Quyết định 1003/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------
Số: 1003/QĐ-BNN-KTHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
-------------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 với các nội dung chủ yếu sau:
Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của các cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2013 có 40% cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới; đến năm 2015, có 75% cán bộ xây dựng nông thôn mới được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới; đến năm 2020, có 100% cán bộ xây dựng nông thôn mới được đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới.
a) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở trung ương và cấp tỉnh:
- Cán bộ ở Trung ương bao gồm: Cán bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành, các đoàn thể trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM, cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình;
- Cán bộ xây dựng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) bao gồm: cán bộ của các Sở, ngành, các đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, cán bộ Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM ở các tỉnh, Trưởng và Phó Ban chỉ đạo NTM cấp huyện.
b) Nhóm cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã:
- Cán bộ ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) bao gồm: cán bộ của các phòng, ban có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện;
- Cán bộ công chức xã theo qui định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ; cán bộ Đảng, đoàn thể; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện qui hoạch của xã;
- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và Ban giám sát cộng đồng;
- Cán bộ thôn bản: Bí thư thôn, bản; trưởng thôn, bản, làng, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là trưởng thôn, bản), thành viên Ban phát triển thôn.
3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: theo Chương trình khung được ban hành tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này
- Đối với cán bộ xây dựng nông thôn mới ở trung ương và cấp tỉnh: đào tạo tập trung theo lớp với thời gian cho một lớp không quá 07 ngày; riêng đối với các lớp đào tạo tiểu giáo viên không quá 10 ngày.
- Đối với cán bộ huyện, xã: đào tạo tập trung theo lớp với thời gian cho một lớp không quá 07 ngày; riêng đối với các lớp đào tạo thành viên Ban Quản lý xây dựng NTM xã không quá 10 ngày.
Các khóa tập huấn phải được tổ chức đảm bảo thời lượng tối thiểu của các chuyên đề theo nội dung Chương trình khung. Thời gian, chương trình cụ thể của từng khóa tập huấn phải căn cứ vào Chương trình khung và phù hợp với đối tượng, nhu cầu thực tế và đặc thù của địa phương. Các nội dung đào tạo có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù các học viên.
5. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này
Kinh phí để thực hiện Chương trình này từ nguồn ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) bố trí hàng năm để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan triển khai:
a. Biên soạn các tài liệu chuyên đề phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới ở các cấp, gồm:
- Nhóm tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương và cấp tỉnh;
- Nhóm tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng NTM ở cấp huyện.
b. Xuất bản, in ấn tài liệu dành cho giảng viên, học viên phục vụ triển khai công tác đào tạo, tập huấn ở trung ương và tại các địa phương.
c. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ là tiểu giáo viên cấp tỉnh; tổ chức một số lớp điểm cho cán bộ thuộc cấp tỉnh và huyện.
2. Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh chỉ đạo Cơ quan thường trực Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan căn cứ nội dung Chương trình này:
a. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới của địa phương giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch thực hiện hàng năm;
b. Căn cứ vào nội dung Chương trình khung, biên soạn tài liệu đào tạo đặc thù của địa phương phục vụ công tác đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới;
c. Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương và chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Ban CĐ TW;
- Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

..........

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1003/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1003/QĐ-BNN-KTHT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực