Quyết định 926/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------
----------
Số: 926/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA2 THÀNH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO VỐN ODA CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỤNG
 
 
Căn cứ Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dng công trình;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2012 về việc phê duyệt dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp; số 1353/QĐ-LĐTBXH ngày 28/9/2012 về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 672/QĐ-LĐTBXH ngày 30/5/2012;
Căn cứ Văn bản số 884/TTg-QHQT ngày 20/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng Trung tâm đào tạo chất lượng cao” sử dụng ODA của Chính phủ Đức;
Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Lilama2 tại Tờ trình số 356/TTr-CĐNL2 ngày 25/7/2013 về việc phê duyệt Dự án đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.
2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Lilama2.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và kỹ thuật Thổ Dân (ABBO).
4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS Trần Anh Tuấn.
5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho Trường Cao đẳng nghề Lilama2 để phấn đấu đến năm 2018 sẽ xây dựng thành Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao (Centre of Excellence) cho 7 (bảy) nghề đạt cấp độ quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
6.1. Hợp phần 1: Đầu tư từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp và vốn đối ứng (vốn ngân sách nhà nước và vốn tự có của trường Lilama2)
- Xây dựng mới 01 (một) tòa nhà thân thiện với môi trường có quy mô 9 tầng, diện tích xây dựng 873m2, diện tích sàn xây dựng 7.858m2 từ nguồn vốn của Chính phủ Pháp;
- Đầu tư thiết bị đào tạo đồng bộ cho ba nghề (nghề Hàn, nghề Kỹ thuật Lắp đặt đài trạm viễn thông và nghề Kỹ thuật Lắp đặt truyền dẫn quang vô tuyến) đạt cấp độ quốc tế từ nguồn vốn của Chính phủ Pháp;
- Cải tạo các xưởng thực hành số 1, 2, 3, 4, 5 để chuẩn bị tiếp nhận các thiết bị do Chính phủ Pháp tài trợ;
- Xây dựng mới các hạng mục: Khu đào tạo thực hành tin học và ngoại ngữ chuyên ngành (quy mô 5 tầng, diện tích 600m2); Xưởng thực hành ứng dụng công nghệ mới (quy mô 2 tầng, diện tích 288m2); Xưởng thực hành kỹ thuật ảo (quy mô 2 tầng, diện tích 288m2);
- Đầu tư một số hạng mục phụ trợ khác như: nhà bảo vệ, bãi tập ôtô, nhà điều hành hành tập ôtô, khu thể chất, trạm điện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước, đường nội bộ)...
6.2. Hợp phần 2: Đầu tư từ nguồn vốn ODA của Chính phủ cộng hòa Liên bang Đức và vốn đối ứng (vốn ngân sách nhà nước và vốn tự có của trường Lilama2)
- Đầu tư thiết bị đào tạo đồng bộ cho bốn nghề (nghề cắt gọt kim loại, nghề chế tạo thiết bị cơ khí, nghề cơ điện tử và nghề điện tử công nghiệp) đạt cấp độ quốc tế từ nguồn vốn của Chính phủ Đức;
- Xây dựng mới các hạng mục: Xưởng thực hành 6 (quy mô 01 tầng, diện tích 540m2), Xưởng thực hành 7 (quy mô 01 tầng, diện tích 1440m2), nhà cơ khí công nghệ cao có (quy mô 05 tầng, diện tích xây dựng 600m2, diện tích sàn xây dựng 3.708m2), trung tâm cơ điện tử (quy mô 05 tầng, diện tích xây dựng 3200m2, diện tích sàn xây dựng 3.708m2), xưởng thực hành công nghệ ô tô (quy mô 01 tầng, diện tích 540m2), xưởng thực hành nâng chuyển (quy mô 01 tầng, diện tích 540m2) để chuẩn bị tiếp nhận các thiết bị do Chính phủ Đức tài trợ;
- Cải tạo giảng đường B; cải tạo ký túc xá thành nhà thực hành cơ sở;
- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu B - giai đoạn 2 (cấp, thoát nước, đường nội bộ)...
7. Địa điểm xây dựng: Tại 2 khu đất (khu hiện hữu và khu 6,2ha) do Trường Cao đẳng nghề Lilama2 đang quản lý, sử dụng.
8. Diện tích sử dụng đất: 12 ha
9. Phương án xây dựng:
- Phương án quy hoạch, kiến trúc: vị trí xây dựng công trình, các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc trong dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt. Hình thức kiến trúc, công năng công trình được thiết kế phù hợp với không gian cảnh quan và yêu cầu sử dụng.
Hạng mục tòa nhà 9 tầng thân thiện với môi trường (E-Building) được thiết kế sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường đáp ứng được yêu cầu của Nhà tài trợ cũng như của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ môi trường
- Phương án kết cấu, công nghệ:
+ Hợp phần 1: Sử dụng móng cọc bê tông cốt thép (BTCT) đối với các công trình tòa nhà thân thiện môi trường, khu thực hành tin học và ngoại ngữ chuyên ngành; các công trình còn lại sử dụng móng nông. Hệ kết cấu khung, sàn BTCT đổ tại chỗ.
+ Hợp phần 2: Sử dụng móng đơn, cột bê tông kèo thép mái tole đối với các xưởng thực hành số 6,7, xưởng thực hành ô tô, xưởng thực hành nâng chuyển; Các công trình còn lại (nhà cơ khí CNC, trung tâm cơ điện tử) sử dụng móng cọc dự ứng lực, cột dầm sàn bê tông cốt thép.
- Phương án về hạ tầng kỹ thuật:
+ Cấp, thoát nước: nguồn nước cấp được lấy từ đài nước và khoan giếng ngầm. Nước sinh hoạt sẽ được dẫn vào bể chứa nước ngầm và được bơm lên bồn nước mái để cấp cho các thiết bị dùng nước. Nước thải được thu gom, xử lý trước khi thải ra hệ thống thải chung của Trường.
+ Cấp điện: sử dụng từ nguồn điện hiện có của Trường kết hợp đầu tư mới một trạm điện 250KVA.
10. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp III.
11. Tổng mức đầu tư: 792.913.320.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, chín trăm mười ba triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).
ĐVT: Đồng

STT
Hạng mục chi phí
Hợp phần 1 (ODA chính phủ Pháp)
Hợp phần 2 (ODA chính phủ Đức)
I
Chi phí xây dựng
112.347.196.000
80.383.601.000
II
Chi phí thiết bị
113.961.136.000
365.085.941.000
III
Chi phí quản lý dự án
2.168.886.000
1.270.792.000
IV
Chi phí tư vấn
6.492.839.000
35.153.834.000
V
Chi phí khác
829.771.000
1.207.091.000
VI
Dự phòng phí
21.869.733.000
52.142.500.000
 
Tổng cộng (làm tròn)
257.669.561.000
535.243.759.000

Ghi chú:
- Hợp phần 1: Đầu tư từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Pháp và vốn đối ứng (vốn ngân sách nhà nước và vốn tự có của trường Lilama2) theo Quyết định số 923/QĐ-BXD ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; tỷ giá quy đổi tại thời điểm 1/8/2012: 1 EUR = 25.814 VNĐ của Ngân hàng Vietinbank.
- Hợp phần 2: Đầu tư từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Đức và vốn đối ứng (vốn ngân sách nhà nước và vốn tự có của trường Lilama2). Tỷ giá quy đổi tại thời điểm 1/7/2013: 1 EUR = 28.712 VNĐ của Ngân hàng Vietinbank.
12. Nguồn vốn đầu tư:
12.1. Hợp phần 1:
- Vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp: 6.600.000 EUR, trong đó chi phí dành cho xây dựng tòa nhà thân thiện môi trường (E-Building) 9 tầng là 3.000.000 EUR; chi phí cho thiết bị là 3.600.000 EUR (dành cho 3 nghề: nghề Hàn, nghề Kỹ thuật Lắp đặt đài trạm viễn thông và nghề Kỹ thuật Lắp đặt truyền dẫn quang vô tuyến).
- Vốn trong nước: 87.297.174.000 đồng, trong đó:
• Vốn đầu lư phát triển từ NSNN: 68.394.627.000 đồng;
• Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, các loại phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến thiết bị vay vốn ODA từ nguồn chi hành chính sự nghiệp: 12.080.950.000 đồng
• Vốn tự có của Trường Lilama2: 6.821.597.000 đồng
12.2. Hợp phần 2:
- Vốn ODA của Chính phủ Đức: 13.500.000 EUR (tương đương 387.612.000.000 đồng) trong đó chi phí cho thiết bị là 11.538.519 EUR (dành cho 4 nghề: nghề cắt gọt kim loại, nghề chế tạo thiết bị cơ khí, nghề cơ điện tử và nghề điện tử công nghiệp); Chi phí khác 1.961.481 EUR (chi phí tư vấn nước ngoài và dự phòng phí)
- Vốn trong nước: 147.631.760.000 đồng, trong đó:
• Vốn đầu tư phát triển từ NSNN: 83.214.997.000 đồng
• Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, các loại phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến thiết bị vay vốn ODA từ nguồn chi hành chính sự nghiệp: 36.552.588.000 đồng.
• Vốn tự có của Trường Lilama2: 27.864.175.000 đồng
13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
14. Thi gian thực hiện:
+ Hợp phần 1: từ năm 2012 đến năm 2016;
+ Hợp phần 2: từ năm 2014 đến năm 2018.
Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Lilama2 có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của Việt Nam và Nhà tài trợ về quản lý đầu tư xây dựng công trình và quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); bảo đảm thực hiện dự án đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ.
Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, căn cứ vào tình hình thực tế nguồn vốn của nhà tài trợ và vốn ngân sách nhà nước. Bộ Xây dựng giao Trường Cao đẳng nghề Lilama2 chủ động quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình của từng hợp phần cho phù hợp.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 923/QĐ-BXD ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ cộng hòa Pháp.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lilama2 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- TT Trần Văn Sơn (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐTBXH;
- Lưu: VT, KHTC (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

thuộc tính Quyết định 926/QĐ-BXD

Quyết định 926/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự án đầu tư phát triển Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:926/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:02/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi