thành viên;

6. Ông Đinh Gia Lê, Phó Tổng biên tập, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam: Thành viên;

7. Bà Phạm Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn Hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao: Thành viên;

8. Ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài: Thành viên.

Danh sách này có 08 người./.

II. Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi

1. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Chuyên viên Vụ Giáo dục Thường xuyên: Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chuyên viên chính Cục Hợp tác quốc tế: Tổ phó;

3. Ông Đỗ Dũng Hà, Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin: Ủy viên, Thành viên;

4. Bà Phùng Thị Vân Anh, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Thường xuyên: Thành viên;

5. Bà Tống Liên Anh, Chuyên viên Vụ Giáo dục Thường xuyên: Thành viên;

6. Ông Nguyễn Thế Mai, Chuyên viên Vụ Thông tin Văn Hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao: Thành viên;

7. Bà Đào Thùy Trang, Chủ tịch B&Bs Group: Thành viên.

Danh sách này có 07 người./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực