Quyết định 477-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 477-TTG NGàY 5-9-1994

BAN HàNH QUY CHế Về Tổ CHứC Và HOạT độNG

CủA ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 97-CP ngày 10-12-1993 về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 62-CP ngày 22-9-1993 về việc quản lý và sử dụng con dấu;

Theo đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (tờ trình số 20-ĐHQGHN ngày 2-7-1994),

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Điều 2

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHế

Về Tổ CHứC Và HOạT độNG CủA ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI

(Ban hành theo Quyết định số 477-TTg ngày 5-9-1994)

 

CHươNG I

NHữNG đIềU KHOảN CHUNG

 

Điều 1

Bản Quy chế này quy định những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Điều 2

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành và liên ngành lớn, một trung tâm văn hoá, một đầu mối giao lưu khoa học và văn hoá quan trọng, có vị trí đặc biệt trong hệ thống giáo dục Đại học của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng đào tạo chuyên gia chất lượng cao thuộc các ngành khoa học và công nghệ, nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động hợp tác chặt chẽ với các Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia, các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm hỗ trợ các trường đại học khác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

Điều 3

Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy và có tài khoản riêng.

Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị được Nhà nước ưu tiên đầu tư về cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đổi mới công tác đào tạo đại học, trên đại học và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

CHươNG II

NHIệM Vụ đàO TạO Và NGHIêN CứU KHOA HọC

 

Điều 4

Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện việc đào tạo theo Danh mục các ngành đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo tất cả các loại hình đào tạo ở các bậc:

- Đại học,

- Cao học,

- Tiến sĩ.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội còn đào tạo theo các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ và cấp các chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chương trình này.

Đại học Quốc gia Hà Nội có thể mở thí điểm các ngành đào tạo mới hoặc thay đổi, sắp xếp lại các ngành đào tạo đã có, nhưng phải báo cáo với Bộ Giáo dục và đào tạo, sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt sẽ được đưa vào danh mục đào tạo chính thức.

 

Điều 5

Theo các quy định hiện hành của Nhà nước quy định, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được quyền cấp các văn bằng sau đây cho những người tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội:

Bằng cử nhân,

Bằng Thạc sĩ, Bằng Cao học,

Bằng Tiến sĩ.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội còn được cấp bằng Tiến sĩ danh dự hoặc Danh hiệu Giáo sự danh dư cho những nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội trong và ngoài nước, sau khi được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên.

 

Điều 6

Ngôn ngữ giảng dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội là tiếng Việt. Trong trường hợp mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được quyền quyết định cho giảng dạy bằng tiếng nước ngoài.

 

Điều 7

Đại học Quốc gia Hà Nội được phép xây dựng chương trình đào tạo của mình theo định mức về khối lượng kiến thức tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Mọi chương trình đào tạo nhằm đạt các mức văn bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội đều phải được đăng ký ở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những quy định trên không bao gồm một số môn học đặc biệt mà chương trình được Bộ Giao dục và Đạo tạo công bố riêng.

 

Điều 8

Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ chính của Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở bậc đại học và sau đại học, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ mũi nhọn, tham gia nghiên cứu dể giải quyết các vấn đề do yêu cầu kinh tế - xã hội nước ta đặt ra, tham gia thẩm định về mặt khoa học và công nghệ các dự án, các công trình lớn của quốc gia, góp phần đưa những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiến sản xuất, đời sống.

CHươNG III

Tổ CHứC Và NHâN Sự

 

Điều 9

Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm các đơn vị:

a) Các Trường đại học, các Viên nghiên cứu khoa học.

b) Các Khoa, các Bộ môn, các Trung tâm, các Phòng nghiên cứu chuyên đề, các Bảo tàng khoa học, Vườn thực vật, động vật, v.v...

c) Các đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và đời sống: Tạp chí Khoa học, Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Phòng thí nghiệm, Xưởng thực tập, Xưởng in, Cư xá v.v...

d) Các Ban giúp việc Giám đốc, các Phòng chức năng giúp việc Hiệu trưởng, Viện trưởng.

Ngoài ra, để phục vụ hoạt động nghiên cứu và thực nghiệm sư phạm, để bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu và tạo nguồn cho các trường đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội được phép mở Trường phổ thông thực hành và Trường phổ thông chuyên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Trường đại học và Viện nghiên cứu khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội có quan hệ mật thiết với nhau trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, là những tổ chức trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập hoặc giải thể các Trường đại học, Viện nghiên cứu. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định thành lập hoặc giải thể các đơn vị ở mục b, c, d.

 

Điều 10

Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội là Giám đốc và các Phó Giám đốc:

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội. Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội có nhiệm kỳ 4 năm và không giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm, căn cứ vào đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiệm kỳ của các Phó Giám đốc theo nhiệm kỳ của Giám đốc.

 

Điều 11

Hội đồng Khoa học và đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan tư vấn cho Giám đốc về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm:

1- Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

2- Hiệu trưởng các Trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

3- Viện trưởng các Viện nghiên cứu và một số Giám đốc Trung tâm nghiên cứu trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

4- Một số cán bộ giảng dạy, nhà khoa học ở trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội đồng Khoa học và đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định bổ nhiệm các Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên của Hội đồng này.

Nhiệm kỳ của Hội đồng là 4 năm.

Tuỳ theo yêu cầu của công việc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội có thể thành lập các Hội đồng tư vấn lâm thời khác.

 

 

 

Điều 12

Lãnh đạo một Trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Lãnh đạo của một Viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Viện trưởng và Phó Viện trưởng.

Hiệu trưởng và Viện trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm, theo đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiệu trưởng và Viện trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ được quy định cho đơn vị mình.

Hiệu trưởng và Viện trưởng có nhiệm kỳ 4 năm và không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Phó Hiệu trưởng, Phó Viện trưởng theo đề nghị của Hiệu trưởng, Viện trưởng. Phó Hiệu trưởng, Phó Viện trưởng có cùng nhiệm kỳ công tác theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng, Viện trưởng.

 

Điều 13

Hiệu trưởng, Viện trưởng ra quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ thuộc phạm vi từng Trường, từng Viện.

Mỗi Trường đại học và mỗi Viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có một Hội đồng Khoa học và đào tạo. Nhiệm kỳ của Hội đồng là 4 năm.

 

Điều 14

Hội đồng Khoa học và đào tạo làm nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng, Viện trưởng về các vấn đề đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội đồng Khoa học đào tạo Trường gồm:

1- Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng.

2- Các Chủ nhiệm khoa.

3- Một số Giám đốc Trung tâm thuộc Trường.

4- Một số cán bộ giảng dạy, nhà khoa học ở trong và ngoài Trường.

Hội đồng Khoa học và đào tạo Viện gồm:

1- Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.

2- Các Trưởng phòng nghiên cứu.

3- Một số nhà khoa học và cán bộ giảng dạy ở trong và ngoài Viện.

Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường, Viện do Hiệu trưởng, Viện trưởng làm Chú tịch. Hiệu trưởng, Viện trưởng ra quyết định bổ nhiệm các Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên của Hội đồng.

 

 

 

Điều 15

Cán bộ, nhân viên của Đại học Quốc gia Hà Nội được sắp xếp theo các ngạch bậc, các chức danh tiêu chuẩn Nhà nước, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm lập kế hoạch và dự trù về biên chế, chỉ tiêu cán bộ, trao đổi với Bộ và cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo vệ và nhận chỉ tiêu trước Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 16

Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu thuộc biên chế của Đại học Quốc gia Hà Nội phải có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn cao, ngoại ngữ giỏi, có khả năng tiếp thu tri thức khoa học hiện đại.

Đại hội Quốc gia Hà Nội tiến hành việc đánh giá theo định kỳ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức đánh giá và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận các chức danh từ Giảng viên chính, Chuyên viên chính, Nghiên cứu viên chính trở xuống đối với cán bộ trong đơn vị mình.

 

Điều 17

Để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, và để tập hợp được những giáo sư và những nhà khoa học có tầm cỡ quốc gia và quốc tế, ngoài cán bộ thuộc biên chế của mình, Đại học Quốc gia Hà Nội được mời các giáo sư, các nhà khoa học thuộc các cơ quan khác, những chuyên gia giỏi nước ngoài, kể cả Việt kiều, đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở của mình. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được quyền áp dụng chế độ bồi dưỡng đặc biệt đối với cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu đặc biệt xuất sắc, sau khi đã tham khảo ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 18

Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành đánh giá theo định kỳ và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của mình cho phù hợp với yêu cầu, phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng ngạch bậc quy định của Nhà nước.

 

Điều 19

Căn cứ những quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội được đề ra quy chế học tập kiểm tra và thi hành phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội được bảo đảm những điều kiện trong học tập và sinh hoạt để phát huy tốt đa tài năng và trí tuệ của mình. Đại học Quốc gia Hà Nội được ưu tiên tuyển chọn học sinh, sinh viên vào học tập trong các cơ sở của mình theo quy chế và quy trình riêng do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành sau khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Người Việt Nam và người nước ngoài nếu đủ điều kiện quy định đều có thể theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên đang học ở Đại học Quốc gia Hà Nội có thể được chuyển sang học ở các trường đại học khác theo nguyện vọng cá nhân hoặc có lý do chính đáng khác.

 

Điều 20

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được quyền áp dụng chế độ học bổng đặc biệt và tặng các giải thưởng đặc biệt cho những sinh viên đặc biệt xuất sắc.

Những sinh viên xuất sắc sẽ được hưởng chế độ đào tạo đặc biệt, kể cả rút ngắn niên hạn đào tạo, gửi đi đào tạo ở nước ngoài, chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn.

 

Điều 21

Đại học Quốc gia Hà Nội được có biểu tượng riêng, trang phục riêng sau khi tham khảo ý kiến các cơ quan hữu quan.

CHươNG IV

TàI CHíNH

 

Điều 22

Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị dự toán và hạch toán cấp I, được quản lý tài chính độc lập, có tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ. Hàng năm, Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm lập kế hoạch, dự trù ngân sách, trao đổi với Bộ và cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo vệ và nhận kế hoạch, ngân sách trước Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan khác có liên quan.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm việc phân bổ và sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội theo đúng chức năng, mục tiêu và kế hoạch phát triển đã được duyệt.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua bộ máy nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra để các đơn vị sử dụng kinh phí theo đúng những quy định của Nhà nước.

 

Điều 23

Các nguồn tài chính cung cấp cho đại học Quốc gia Hà Nội gồm:

- Ngân sách Nhà nước.

- Nguồn hỗ trợ nhận từ các Bộ, các địa phương.

- Nguồn thu từ học phí của sinh viên.

- Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và dịch vụ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân hảo tâm.

- Nguồn tài trợ quốc tế.

- Nguồn tài chính do sự đóng góp tự nguyện được sử dụng phù hợp với chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội và ý muốn của người đóng góp.

CHươNG V

MỗI QUAN Hệ VớI CáC Cơ QUAN,
CáC Tổ CHứC TRONG Và NGOàI NướC

 

Điều 24

Đại học Quốc gia Hà Nội chịu sự quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của các Bộ, cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước thuộc Chính phủ. Đại học Quốc gia Hà Nội được trực tiếp quan hệ với các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giải quyết những vấn đề liên quan đến Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khi cần thiết, Đại học Quốc gia Hà Nội được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của mình.

 

Điều 25

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được quyền ký các thoả ước hợp tác với các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo nước ngoài, mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy trong phạm vi luật pháp và các quy định của Nhà nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội được trực tiếp quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước để làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và khách nước ngoài do Đại học Quốc gia Hà Nội mời.

CHươNG VI

ĐIềU KHOảN THI HàNH

 

Điều 26

Quy chế này áp dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ ngày ban hành.

Căn cứ vào Quy chế, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề ra những quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động trong nội bộ cho phù hợp. Sau từng thời gian, Quy chế có thể được xem xét lại và sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 

Điều 27

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 477-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 477-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/09/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 477-TTg
Hanoi, September 05, 1994

 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE HANOI NATIONAL UNIVERSITY
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree 97/CP on the 10th of December, 1993 on the establishment of the Hanoi National University;
Pursuant to Decree 62/CP on the 22nd of September, 1993 on the management of seals;
At the proposal of the Director of the Hanoi National University (report No.20/DHQGHN on the 2nd of July 1994);
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the Organization and Activities of the Hanoi National University.
Article 2.- The Director of the Hanoi National University, the Ministers, the Heads of ministerial-level agencies, the Heads of agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government are responsible for implementing this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
REGULATION
ON THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE HANOI NATIONAL UNIVERSITY
(Promulgated together with Decision No. 477/TTg on the 5th of September, 1994)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- This Regulation provides for the fundamental issues in the organization and activities of the Hanoi National University.
Article 2.- The Hanoi National University (HNU) is a major multi-disciplinary and inter disciplinary scientific research center, a major cultural center and a major center for scientific and cultural center and a major center for scientific and cultural exchanges holding a special position in the higher education system of the Socialist Republic of Vietnam.
HNU has the task of training high-quality specialists for different branches of science and technology and researching on and applying sciences and technologies in service of national construction and development.
HNU shall operate in close cooperation with the national scientific research centers, the research institutes and the other universities and colleges. HNU has the responsibility to help the other universities in raising the quality of training and scientific research.
Article 3.- HNU is an organization having legal entity status, its own seal with the national emblem on it and its own accounts.
HNU is an establishment enjoying priority investments from the State in the matters of staff, material bases and equipment aimed at renewing university and post-graduate training and scientific research to meet the need of national development.
Chapter II
TRAINING AND SCIENTIFIC RESEARCH TASKS
Article 4.- HNU shall carry out its training task according to the list of training branches of the Socialist Republic of Vietnam and in all the forms of training for the following degrees:
- University,
- Post-graduate,
- Doctorate.
Besides, HNU carries out training according to the programs for fostering and upgrading the scientific and technological levels, and issues certificates to the graduates from these programs.
HNU may test open new disciplines, modify or re-arrange the existing disciplines, but it must report its plan to the Ministry of Education and Training, and these new disciplines shall be included in the formal program of training.
Article 5.- Under the existing regulations of the State, the Director of HNU is authorized to issue the following diplomas to the graduates from the training institutions of HNU:
Bachelor's degree,
Master's degree, Postgraduate degree,
Doctor's degree.
HNU is also authorized to issue the Honorary Doctor diploma or the title Honorary Professor to Vietnamese and foreign scientists, educators and social activists with the approval of the competent authority of the higher level.
Article 6.- The language used in teaching at HNU is Vietnamese. In case a foreign specialist is invited to teach, the Director of HNU is entitled to decide whether teaching will be done in a foreign language.
Article 7.- HNU is authorized to compile its training programs according to the norms for minimum amount of knowledge defined by the Ministry of Education and Training.
All programs of training aimed at the levels of the diplomas of HNU must be registered with the Ministry of Education and Training.
The above regulations shall not cover a number of special disciplines to be announced by the Ministry of Education and Training.
Article 8.- Scientific research is one of the two principal tasks of HNU aimed at raising the quality of teaching and study at the university and postgraduate levels and promoting the advancement of science and technology. HNU shall conduct basic research and research on issues of the spearhead sciences and technologies, take part in research to solve problems posed by the needs of socio-economic development of the country, take part in the scientific and technological expertise of major projects and constructions of the country and contribute to applying the achievements of advanced science and technology to the practice of production and life.
Chapter III
ORGANIZATION AND PERSONNEL
Article 9.- On organizational plane, HNU comprises the following institutions:
a/ Various universities and scientific research institutes.
b/ Various faculties, departments, specialized research centers and sections, science museums, botanical gardens and zoological gardens...
c/ Various units catering for training, scientific research and life: the Science Review, the Information Documentation Center, the Laboratory, the Practice Workshop, the Printing House, the dormitories, etc.
d/ The assisting departments of the Director, the specialized sections to assist the Dean and Heads of institutes.
In addition, to assist in research activities and pedagogic practice, to foster gifted students and to prepare students for the universities, HNU is allowed to open General Practice Schools and General Specialized Schools according to the regulations of the Ministry of Education and Training.
The universities and scientific research institutes within the HNU shall maintain close relations in training and scientific research. They are directly attached to the HNU, have legal entity status, their own seals and accounts. The Prime Minister shall issue decisions on the founding or dissolution of universities and research institutes. The Director of the HNU shall issue decisions on the founding or dissolution of the institutions stipulated in Items b, c, and d.
Article 10.- HNU is led by a director and a number of deputy directors.
The Director of HNU shall be appointed and dismissed by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Education and Training. The Director is responsible to the Prime Minister and the Ministry of Education and Training for the activities of HNU. His term of office is four years and he shall not assume more than two successive terms.
The Deputy Directors shall be appointed or dismissed by the decision of the Minister of Education and Training at the proposal of the HNU Director. Their term of office correspond with that of the Director.
Article 11.- The Science and Training Board of HNU is the consultant agency for the Director in the training and scientific research work.
The Science and Training Board of HNU is made up of:
1/ The Director and a number of Deputy Directors.
2/ The Director of the universities and colleges attached to HNU.
3/ The Heads of research institutes and a number of Directors of research centers attached to HNU.
4/ A number of lecturers and science workers within and outside HNU.
The Science and training Board of HNU is chaired by the HNU Director who appoints the Vice President, Secretary and members of the Board.
The term of office of the Board is four years.
As may be required by the work, the Director of HNU may set up other ad hoc consultancy boards.
Article 12.- The leadership of college under HNU comprises the Head and Deputy Heads of the college. A research institute of HNU is led by the Head and Deputy Heads of the institute.
The Heads of the colleges and institutes are appointed and dismissed by the Minister of Education and Training at the proposal of the HNU Director.
The Heads of the colleges and institutes are responsible for leading and organizing the performance of all the tasks assigned to their units.
Their term of office is four years and they shall not hold their posts for more than two consecutive terms.
The HNU Director shall appoint or dimiss the Deputy Heads of the colleges and institutes at the proposal of the Heads of colleges or institutes. The term of office of the Deputy Heads of colleges and institutes corresponds with that of the Heads.
Article 13.- The Heads of colleges and institutes shall appoint or dismiss the holders of different posts in each college or institute.
Each college and institute under HNU has its Science and Training Board whose term of office is four years.
Article 14.- The Science and Training Board provides consultancy for the Heads of the colleges or institutes in matters of training and scientific research.
The Science and Training Board of the college comprises:
1/ The Head and a number of Deputy Heads
2/ The Heads of departments
3/ A number of Directors of centers attached to the college.
4/ A number of lecturers and science workers inside and outside the college.
The Science and Training Board of an institute comprises:
1/ The Head and a number of Deputy Heads of the institute.
2/ The Heads of research sections.
3/ A number of science workers and lecturers inside and outside the institute.
The Science and Training Board of a college or institute is chaired by the Head of the college or institute. He shall appoint the Deputy Heads, Secretary and members of the Board.
Article 15.- The staff and personnel of HNU shall be appointed according to the State ranks, grades and posts as defined by the Prime Minister and the Minister of Education and Training.
Each year the HNU has the responsibility to work out the plan for the number and qualifications of its staff and personnel, discuss it with the Ministry of Education and Training and together with it receives personnel allocation from the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 16.- All lecturers and researchers on the staff of HNU must be virtuous persons, have high professional qualifications, good command of foreign languages and the capability of absorbing modern scientific knowledge. HNU shall conduct periodical evaluation of its teaching staff and research personnel in order to classify their standards and assign their work aimed at meeting a high level of training and scientific research.
HNU is authorized to evaluate and propose to the Minister of Education and Training the recognition of the title from Principal Lecturer, Principal Specialist and Principal Researcher downward among its staff.
Article 17.- In order to meet the need for high quality training and to train many men of talent for the country and also to gather professors and scientists of national and world stature outside its personnel, HNU is authorized to invite professors and scientists from other agencies and prominent foreign specialists, including overseas Vietnamese, to give lectures and conduct scientific research in its institutions. The Director of HNU is authorized to apply the regulation on special remuneration to its lecturers and researchers of exceptional excellence, but this must be done in consultation with the Ministry of Education and Training.
Article 18.- HNU shall conduct periodical evaluation and re-arrangement of its managerial and professional staff to make them equal to the requirements in professional qualifications as well as ethical norms corresponding to their grades and posts prescribed by the State.
Article 19.- On the basis of the common regulations of the Ministry of Education and Training, HNU is allowed to set forth the appropriate regulations for study, control and examinations aimed at improving the quality of training. The students of HNU are assured necessary conditions for their studies and life so that they may develop to the utmost their capacities and intellectual power. HNU is given priority of recruitment of students for its institutions according to a special statute and process to be issued by the Director of HNU after approval by the Minister of Education and Training. All Vietnamese and foreigners are entitled to enrol in the HNU if they meet the prescribed conditions.
A student of the HNU may be transferred to another university or college if he can procure a plausible reason.
Article 20.- The Director of HNU is authorized to apply the regime of special scholarship and award special prizes to the students with exceptional excellence.
The excellent students shall enjoy a special system of training, including the shortening of the period of training, or may be sent to study abroad or transferred to higher degrees of training.
Article 21.- The HNU may have its own emblem and uniform after consulting the concerned agencies.
Chapter IV
FINANCES
Article 22.- HNU is a first-grade budgeting and accounting unit, authorized to have independent finance management, its own accounts including accounts in foreign exchange. Each year HNU has the responsibility to draw up its plan and draft budget, discuss it with the Ministry of Education and Training and together with the latter present the plan and draft budget before the State Planning Committee, the Ministry of Finance and other concerned agencies which shall consider and approve the plan and draft budget.
The Director of HNU is responsible for the distribution and use of the budgets for different activities of HNU according to the approved functions, objectives and plans of development.
The Director of HNU shall, through the professional apparatus of the University, monitor and guide and control the use of the budgets by different units in accordance with State regulations.
Article 23.- The financial resources of the HNU comprise:
- The State budget;
- Assistance from different ministries and localities;
- Revenues from scientific research activities, technology transfer, test production and services of HNU;
- Voluntary donations from charitable organizations and individuals;
- International aid;
- Financial resources from voluntary contributions used in accordance with the functions of HNU and with the desire of the contributors.
Chapter V
RELATIONS WITH AGENCIES AND ORGANIZATIONS INSIDE AND OUTSIDE THE COUNTRY
Article 24.- HNU is placed under the State management within the purview of the functions of the ministries and the Government agencies having the function of State management. HNU is authorized to contact directly the ministries, ministerial level agencies attached to the Government and the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government in order to settle issues related to it.
When necessary, HNU is authorized to report to the Prime Minister and at the same time to the Minister of Education and Training issues related to its activities and development.
Article 25.- The Director of HNU is authorized to sign cooperation agreements with other colleges, foreign universities and research and training institutions, and to invite foreign specialists to come and give lectures within the limit of law and other regulations of the State.
HNU is authorized to contact directly State managerial agencies to fill the procedures of entry or exit for the staff personnel and students of HNU and foreign guests invited by HNU.
Chapter VI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 26.- This Regulation applies to the Hanoi National Institute as from the date of its signing.
Based on this Regulation, the Director of HNU shall set detailed and appropriate provisions on the organization and activities within the university. This Regulation may be subject to revision and modification after given periods of time in order to make it more conformable to realities.

Article 27.- The Director of HNU, the heads of the ministerial level agencies and agencies attached to the Government, and the president of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government are responsible for implementing this Regulation.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!