Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT 2019 Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân với giáo dục công

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020" năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2007/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hải An
Ngày ban hành:15/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 3/2020: Công bố chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục

Ngày 15/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019.

Mục đích của Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công để có căn cứ giúp các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường biện pháp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công về giáo dục.

Theo nội dung của Đề án, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ công bố kết quả sự chỉ số sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công của địa phương và cơ sở giáo dục đại học vào tháng 6/2019. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ xây dựng báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ công từ tháng 10-12/2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ số hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công vào tháng 3/2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 2007/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” NĂM 2019

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”;

Căn cứ Quyết định số 5601/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Các cơ sở giáo dục đại học công lập (để thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hải An

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hỗ trợ, kiểm tra, giám sát thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của các cơ sở giáo dục đại học công lập và địa phương nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công;

- Xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên cơ sở điều tra xã hội học đối với các đối tượng tham gia dịch vụ giáo dục công của các cấp học, trình độ đào tạo theo quy định tại Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013.

- Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công là một trong những căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường biện pháp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công về giáo dục.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, bảo đảm nghiêm túc, khách quan và đúng tiến độ.

- Xử lý, phân tích và tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát để xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công phải đảm bảo khách quan, khoa học và chính xác.

II. NỘI DUNG TRIN KHAI

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Công bố kết quả chỉ số hài lòng của của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của địa phương và cơ sở giáo dục đại học công lập.

6-9/2019

Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các cơ sở giáo dục đại học công lập

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

2

Hỗ trợ, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án của địa phương

1-9/2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Thu thập số liệu, báo cáo từ các địa phương và các cơ sở giáo dục đại học công lập

6-9/2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các cơ sở giáo dục đại học công lập

4

Xây dựng báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

10-12/2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

3/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các cơ sở giáo dục đại học công lập

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB)

- Phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN) xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019;

- Phối hợp với Viện KHGDVN tổ chức hướng dẫn cho địa phương và cơ sở giáo dục đại học công lập về phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công;

- Tổ chức giám sát tiến độ và nội dung thực hiện.

2. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB, Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án của Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB, thông báo, thu nhận báo cáo của địa phương và cơ sở giáo dục đại học công lập;

- Htrợ địa phương và cơ sở giáo dục đại học công lập xây dựng báo cáo Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công;

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương và cơ sở giáo dục đại học công lập trong quá trình tập hợp, xử lý số liệu, viết và hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB xây dựng báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB, Văn phòng Bộ trong việc thông tin, tuyên truyền; tổng hợp kết quả khảo sát.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Phối hợp với Viện KHGDVN, Vụ TCCB dự trù kinh phí thực hiện kế hoạch.

4. Văn phòng Bộ:

Phối hợp với Vụ TCCB, Viện KHGDVN, 63 tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục đại học công lập trong việc thông tin, tuyên truyền về kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

5. Trách nhiệm của các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án;

- Lập dự toán, xin ngân sách của Tỉnh để triển khai Đề án;

- Chủ trì khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Tỉnh dưới sự hỗ trợ của Viện KHGDVN;

- Phối hợp với Viện KHGDVN trong việc xây dựng báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

6. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học công lập

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án;

- Kinh phí thực hiện Đề án do cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo;

- Chủ trì khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công theo hướng dẫn và kế hoạch;

- Phối hợp với Viện KHGDVN trong việc xây dựng báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025 của ngành Giáo dục

Quyết định 1978/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi