Quyết định 1452/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức tài chính - ngân hàng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

Số: 1452/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-KTNN ngày 27/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức tài chính - ngân hàng".
Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn Thanh niên CSHCM KTNN;
- Vụ Tổ chức cán bộ (05)
- Trung tâm KH&BDCB (05);
- Vụ TH; KTNN CN II, III, IV, V, VI, VII;
- Trung tâm Tin học;
- VP KTNN (Ban TC; P.TK-TH, P.KT)
- Lưu: VT.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN CÁC LĨNH VỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1452 /QĐ-KTNN ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

I. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu

- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách mức độ cơ bản.

- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các cơ quan quản lý ngân sách.

- Chương trình cấp độ 3: trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong kiểm toán ngân sách nhà nước.

1.2. Đối tượng

- Chương trình cấp độ 1:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 1-3 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.

- Chương trình cấp độ 2:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 4-8 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.

- Chương trình cấp độ 3:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.

2. Chương trình bồi dưỡng

2.1. Thời gian

Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 224 tiết.

Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.

2.1.1. Chương trình cấp độ 180 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.2. Chương trình cấp độ 296 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 80 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.3. Chương trình cấp độ 348 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá

Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

3. Cấu trúc nội dung chương trình

Nội dung cụ thể chương trình như sau:

3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Hệ thống hóa các văn bản về quản lý NSNN và tổ chức quản lý, sử dụng NSNN

16

2

Kế toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách

16

3

Tổng quan quy trình kiểm toán NSNN

16

4

Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách

16

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật những thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý NSNN

8

2

Quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách

8

3

Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán cấp I và cấp II

8

4

Kế toán NSNN và kiểm toán tại Kho bạc nhà nước

16

5

Kỹ năng kiểm toán tại Sở Tài chính

8

6

Kỹ năng kiểm toán tại cơ quan thuế và hải quan

8

7

Kỹ năng kiểm toán tại Sở Kế hoạch đầu tư

8

8

Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong kiểm toán NSNN

16

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 96 tiết (tương đương 12 ngày)

3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách cấp độ 3

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật những thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý NSNN

8

2

Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán ngân sách nhà nước

8

3

Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán ngân sách nhà nước

8

4

Kỹ năng phân tích trong kiểm toán ngân sách nhà nước

8

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)

nhayChương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1452/QĐ-KTNN được thay thế bởi Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1353 /QĐ-KTNN theo quy định tại Điều 2.nhay

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu

- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết các khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán để đánh giá công tác quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 3 trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp.

1.2. Đối tượng

- Chương trình cấp độ 1:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 1-3 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 2:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 4-8 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 3:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

2. Chương trình bồi dưỡng

2.1. Thời gian

Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 192 tiết.

Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.

2.1.1. Chương trình cấp độ 180 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.2. Chương trình cấp độ 264 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 48 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.3. Chương trình cấp độ 348 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá

Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

3. Cấu trúc nội dung chương trình

Nội dung cụ thể chương trình như sau:

3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Hệ thống hóa các văn bản về quản lý doanh nghiệp và chế độ tài chính – kế toán doanh nghiệp

8

2

Tổng quan quy trình kiểm toán doanh nghiệp

8

3

Kỹ năng kiểm toán các khoản mục về tài sản

16

4

Kỹ năng kiểm toán các khoản mục về nguồn vốn và nợ phải trả

16

5

Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

16

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật những thay đổi chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý doanh nghiệp

8

2

Lập BCTC doanh nghiệp và những vấn đề KTV cần lưu ý

8

3

Kỹ năng kiểm toán đánh giá công tác quản trị của doanh nghiệp

16

4

Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của doanh nghiệp

16

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 64 tiết (tương đương 8 ngày)

3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật những thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp

8

2

Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán doanh nghiệp

8

3

Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán doanh nghiệp

8

4

Kỹ năng phân tích trong kiểm toán doanh nghiệp

8

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)

nhayChương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 1452/QĐ-KTNN được thay thế bởi Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 1276/QĐ-KTNN theo quy định tại Điều 2.nhay

III. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu

- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật và chế độ về quản lý tư và xây dựng và báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình và kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với một số loại hình dự án đầu tư.

- Chương trình cấp độ 3: trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.2. Đối tượng

- Chương trình cấp độ 1:

+ Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 1-3 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư.

- Chương trình cấp độ 2:

+ Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 4-8 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư.

- Chương trình cấp độ 3:

+ Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư.

2. Chương trình bồi dưỡng

2.1. Thời gian

Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 168 tiết.

Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.

2.1.1. Chương trình cấp độ 164 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 48 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.2. Chương trình cấp độ 256 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 40 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.3. Chương trình cấp độ 348 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá

Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

3. Cấu trúc nội dung chương trình

Nội dung cụ thể chương trình như sau:

3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư cấp độ 1

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Hệ thống hóa các văn bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

8

2

Tổng quan quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

8

3

Kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng

16

4

Kỹ năng kiểm toán chi tiết báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành hoặc hạng mục công trình hoàn thành

16

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 64 tiết (tương đương 8 ngày)

3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư cấp độ 2

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật những thay đổi chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

8

2

Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình

8

3

Kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp

8

4

Kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

8

5

Kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ODA

8

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 56 tiết (tương đương 7 ngày)

3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư cấp độ 3

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật những thay đổi chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

8

2

Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán dự án đầu tư

8

3

Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán dự án đầu tư

8

4

Kỹ năng phân tích trong kiểm toán dự án đầu tư

8

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)


 

IV. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu

- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại các tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Chương trình cấp độ 3: trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng.

1.2. Đối tượng

- Chương trình cấp độ 1:

+ Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 1-3 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Chương trình cấp độ 2:

+ Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 4-8 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Chương trình cấp độ 3:

+ Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

2. Chương trình bồi dưỡng

2.1. Thời gian

Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 168 tiết.

Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.

2.1.1. Chương trình cấp độ 164 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 48 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.2. Chương trình cấp độ 256 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 40 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.1.3. Chương trình cấp độ 348 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá

Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

3. Cấu trúc nội dung chương trình

Nội dung cụ thể chương trình như sau:

3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 1

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Hệ thống hóa các văn bản về quản lý và chế độ tài chính – kế toán các tổ chức tài chính – ngân hàng

8

2

Tổng quan quy trình kiểm toán tổ chức tài chính – ngân hàng

16

3

Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng nhà nước

8

4

Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng thương mại

8

5

Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng chính sách xã hội

8

6

Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng phát triển

8

7

Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Công ty Bảo hiểm

8

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 2

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật các thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng

8

2

Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng nhà nước

8

3

Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng thương mại

8

4

Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng chính sách xã hội

8

5

Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng phát triển

8

6

Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Công ty Bảo hiểm

8

7

Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực các tổ chức tài chính – ngân hàng

16

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 3

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Cập nhật các thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước trong lĩnh vực TCNH

8

2

Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán các tổ chức TCNH

8

3

Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức TCNH

8

4

Kỹ năng phân tích trong kiểm toán các tổ chức TCNH

8

 

Ôn tập, kiểm tra

16

 

Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)

thuộc tính Quyết định 1452/QĐ-KTNN

Quyết định 1452/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực: Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức tài chính - ngân hàng
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1452/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành:20/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1452/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------
Số: 1452/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 
 
---------------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-KTNN ngày 27/3/2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm toán nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn Thanh niên CSHCM KTNN;
- Vụ Tổ chức cán bộ (05)
- Trung tâm KH&BDCB (05);
- Vụ TH; KTNN CN II, III, IV, V, VI, VII;
- Trung tâm Tin học;
- VP KTNN (Ban TC; P.TK-TH, P.KT)
- Lưu: VT.
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1452 /QĐ-KTNN ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)
 
1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng
1.1. Mục tiêu
- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách mức độ cơ bản.
- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các cơ quan quản lý ngân sách.
- Chương trình cấp độ 3: trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong kiểm toán ngân sách nhà nước.
1.2. Đối tượng
- Chương trình cấp độ 1:
+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 1-3 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.
- Chương trình cấp độ 2:
+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 4-8 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.
- Chương trình cấp độ 3:
+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước.
2. Chương trình bồi dưỡng
2.1. Thời gian
Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 224 tiết.
Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.
2.1.1. Chương trình cấp độ 1: 80 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.2. Chương trình cấp độ 2: 96 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 80 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.3. Chương trình cấp độ 3: 48 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.2. Phương pháp
2.2.1. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.
2.2.2. Phương pháp đánh giá
Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.
3. Cấu trúc nội dung chương trình
Nội dung cụ thể chương trình như sau:
3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 1
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Hệ thống hóa các văn bản về quản lý NSNN và tổ chức quản lý, sử dụng NSNN
16
2
Kế toán và quyết toán tình hình sử dụng kinh phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách
16
3
Tổng quan quy trình kiểm toán NSNN
16
4
Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các đơn vị sử dụng ngân sách
16
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

 
3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 2
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật những thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý NSNN
8
2
Quy trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách
8
3
Kỹ năng kiểm toán tại các đơn vị dự toán cấp I và cấp II
8
4
Kế toán NSNN và kiểm toán tại Kho bạc nhà nước
16
5
Kỹ năng kiểm toán tại Sở Tài chính
8
6
Kỹ năng kiểm toán tại cơ quan thuế và hải quan
8
7
Kỹ năng kiểm toán tại Sở Kế hoạch đầu tư
8
8
Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong kiểm toán NSNN
16
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 96 tiết (tương đương 12 ngày)

 
3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán ngân sách cấp độ 3
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật những thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý NSNN
8
2
Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán ngân sách nhà nước
8
3
Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán ngân sách nhà nước
8
4
Kỹ năng phân tích trong kiểm toán ngân sách nhà nước
8
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng
1.1. Mục tiêu
- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết các khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính doanh nghiệp.
- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán để đánh giá công tác quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.
- Chương trình cấp độ 3 trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp.
1.2. Đối tượng
- Chương trình cấp độ 1:
+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 1-3 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.
- Chương trình cấp độ 2:
+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 4-8 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.
- Chương trình cấp độ 3:
+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.
2. Chương trình bồi dưỡng
2.1. Thời gian
Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 192 tiết.
Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.
2.1.1. Chương trình cấp độ 1: 80 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.2. Chương trình cấp độ 2: 64 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 48 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.3. Chương trình cấp độ 3: 48 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.2. Phương pháp
2.2.1. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.
2.2.2. Phương pháp đánh giá
Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.
3. Cấu trúc nội dung chương trình
Nội dung cụ thể chương trình như sau:
3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Hệ thống hóa các văn bản về quản lý doanh nghiệp và chế độ tài chính – kế toán doanh nghiệp
8
2
Tổng quan quy trình kiểm toán doanh nghiệp
8
3
Kỹ năng kiểm toán các khoản mục về tài sản
16
4
Kỹ năng kiểm toán các khoản mục về nguồn vốn và nợ phải trả
16
5
Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
16
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

 
3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật những thay đổi chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý doanh nghiệp
8
2
Lập BCTC doanh nghiệp và những vấn đề KTV cần lưu ý
8
3
Kỹ năng kiểm toán đánh giá công tác quản trị của doanh nghiệp
16
4
Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của doanh nghiệp
16
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 64 tiết (tương đương 8 ngày)

 
3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật những thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp
8
2
Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán doanh nghiệp
8
3
Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán doanh nghiệp
8
4
Kỹ năng phân tích trong kiểm toán doanh nghiệp
8
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)

III. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng
1.1. Mục tiêu
- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật và chế độ về quản lý tư và xây dựng và báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.
- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình và kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với một số loại hình dự án đầu tư.
- Chương trình cấp độ 3: trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình.
1.2. Đối tượng
- Chương trình cấp độ 1:
+ Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 1-3 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư.
- Chương trình cấp độ 2:
+ Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 4-8 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư.
- Chương trình cấp độ 3:
+ Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư.
2. Chương trình bồi dưỡng
2.1. Thời gian
Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 168 tiết.
Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.
2.1.1. Chương trình cấp độ 1: 64 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 48 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.2. Chương trình cấp độ 2: 56 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 40 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.3. Chương trình cấp độ 3: 48 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.2. Phương pháp
2.2.1. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.
2.2.2. Phương pháp đánh giá
Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.
3. Cấu trúc nội dung chương trình
Nội dung cụ thể chương trình như sau:
3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư cấp độ 1
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Hệ thống hóa các văn bản về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
8
2
Tổng quan quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình
8
3
Kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng
16
4
Kỹ năng kiểm toán chi tiết báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành hoặc hạng mục công trình hoàn thành
16
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 64 tiết (tương đương 8 ngày)

 
3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư cấp độ 2
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật những thay đổi chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
8
2
Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình
8
3
Kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp
8
4
Kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
8
5
Kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ODA
8
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 56 tiết (tương đương 7 ngày)

 
3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư cấp độ 3
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật những thay đổi chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
8
2
Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán dự án đầu tư
8
3
Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán dự án đầu tư
8
4
Kỹ năng phân tích trong kiểm toán dự án đầu tư
8
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)

IV. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng
1.1. Mục tiêu
- Chương trình cấp độ 1: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các tổ chức tài chính - ngân hàng.
- Chương trình cấp độ 2: trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại các tổ chức tài chính - ngân hàng.
- Chương trình cấp độ 3: trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng.
1.2. Đối tượng
- Chương trình cấp độ 1:
+ Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 1-3 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
- Chương trình cấp độ 2:
+ Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 4-8 năm kinh nghiệm.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
- Chương trình cấp độ 3:
+ Công chức được phân công kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.
+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
2. Chương trình bồi dưỡng
2.1. Thời gian
Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 168 tiết.
Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.
2.1.1. Chương trình cấp độ 1: 64 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 48 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.2. Chương trình cấp độ 2: 56 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 40 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.1.3. Chương trình cấp độ 3: 48 tiết
(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.
(2) Ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.
2.2. Phương pháp
2.2.1. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.
2.2.2. Phương pháp đánh giá
Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.
3. Cấu trúc nội dung chương trình
Nội dung cụ thể chương trình như sau:
3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 1
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Hệ thống hóa các văn bản về quản lý và chế độ tài chính – kế toán các tổ chức tài chính – ngân hàng
8
2
Tổng quan quy trình kiểm toán tổ chức tài chính – ngân hàng
16
3
Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng nhà nước
8
4
Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng thương mại
8
5
Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng chính sách xã hội
8
6
Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Ngân hàng phát triển
8
7
Kỹ năng kiểm toán chi tiết tại Công ty Bảo hiểm
8
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

 
3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 2
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật các thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng
8
2
Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng nhà nước
8
3
Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng thương mại
8
4
Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng chính sách xã hội
8
5
Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Ngân hàng phát triển
8
6
Kỹ năng kiểm toán tổng hợp tại Công ty Bảo hiểm
8
7
Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực các tổ chức tài chính – ngân hàng
16
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 80 tiết (tương đương 10 ngày)

 
3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính – ngân hàng cấp độ 3
 

TT
Chuyên đề
Số tiết
1
Cập nhật các thay đổi về chính sách, chế độ của Nhà nước trong lĩnh vực TCNH
8
2
Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán các tổ chức TCNH
8
3
Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán các tổ chức TCNH
8
4
Kỹ năng phân tích trong kiểm toán các tổ chức TCNH
8
 
Ôn tập, kiểm tra
16
 
Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 6 ngày)

 
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi