Quyết định 1346/QĐ-BGTVT 2019 tiêu chuẩn sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------

Số: 1346/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về
việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng
tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy
của Trường Cao đẳng Hàng hải I
---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BLĐ-TBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

Căn cứ Công văn số 1512/TTr-CHHVN ngày 08/5/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy của Trường Cao đẳng Hàng hải I;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy của Trường Cao đẳng Hàng hải I (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện được ban hành tại Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định hiện hành. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức, Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu VT, TC (Bổng)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

TÀU HUẤN LUYỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢNG HẢI I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

(theo quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BLĐ-TBXH ngày 17/6/2015)

 

Tàu huấn luyện

Tàu

02

Công suất máy chính  ≥ 2.000 kW, trang thiết bị theo tiêu chuẩn IMO và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực