Quyết định 1907/QĐ-BGDĐT năm 2018 thu hồi Quyết định 1475/QĐ-BGDĐT

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1907/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1475/QĐ-BGDĐT NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM HỆ CHÍNH QUY GIAI ĐOẠN 2018-2020”

----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hệ chính quy giai đoạn 2018-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các trường có đào tạo cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TƯ (để báo cáo);
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực