Quyết định 2356/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Chuẩn y Quy chế Hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
Số: 2356/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHUẨN Y QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
----------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
Xét đề nghị của Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp về việc đề nghị chuẩn y Quy chế Hoạt động của Hội đồng trường tại Công văn số 02/ĐHLN-HĐT ngày 03/10/2013;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chuẩn y “Quy chế Hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp khóa 1” được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHLN-HĐT ngày 02/10/2013 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm 3 chương, 13 điều.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2356/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Chuẩn y Quy chế Hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2356/QĐ-BNN-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực