Quyết định 5323/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5323/QĐ-BGDĐT

Quyết định 5323/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012 - 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5323/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quang Quý
Ngày ban hành:29/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 5323/QĐ-BGDĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------
Số: 5323/QĐ-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
             Hà Nội, ngày 29 tháng11 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan quản lý nhà trường;
- Uỷ ban Văn hoá TTNNĐ của Quốc hội;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Trần Quang Quý

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và
trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5323 /QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng11 năm 2012
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
-----------------
 
 
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
a. Góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.
b. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, chăm sóc sức khỏe, thể chất, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên (HSSV).
c. Tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa nội dung, phương pháp công tác HSSV ở các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường); phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, năng động, sáng tạo của HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện.
2. Mục tiêu cụ thể
a. HSSV được giáo dục, định hướng tốt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; được hỗ trợ, tạo điều kiện để rèn luyện, phát huy năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội. Khắc phục tình trạng sa sút về đạo đức, lối sống; thiếu kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp trong một bộ phận HSSV hiện nay.
b. Hoàn thiện cơ chế quản lý công tác HSSV đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
c. Giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các nhà trường. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV.
d. HSSV được tư vấn, chăm sóc tốt về sức khỏe thể chất và tinh thần; được tạo điều kiện luyện tập thể dục thể thao. Xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trong HSSV.
Đ. Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam nói chung và lĩnh vực công tác HSSV nói riêng.
II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành Giáo dục.
a) Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với chuẩn đầu ra của mỗi ngành, nghề đào tạo;
b) Tiếp tục tổ chức thi Olympic các môn lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và môn Giáo dục Chính trị cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp;
c) Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đảng viên là HSSV nhằm tạo động lực phấn đấu trong toàn thể HSSV. Tổ chức sơ kết và tiếp tục triển khai việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.
 2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác HSSV phù hợp với đào tạo theo hệ thống tín chỉ và yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo.
 a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV và nội quy, quy định của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ;
 b) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý sinh viên, phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đoàn, Hội, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên phù hợp với đặc điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ;
 c) Tổ chức, định hướng, hỗ trợ để phát triển hệ thống các câu lạc bộ nghề nghiệp, công tác xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao trong HSSV. Xây dựng tiêu chí đánh giá rèn luyện của HSSV thông qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và hoạt động câu lạc bộ;
 d)T¨ng c­êng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong quản lý HSSV; x©y dùng m¹ng l­íi, c«ng cô hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c th«ng kª, n¾m t×nh h×nh HSSV;
đ) Tăng cường triển khai việc tự đánh giá của sinh viên và tự đánh giá công tác HSSV của nhà trường.
3. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV:
a) Đổi mới hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của HSSV; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để HSSV tự phòng tránh các vấn đề tiêu cực ngoài xã hội;
b) Hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương và gia đình HSSV trong công tác quản lý, giáo dục HSSV và công tác HSSV nội trú, ngoại trú;
c) Triển khai thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012-2016; Chương trình hành động của ngành Giáo dục về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh, bạo lực giai đoạn 2011-2015.
 4. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách và hoạt động hỗ trợ, phục vụ HSSV:
 a) Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng đào tạo; sửa đổi, bổ sung đối tượng HSSV được miễn, giảm học phí, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội;
 b) Chủ động tìm kiếm các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để giúp đỡ HSSV khó khăn về kinh tế, không để HSSV phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu;
 c) Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm; tư vấn, hỗ trợ HSSV về phương pháp học tập, kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc sau khi tốt nghiệp;
 d) Tổ chức hiệu quả các dịch vụ phục vụ HSSV như: ký túc xá, nhà ăn, căng – tin, trông giữ xe, dịch vụ văn hóa, thể thao,…
   5. Công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học:
   a) Thực hiện đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy môn học thể dục, các hoạt động thể thao trường học và tiêu chí đánh giá về công tác thể dục, thể thao trong các nhà trường.
   b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chế độ, chính sách cho giảng viên, giáo viên thể dục thể thao và trình Chính phủ ban hành Nghị định về công tác thể dục, thể thao trường học.
   c) Tiếp tục tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa trong HSSV ở trong nước và quốc tế. Tăng cường xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao trường học.
 6. Công tác y tế trường học:
 a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học và Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm y tế trong các nhà trường;
 b) Triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục về phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2020; khung giám sát, đánh giá của ngành về phòng chống HIV/AIDS;
 c) Chú trọng giáo dục sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho HSSV; phối hợp triển khai Đề án “Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2011-2020; Chiến lược quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2011-2020;
 d) Huy động các nguồn lực từ các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để triển khai có hiệu quả công tác y tế trường học.
 7. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HSSV:
 a) Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác HSSV, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các đơn vị thực hiện công tác HSSV trong các nhà trường;
 b) Rà soát chức năng, nhiệm vụ để kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác HSSV tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công tác HSSV;
 c) Tiếp tục tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác HSSV trong các nhà trường theo từng chuyên đề; tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các nhà trường; tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý công tác HSSV tại các nước trong khu vực và quốc tế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm triển khai
a. Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo)là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các việc sau:
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV;
- Tổ chức thực hiện các đề án, dự án về công tác HSSV, các biện pháp triển khai Chương trình này trong phạm vi khu vực và toàn quốc;
- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác HSSV;
- Phối hợp với các bộ, ban ngành, tổ chức đoàn thể ở trung ương và các địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để triển khai thực hiện Chương trình;
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chương trình theo quy định.
- Tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2014, tổng kết vào năm 2016 trên phạm vi toàn quốc.
b. Các sở giáo dục và đào tạo:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình;
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình của các nhà trường thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối mỗi năm học.
c. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương trình;
- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết theo quy định, tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối mỗi năm học.
2. Kinh phí
a) Kinh phí thực hiện Chương trình được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguồn chi thường xuyên của các nhà trường.
b) Tăng cường việc huy động kinh phí từ các đề án, dự án, các nguồn thu khác của nhà trường và đóng góp của các tổ chức, cá nhân, người học để thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành.
 
 
 
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Trần Quang Quý
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi