Quyết định 1522/QĐ-BGDĐT 2022 điều động các trường đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Số: 1522/QĐ-BGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2022

 

                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm công tác coi thi, chấm thi; các sở Giáo dục và Đào tạo tham gia kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ GDĐT

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-BGDĐT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều động các đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là các cơ sở giáo dục đại học) tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi; các Sở Giáo dục và Đào tạo1 (GDĐT) tham gia kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 tại các Hội đồng thi (có Danh sách đơn vị và số lượng dự kiến điều động kèm theo).

Điều 2. Các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), Sở GDĐT có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 có trách nhiệm:

1. Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nêu tại khoản 2 mục III Công văn số 2188/BGDĐT-TTr ngày 26/5/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gửi về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 21/6/2022. Trong đó, cán bộ, viên chức của các cơ sở GDĐH dự kiến tham gia đoàn kiểm tra công tác chấm thi không được trùng với cán bộ, viên chức đã được đơn vị cử tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi.

2. Các cơ sở GDĐH, Sở GDĐT chịu trách nhiệm thanh toán chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi được Bộ GDĐT điều động theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Điều 3. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ động điều chỉnh số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở GDĐH, Sở GDĐT khi cần thiết, được sử dụng con dấu của cơ quan Bộ GDĐT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; Giám đốc Sở GDĐT; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng đại học có tên trong danh sách nêu tại Điều 1; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thanh tra Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ truởng;

- Cổng TTĐT: Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

_________

1Các Sở GDĐT: Các Sở GDĐT và Sở Giáo dục, Khoa học, Công nghệ Bạc Liêu.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Cở GDĐH và số lượng dự kiến điều động tham gia Đoàn kiểm tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT
(Kèm theo Quyết định: 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ GDĐT)

___________

 

I. Danh sách chính thức

TT

Sở GDDT đến kiểm tra coi thi

Các cơ sở GDĐH

Số lượng cán bộ dự kiến điều động đi tham gia kiểm tra

Coi thi

Chấm thi

Tổng Số

Lãnh đạo đoàn2

Thành viên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Hà Nội

Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội3

9

491

5

505

Học viện Hậu cần

1

99

 

100

2

Thành phố Hồ Chí Minh

ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM)

6

494

5

505

3

Hải Phòng

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

1

69

2

72

Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

1

39

 

40

Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

1

39

 

40

4

Đà Nẵng

ĐH Huế

3

97

5

105

5

Cần Thơ

Trường ĐH Cần Thơ

1

59

2

62

Trường ĐH Tây Đô

1

19

 

20

6

Lào Cai

Trường ĐH Giao thông Vận tải

1

34

 

35

Trường ĐH Thăng Long

1

24

 

25

7

Lai Châu

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

1

34

2

37

Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội

1

14

 

15

8

Điện Biên

Trường ĐH Tây Bắc

1

34

2

37

Trường ĐH Thủy lợi

1

24

2

27

9

Cao Bằng

Học viện Kỹ thuật Quân sự

1

34

2

37

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

1

19

 

20

10

Hà Giang

Trường ĐH Y Hà Nội

1

39

2

42

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

1

34

2

37

11

Sơn La

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

1

44

 

45

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

1

39

2

42

12

Lạng Sơn

Trường ĐH Hà Nội

1

39

2

42

Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

1

24

2

27

13

Bắc Kạn

Học viện Ngân hàng

1

29

2

32

Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

1

09

 

10

14

Yên Bái

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

1

39

 

40

Học viện Chính sách và Phát triển

1

29

 

30

15

Tuyên Quang

Trường ĐH Mở Hà Nội

1

39

2

42

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội

1

34

 

35

16

Hòa Bình

Học viện Tài chính

1

49

 

50

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

1

34

2

37

17

Phú Thọ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1

79

2

82

Trường ĐH Công đoàn

1

29

 

30

18

Bắc Giang

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

1

89

2

92

Trường ĐH Nội vụ

1

29

 

30

19

Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên

3

92

2

97

20

Vĩnh Phúc

Trường Đại học Lao động - Xã hội

1

44

2

47

Học viện Y Được học cổ truyền Việt Nam

1

34

 

35

21

Hải Dương

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

1

84

2

87

Trường ĐH PHENIKAA

1

39

 

40

22

Bắc Ninh

Trường ĐH Thương mại

1

49

2

52

Trường ĐH FPT

1

39

 

40

23

Hưng Yên

Trường ĐH Hải Phòng

1

49

 

50

Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh

1

39

 

40

24

Hà Nam

Trường ĐH Ngoại Thương

1

44

2

47

Học viện Quản lý Giáo dục

1

19

2

22

25

Nam Định

Trường ĐH Xây dựng

1

64

2

67

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

49

 

50

26

Thái Bình

Trường ĐH Điện lực

1

69

2

72

Trường ĐH Y Được Hải Phòng

1

44

 

45

27

Quảng Ninh

Trường ĐH Luật Hà Nội

1

79

2

82

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

1

24

 

25

28

Ninh Bình

Trường ĐH Lâm nghiệp

1

44

2

47

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

1

24

 

25

29

Thanh Hóa

Học viện Quân y

2

83

 

85

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

1

69

 

70

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

1

74

2

77

30

Nghệ An

Trường ĐH Vinh

2

98

2

102

Trường ĐH Được Hà Nội

1

49

 

50

Trường ĐH Hồng Đức

1

59

2

62

31

Hà Tĩnh

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

1

59

 

60

Trường ĐH Quảng Bình

1

49

 

50

32

Quảng Bình

Trường ĐH Y khoa Vinh

1

49

2

52

Trường ĐH Hà Tĩnh

1

29

 

30

33

Quảng Trị

ĐH Huế

2

73

 

75

34

Thừa Thiên Huế

ĐH Đà Nẵng

3

97

2

102

35

Quảng Nam

Trường ĐH Duy Tân

1

69

2

72

Trường ĐH Đông Á

1

59

 

60

36

Phú Yên

Trường ĐH Xây dựng Miền Trung

1

34

2

37

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

1

34

 

35

37

Quảng Ngãi

Trường ĐH Quy Nhơn

1

69

2

72

Trường ĐH Quảng Nam

1

24

 

25

38

Bình Định

Trường ĐH Khánh Hòa

1

59

2

62

Trường ĐH Phú Yên

1

59

 

60

39

Gia Lai

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

1

64

 

65

Học viện Hải quân

1

39

2

42

40

Đắk Nông

Trường ĐH Y Được Buôn Ma Thuột

1

29

 

30

Trường ĐH Kiến trúc TP. HCM

1

19

 

20

41

Khánh Hòa

Trường ĐH Đà Lạt

1

59

2

62

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

1

39

 

40

42

Kon Tum

Trường ĐH Tây Nguyên

1

29

2

32

Trường ĐH Văn hóa TP. HCM

1

09

 

10

43

Đắk Lắk

Trường ĐH Nha Trang

1

59

2

62

 

 

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

1

59

 

60

44

Lâm Đồng

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

1

59

2

62

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

1

44

 

45

45

Ninh Thuận

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM

1

29

2

32

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

1

19

 

20

46

Bình Thuận

Trường ĐH Luật TP. HCM

1

44

2

47

Trường ĐH Tài Chính - Marketing

1

34

 

35

47

Bình Phước

Trường ĐH Mở TP. HCM

1

44

2

47

Trường ĐH Đồng Nai

1

29

 

30

48

Bình Dương

Trường Sĩ quan Lục quân 2

1

44

2

47

Trường ĐH Lạc Hồng

1

39

 

40

49

Tây Ninh

Học viện Hàng không Việt Nam

1

34

 

35

Trường ĐH Văn Hiến

1

19

 

20

50

Đồng Nai

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

2

98

2

102

Trường ĐH Công nghệ TP. HCM

1

84

2

87

51

Long An

Trường ĐH An Giang - ĐH quốc gia TP. HCM

2

73

2

77

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

1

29

 

30

52

Đồng Tháp

Trường ĐH Sài Gòn

1

59

2

62

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

1

34

 

35

53

An Giang

Trường ĐH Y Được Cần Thơ

1

59

2

62

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

1

64

 

65

54

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

1

49

2

52

Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu

1

29

 

30

55

Tiền Giang

Trường ĐH Kiên Giang

1

49

2

52

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

1

24

 

25

56

Hậu Giang

Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM

1

44

2

47

Trường ĐH Bình Dương

1

09

 

10

57

Bến Tre

Trường ĐH Y Được TP. HCM

1

44

2

47

Trường ĐH Văn Lang

1

39

2

42

58

Vĩnh Long

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

1

59

2

62

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

1

29

 

30

59

Trà Vinh

Trường ĐH Tiền Giang

1

39

2

42

Trường ĐH Nam Cần Thơ

1

39

 

40

60

Sóc Trăng

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

1

34

2

37

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM

1

29

 

30

61

Bạc Liêu

Trường ĐH Trà Vinh

1

24

2

27

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây

1

19

 

20

62

Kiên Giang

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

1

44

2

47

Trường ĐH Hoa Sen

1

39

 

40

63

Cà Mau

Trường ĐH Đồng Tháp

1

34

2

37

Trường ĐH Võ Trường Toản

1

24

 

25

TỔNG CỘNG

148

6497

135

6780

 

__________

2Lãnh đạo đoàn là Lãnh đạo cơ sở GDĐH

3Các Đại học quốc gia và Đại học Vùng bố trí tối thiểu 02 đơn vị tham gia kiểm tra công tác coi thi tại một Hội đồng thi.

 

II. Danh sách các cơ sở GDĐH và số lượng dự phòng tham gia kiểm tra công tác coi thi4

TT

Tên cơ sở GDĐH

Số lượng dự kiến điều động

Ghi chú

1

Trường ĐH Y tế Công cộng

30

 

2

Trường ĐH Đại Nam

30

 

3

Học viện Biên phòng

30

 

4

Trường ĐH Sao Đỏ

30

 

5

Học viện Ngoại giao

30

 

6

Học viện Kỹ thuật Mật mã

30

 

7

Trường ĐH Hùng Vương

30

 

8

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

30

 

9

Trường ĐH Y Được Thái Bình

30

 

10

Trường ĐH Hạ Long

30

 

11

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

30

 

12

Trường ĐH Kỹ thuật Y Được Đà Nẵng

30

 

13

Trường ĐH Phan Châu Trinh

30

 

14

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

30

 

15

Trường ĐH Tài chính - Kế toán

30

 

16

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

30

 

17

Trường ĐH Thủ Dầu Một

30

 

18

Trường ĐH Bạc Liêu

30

 

Tổng cộng

540

 

(Danh sách gồm có 123 cơ sở GDĐH chính thức và 18 cơ sở GDĐH dự phòng)

________

4Các cơ sở GDĐH lập danh sách cán bộ, viên chức, giảng viên theo số lượng điều động và theo mẫu gửi kèm về Bộ GDĐT tại địa chỉ nêu ở Phụ lục đính kèm.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Các sở GDĐT và số lượng dự kiến điều động tham gia Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GDĐT
(Kèm theo Quyết định: 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ GDĐT)

 

TT

Sở GDĐT đi kiểm tra

Sở GDĐT (Hội đồng thi) đến kiểm tra

Ghi chú

Sở GDĐT

Số lượng cán bộ dự kiến tham gia đoàn kiểm tra

Trưởng đoàn

Thành viên

Tổng

Số

1

Tuyên Quang

1

1

2

TP. Hà Nội

 

2

Bình Thuận

1

1

2

TP. Hồ Chí Minh

 

3

Bắc Giang

1

1

2

TP. Hải Phòng

 

4

Quảng Ngãi

1

1

2

TP. Đà Nẵng

 

5

Bà Rịa-Vũng Tàu

1

1

2

TP. Cần Thơ

 

6

Bắc Ninh

1

1

2

Lào Cai

 

7

Điện Biên

1

1

2

Lai Châu

 

8

Hòa Bình

1

1

2

Điện Biên

 

9

Lạng Sơn

1

1

2

Cao Bằng

 

10

Lào Cai

1

1

2

Hà Giang

 

11

Lai Châu

1

1

2

Sơn La

 

12

Thái Nguyên

1

1

2

Lạng Sơn

 

13

Hà Nam

1

1

2

Bắc Kạn

 

14

Hưng Yên

1

1

2

Yên Bái

 

15

Hà Giang

1

1

2

Tuyên Quang

 

16

Ninh Bình

1

1

2

Hòa Bình

 

17

Hải Dương

1

1

2

Phú Thọ

 

18

Quảng Ninh

1

1

2

Bắc Giang

 

19

Cao Bằng

1

1

2

Thái Nguyên

 

20

Sơn La

1

1

2

Vĩnh Phúc

 

21

Bắc Kạn

1

1

2

Hải Dương

 

22

Phú Thọ

1

1

2

Bắc Ninh

 

23

Thái Bình

1

1

2

Hưng Yên

 

24

Yên Bái

1

1

2

Hà Nam

 

25

Vĩnh Phúc

1

1

2

Nam Định

 

26

TP. Hà Nội

1

1

2

Thái Bình

 

27

Nam Định

1

1

2

Quảng Ninh

 

28

Thanh Hóa

1

1

2

Ninh Bình

 

29

TP. Hải Phòng

1

2

3

Thanh Hóa

 

30

Quảng Bình

1

1

2

Nghệ An

 

31

Thừa Thiên Huế

1

1

2

Hà Tĩnh

 

32

Hà Tĩnh

1

1

2

Quảng Bình

 

33

Nghệ An

1

1

2

Quảng Trị

 

34

Quảng Nam

1

1

2

Thừa Thiên Huế

 

35

Quảng Trị

1

1

2

Quảng Nam

 

36

Bình Định

1

1

2

Phú Yên

 

37

TP. Đà Nẵng

1

1

2

Bình Định

 

38

Phú Yên

1

1

2

Quảng Ngãi

 

39

Kon Tum

1

1

2

Gia Lai

 

40

Gia Lai

1

1

2

Đắk Nông

 

41

Lâm Đồng

1

1

2

Khánh Hòa

 

42

Đắk Nông

1

1

2

Kon Tum

 

43

Khánh Hòa

1

1

2

Đắk Lắk

 

44

Ninh Thuận

1

1

2

Lâm Đồng

 

45

Đắk Lắk

1

1

2

Bình Thuận

 

46

Đồng Nai

1

1

2

Ninh Thuận

 

47

Bình Dương

1

1

2

Bình Phước

 

48

Tây Ninh

1

1

2

Bình Dương

 

49

Long An

1

1

2

Tây Ninh

 

50

Tiền Giang

1

1

2

Đồng Nai

 

51

Bình Phuớc

1

1

2

Long An

 

52

An Giang

1

1

2

Đồng Tháp

 

53

Hậu Giang

1

1

2

An Giang

 

54

TP. Hồ Chí Minh

1

1

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

55

Kiên Giang

1

1

2

Tiền Giang

 

56

Cà Mau

1

1

2

Hậu Giang

 

57

Trà Vinh

1

1

2

Vĩnh Long

 

58

Đồng Tháp

1

1

2

Bến Tre

 

59

Bến Tre

1

1

2

Sóc Trăng

 

60

TP. Cần Thơ

1

1

2

Trà Vinh

 

61

Sóc Trăng

1

1

2

Bạc Liêu

 

62

Bạc Liêu

1

1

2

Kiên Giang

 

63

Vĩnh Long

1

1

2

Cà Mau

 

 

Tổng cộng

63

64

127

 

 

 

 (Danh sách này có 63 Sở GDĐT)

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số: 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ GDĐT)

_________

 

DANH SÁCH

Cán bộ, viên chức, giảng viên các cơ sở GDĐH tham gia Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 20225

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nguyễn Văn

A

Phó Hiệu trưởng Trường …..

Lãnh đạo đoàn

Điện thoại:

Email:

2

Bùi Văn

B

Trưởng phòng Thanh tra, Trường

Lãnh đạo đoàn

Điện thoại:

Email:

3

Hoàng Thị

C

Giảng viên Khoa

Thành viên

4

Phạm Văn

D

Giảng viên Khoa

Thành viên

5

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

            …, Ngày ….tháng 6 năm 2022

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

_________

              5Lưu ý khi lập và gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức về Bộ GDĐT như sau:

- Lập danh sách đúng mẫu trên (không thêm, bớt cột; tên để riêng một cột,...), file word, phông chữ tiếng Việt Times New Roman; cập nhật số điện thoại di động có kết nối được zalo (nếu có).

- Danh danh các cơ sở GDĐH gửi về Bộ GDĐT (qua Thanh tra) trước ngày 21/6/2022, file word gửi về địa chỉ email của cán bộ phân công theo dõi các Cụm/Vùng, cụ thể:

+ Các cơ sở GDĐH được điều động kiểm tra tại Cụm 1 (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) gửi về địa chỉ: nttung@moet.gov.vn.

+ Các cơ sở GDĐH được điều động kiểm tra tại Cụm 2, 6 (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình; Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) gửi về địa chỉ: dqtam@moet.gov.vn.

+ Các cơ sở GDĐH được điều động kiểm tra tại Cụm 3 (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi) gửi về địa chỉ: thminh@moet.gov.vn.

+ Các cơ sở GDĐH được điều động kiểm tra tại Cụm 4 (Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La) gửi về Bộ GDĐT theo địa chỉ: ntnguyen@moet.gov.vn.

+ Các cơ sở GDĐH được điều động kiểm tra tại Cụm 5 (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Yên Bái) gửi về Bộ GDĐT theo địa chỉ: nbngan@moet.gov.vn.

+ Các cơ sở GDĐH được điều động kiểm tra tại Cụm 7 (Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh) gửi về địa chỉ: hatuan@moet.gov.vn.

+ Các cơ sở GDĐH được điều động kiểm tra tại Cụm 8 (An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau) gửi về địa chỉ: trandinhquan@moet.gov.vn.

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

(kèm theo Quyết định số 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ GDĐT)

_______

 

DANH SÁCH

Cán bộ, viên chức, giảng viên các cơ sở GDĐH tham gia
Đoàn kiểm tra công tác Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

1

Nguyễn Văn

A

Giảng viên

Thành viên

Điện thoại:

Email:

2

Bùi Văn

B

Giảng viên

Thành viên

Điện thoại:

Email:

3

...

 

 

...

Điện thoại:

Email:

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

….Ngày…tháng 6 năm 2022

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

 
 

PHỤ LỤC 3

(kèm theo Quyết định số 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ GDĐT)

_______

 

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức, viên chức của các Sở GDĐT tham gia
Đoàn kiểm tra công tác Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 20226

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

 

1

Nguyễn Văn

A

Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

Trưởng đoàn

Điện thoại:

Email:

2

Bùi Văn

B

Chuyên viên

Thành viên

Điện thoại:

Email:

3

Phạm Văn

C

Giáo viên

Thành viên

Điện thoại:

Email:

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

.....Ngày….tháng 6 năm 2022

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

_________________

6Lưu ý khi lập và gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức về Bộ GDĐT như sau: Times New Roman; cập nhật số điện thoại di động có kết nối được zalo (nếu có).

- Danh danh các Sở GDĐT gửi về Bộ GDĐT (qua Thanh tra) trước ngày 21/6/2022, file word gửi về địa chỉ email của cán bộ phân công theo dõi các Cụm/Vùng, cụ thể:

+ Các Sở GDĐT được điều động kiểm tra tại Cụm 1 (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) gửi về địa chỉ: nttung@moet.gov.vn.

+ Các Sở GDĐT được điều động kiểm tra tại Cụm 2, 6 (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình; Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) gửi về địa chỉ: dqtam@moet.gov.vn.

+ Các Sở GDĐT được điều động kiểm tra tại Cụm 3 (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi) gửi về địa chỉ: thminh@moet.gov.vn.

+ Các Sở GDĐT được điều động kiểm tra tại Cụm 4 (Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La) gửi về Bộ GDĐT theo địa chỉ: ntnguyen@moet.gov.vn.

+ Các Sở GDĐT được điều động kiểm tra tại Cụm 5 (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Yên Bái) gửi về Bộ GDĐT theo địa chỉ: nbngan@moet.gov.vn.

+ Các Sở GDĐT được điều động kiểm tra tại Cụm 7 (Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh) gửi về địa chỉ: hatuan@moet.gov.vn.

+ Các Sở GDĐT được điều động kiểm tra tại Cụm 8 (An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau) gửi về địa chỉ: trandinhquan@moet.gov.vn.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi