Quyết định 1202/QĐ-BGDĐT 2024 phê duyệt Kế hoạch Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh năm 2024 - 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1202/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1202/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1202/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:24/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 1202/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia

về tăng trưởng xanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024 - 2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2050;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024-2025 (Danh mục nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm dự kiến trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục  chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 1; định kỳ hàng quý hoặc theo đề nghị đột xuất báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách về tình hình thực hiện nhiệm vụ và gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 1202/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2024)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Ghi chú

I

Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách

1

Tích hợp tăng trưởng xanh trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đại học hướng đến mục tiêu PTR0 vào năm 2050.

Vụ GDĐH

Viện KHGDVN,

Vụ CSVC, Cục QLCL, Cục NGCBQLGD,

Cục CNTT,

Vụ KHTC

2024­ - 2025

Các nội dung về tăng trưởng xanh được tích hợp trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đại học hướng đến mục tiêu PTR0 vào năm 2050:

- Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

II

Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và tăng cường nhân lực

2

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng sống, hình thành phong cách, ý thức sống xanh, văn minh, cống hiến và sáng tạo.

Vụ

GDCTHSSV

Vụ GDMN,

Vụ GDTH,

Vụ GDTrH,

Vụ GDTX,

Vụ GDĐH,

Vụ KHTC

2024­ - 2025

- Đề án truyền thông và nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh trong ngành giáo dục.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về kỹ năng sống, hình thành phong cách, ý thức sống xanh, văn minh, cống hiến và sáng tạo cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

 

III

Phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh

3

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học rà soát chương trình đào tạo để xem xét bổ sung, lồng ghép, tích hợp nội dung về tăng trưởng xanh phù hợp với đặc trưng tương ứng của từng ngành đào tạo; khuyến khích mở ngành đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành nghề xanh.

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ KHTC

2024­ - 2025

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học về rà soát chương trình đào tạo (Lồng ghép trong Chỉ thị năm học hoặc trong hướng dẫn triển khai thực hiện chuẩn chương

 

4

Tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán các môn học, hoạt động giáo dục có nội dung bổ sung, tích hợp tăng trưởng xanh; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong xây dựng mô hình trường học an toàn, xanh, sạch, thông minh đối với giáo dục các cấp học.

Vụ GDTrH

Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Vụ KHTC

2024­ - 2025

- Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán các môn học, hoạt động giáo dục có nội dung bổ sung, tích hợp tăng trưởng xanh.

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp, lồng ghép giáo dục tăng trưởng xanh các cấp học.

- Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý trong xây dựng mô hình trường học an toàn, xanh, sạch, thông minh đối với giáo dục các cấp học.

 

5

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Cục

NGCBQLGD

Vụ GDĐH, Vụ KHTC

2024­ - 2025

Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

 

 

(Danh mục gồm 05 nhiệm vụ)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi