Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT 2023 triển khai công tác pháp chế ngành giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1084/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành:17/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2023

Ngày 17/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2023. Quyết định bao gồm các nội dung đáng chú ý như sau:

- Mục đích và yêu cầu Kế hoạch nhằm không tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có những sơ hở bị lợi dụng gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân, bảo đảm không có “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” trong tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật.

- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ chủ động, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, phát hiện những vướng mắc, bất cập, sơ hở, dễ làm phát sinh tiêu cực để đề xuất sửa đổi, bổ sung; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật;…

- Các sở giáo dục và đào tạo ban hành công văn hướng dẫn năm học về công tác pháp chế và tăng cường quán triệt, phổ biến, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về giáo dục tại địa phương;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1084/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 1084/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác pháp chế

của ngành giáo dục năm 2023

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Công đoàn GDVN;
- Cổng thông tin điện tử BGDĐT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác pháp chế của ngành giáo dục năm 2023
(Kèm theo Quyết định số: 1084/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, bám sát chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch; đánh giá tác động kỹ lưỡng, chủ động cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng văn bản để tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; không tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có những sơ hở bị lợi dụng gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân, bảo đảm không có "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ" trong tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật.

2. Đẩy mạnh đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến, chú trọng ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động của văn bản, nghiêm túc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện văn bản. Bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản; cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, đơn vị trong việc đề xuất và xây dựng văn bản. Khắc phục triệt để tình trạng xây dựng và trình văn bản chậm tiến độ.

3. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, tăng cường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, công chức, viên chức và người lao động làm căn cứ để đánh giá, xếp loại, khen thưởng và xem xét xử lý đối với trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; có giải pháp cụ thể để xây dựng, bố trí, điều động, luân chuyển công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xác định xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; trong quá trình tham mưu, chủ động làm đầu mối giải quyết, đề xuất xây dựng pháp luật theo thẩm quyền, tránh đùn đẩy nhiệm vụ sang các đơn vị khác hoặc lên cấp trên;

b) Tham mưu, thể chế hóa, ban hành theo thẩm quyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp phòng, chống tiêu cực trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

c) Chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ bảo đảm thực hiện đầy đủ, không bỏ sót nhiệm vụ được giao; chủ động tham vấn ý kiến chuyên gia pháp lý, có thể bố trí cán bộ, phân công nhiệm vụ hoặc mời, thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn pháp lý theo quy định để hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật;

d) Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân cấp, phân quyền triệt để, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ giáo dục;

đ) Chủ động, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, phát hiện những vướng mắc, bất cập, sơ hở, dễ làm phát sinh tiêu cực để đề xuất sửa đổi, bổ sung; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật;

e) Chú trọng việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

2. Nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Bảo đảm tuân thủ pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, tích cực tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị;

b) Thường xuyên phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật của lãnh đạo, viên chức và người lao động thuộc đơn vị;

c) Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế tổ chức hoạt động, điều lệ, quy trình chuyên môn, quản lý của đơn vị bảo đảm rõ ràng, minh bạch, hiệu quả, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các sở giáo dục và đào tạo

a) Chủ động tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm tính chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, không tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có những sơ hở bị lợi dụng gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân; chủ động, kịp thời tham mưu, ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật cần thiết trong lĩnh vực giáo dục để đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương;

b) Tăng cường nghiên cứu, rà soát, tổng kết, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để kịp thời khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn; chủ động, tích cực tham gia ý kiến liên quan đến lĩnh vực giáo dục đối với các dự thảo văn bản pháp luật được lấy ý kiến;

c) Ban hành công văn hướng dẫn năm học về công tác pháp chế và tăng cường quán triệt, phổ biến, chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về giáo dục tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức, cán bộ làm công tác pháp chế theo quy định của pháp luật. Tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng các văn bản pháp luật và hiệu quả thi hành pháp luật.

2. Vụ Pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trong ngành giáo dục; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về giáo dục; rà soát, đánh giá các quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất hoàn thiện chính sách về quản lý đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch rà soát, kiện toàn tổ chức, đội ngũ làm công tác pháp chế tại các đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục cho lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục; ban hành công văn hướng dẫn năm học về công tác pháp chế; hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản nội bộ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các sở giáo dục và đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm quy định; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ các giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Vụ Tổ chức cán bộ: Nghiên cứu, kiến nghị giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ chính sách cho đội ngũ làm công tác pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề xuất cơ chế đãi ngộ người có chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều thành tích, sáng kiến trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; hướng dẫn và tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức gắn với kết quả công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ, công vụ.

4. Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này lập dự toán theo quy định gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện.

5. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm tiến độ đề ra./.

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 1084/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

___________

 

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

1.

Công tác xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

a

Lập dự kiến chương trình xây dựng VBQPPL hằng năm và công tác soạn thảo, ban hành và thực hiện VBQPPL

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ

Tháng 12/2023

Quyết định của Bộ trưởng

b

Lập dự kiến Kế hoạch xây dựng VBQPPL (công tác soạn thảo, ban hành và thực hiện) hằng năm của Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ.

Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2023

Kế hoạch được phê duyệt

c

Hội nghị công tác pháp chế

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ

Theo Quý, Năm

Báo cáo công tác soạn thảo văn bản QPPL.

d

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các đối tượng chịu sự tác động của VBQPPL

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2023

Báo cáo công tác soạn thảo văn bản QPPL của đơn vị

e

Thành lập Hội đồng thẩm định đối với các VBQPPL có nội dung phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp hoặc các văn bản do Vụ Pháp chế chủ trì soạn thảo.

Vụ Pháp chế

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL

Trong năm 2023

Báo cáo thẩm định

g

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về giáo dục

Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng

Vụ Pháp chế và Các đơn vị có liên quan

Trong năm 2023

Báo cáo chuyên đề

2

Công tác pháp chế ngành giáo dục

a

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2023

QĐ thành lập Hội đồng

b

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở giáo dục đào tạo, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 11/2023

Kế hoạch và Báo cáo

c

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác pháp chế tại các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học

Vụ Pháp chế

Sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch cụ thể

Kế hoạch và Báo cáo

d

Hội nghị tập huấn công tác soạn thảo, ban hành VBQPPL thuộc lĩnh vực giáo dục dành cho CBCC và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch cụ thể

Kế hoạch và Báo cáo

e

Hội thảo phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp và các đơn vụ có liên quan

Tháng 12/2023

Kế hoạch và Báo cáo

g

Hội nghị tổng kết năm học về công tác pháp chế

Vụ Pháp chế, các Sở GDĐT

Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch cụ thể

Kế hoạch và Báo cáo

h

Kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế tại một số UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2023

Kế hoạch và Báo cáo; Báo cáo kết quả rà soát

i

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với nội quy, quy chế tổ chức hoạt động, điều lệ, quy trình chuyên môn, quản lý của đơn vị

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị có liên quan

Trong năm 2023

Báo cáo công tác soạn thảo văn bản QPPL của đơn vị

k

Hội thảo chuyên đề của Chi hội Luật gia cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thường trực Chi hội Luật gia

Trung ương Hội Luật gia và các chi hội viên

Trong năm 2023

Kế hoạch và Báo cáo

m

Rà soát, đánh giá các quy định về hoạt động đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Pháp chế

Bộ Tư pháp, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2023

Báo cáo kết quả rà soát

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi