Quyết định 1720/QĐ-BGTVT 2022 Kế hoạch thực hiện Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1720/QĐ-BGTVT

Quyết định 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030”
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1720/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:26/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Ngày 26/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 1720/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030”.

Theo đó, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030” là phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên trong suốt giai đoạn từ năm 2022 đến 2030, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Thông qua phong trào thi đua nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt vai trò người đứng đầu trong sử dụng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực xây dựng để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo tiết kiệm, chống lãnh phí.

Bên cạnh đó, phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, sức lao động và tài nguyên.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết và kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1720/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1720/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022-2030”

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2022 - 2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng TĐKT TW (để b/c);
- Ban TĐKT TW thuộc BNV;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (BT).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Để triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại gắn với nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

c) Thông qua phong trào thi đua nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt vai trò người đứng đầu trong sử dụng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực xây dựng để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030” sau đây gọi tắt là “Phong trào thi đua” là phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên trong suốt giai đoạn từ năm 2022 đến 2030, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

b) Các nội dung của Phong trào thi đua phải được cụ thể hóa từ các nội dung tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của ngành Giao thông vận tải.

c) Phát động, triển khai Phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, sức lao động và tài nguyên.

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết và kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

II. Nội dung phong trào thi đua

1. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

a) Chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, đồng thời đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Thi đua lao động sáng tạo hoàn thành kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các dự án có sức ảnh hưởng như các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các dự án cao tốc khác (Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng...); Cảng Hàng không quốc tế Long Thành... đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh và môi trường để tạo tiền đề, sức lan tỏa nhằm thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng, góp phần phát triển kinh tế đất nước nói chung.

c) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quy hoạch, xây dựng, quản lý, giám sát, vận hành, khai thác các công trình, dự án kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả. Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình kết cấu hạ tầng giao thông để nâng cao hiệu quả lao động, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm tài nguyên và nguồn nhân lực, sử dụng nguyên vật liệu có tính ứng dụng cao, thân thiện với môi trường.

d) Thi đua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực làm công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong thiết kế, thi công, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng giao thông. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

e) Thi đua vận động toàn dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, vật liệu làm đường, chung sức làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn cư trú.

2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhiệm vụ: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; mua sắm, xây dựng, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo vệ môi trường; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

b) Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước, sử dụng hiệu quả, đang dạng hóa nguồn vốn với cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích; đổi mới sáng tạo, quản trị.

c) Thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và thời gian làm việc, thời gian lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

III. Công tác khen thưởng

1. Đối tượngTập thể, cá nhân thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; các chủ đầu tư; ban quản lý dự án; doanh nghiệp; nhà thầu (sau đây gọi tắt là đơn vị); tập thể, cá nhân tại các cơ quan trung ương, địa phương có nhiều công lao, đóng góp, thành tích trong Phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Giao thông vận tải.

2. Hình thức khen thưởng

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua, Thủ trưởng các đơn vị biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Giao thông vận tải khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng bằng các hình thức sau:

a) Khen thưởng hàng năm

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị theo thẩm quyền.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”.

- Bằng khen của Bộ trưởng.

b) Khen thưởng sơ kết giai đoạn I (từ 2022 - 2025)

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị theo thẩm quyền.

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”.

- Bằng khen của Bộ trưởng.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Huân chương Lao động.

c) Giai đoạn II (từ 2026 - 2030)

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn I, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục thực hiện triển khai phong trào thi đua Giai đoạn II sau khi có hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

3. Thủ tục khen thưởng:

Thủ trưởng các đơn vị tham gia Phong trào thi đua căn cứ kết quả, hiệu quả công việc, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để đề xuất khen thưởng. Trình tự, hồ sơ và thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải chủ động, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua này theo phân công nhiệm vụ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ trì:

a) Tham mưu triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 -2030”;

b) Tham mưu triển khai những nội dung liên quan sau khi các bộ, ngành khác ban hành tiêu chí thi đua cụ thể theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;

c) Tham mưu phân công rõ trách nhiệm các thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện Phong trào thi đua, trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 15/01/2023.

3. Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam chủ trì chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền tới người lao động tham gia tích cực Phong trào thi đua để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông vận tải, trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 31/12/2022 để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

5. Văn phòng Bộ chủ trì:

a) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua;

b) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải và các cơ quan truyền thông khác tổ chức tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua.

6. Thủ trưởng các đơn vị tham gia Phong trào thi đua căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện:

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

b) Lấy kết quả thực hiện Phong trào thi đua này là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại đơn vị.

c) Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

d) Trước ngày 31/12 hàng năm, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét, quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi