Quyết định 08/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 08/1999/QĐ-TTG
NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Thực hiện Điều 5 của Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc gia giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 


QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 1999
của Thủ tướng Chính phủ)

Điều 1. Hội đồng Quốc gia Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Điều 2. Hội đồng Quốc gia Giáo dục có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết công cuộc đổi mới về giáo dục và soạn thảo Chiến lược Giáo dục - đào tạo;

2. Tư vấn, thẩm định để giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các chính sách và biện pháp phát triển giáo dục - đào tạo;

3. Góp ý kiến về việc xây dựng và phân bổ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

4. Biểu quyết những vấn đề chuyên môn về giáo dục - đào tạo khi Thủ tướng yêu cầu.

 

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Lãnh đạo Hội đồng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 1, Điều 2 của Quy chế này.

- Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

- Duyệt nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận ở Hội đồng.

- Phân công các thành viên chuẩn bị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng và các nhiệm vụ về giáo dục - đào tạo được Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội đồng.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

Giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc lãnh đạo hoạt động của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về phần công việc được phân công phụ trách.

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng điều phối các hoạt động của Hội đồng theo sự uỷ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng; chỉ đạo các cơ quan chức năng, các thành viên Hội đồng chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng và báo cáo Chủ tịch Hội đồng trước khi họp Hội đồng.

3. Tổng Thư ký Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng;

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Văn phòng Hội đồng.

4. Các thành viên Hội đồng:

- Thực hiện các quyết định và các nhiệm vị do Chủ tịch Hội đồng giao;

- Nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tình hình hoạt động và xu thế phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân để đóng góp ý kiến vào những vấn đề mà Hội đồng đưa ra

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng, trong trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng;

- Thực hiện việc bảo mật tài liệu theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4. Các thành viên của Hội đồng có quyền:

1. Được Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

2. Được đảm bảo các điều kiện làm việc cần thiết theo chế độ quy định đề thực hiện các nhiệm vụ ghi tại Điều 3 của Quy chế này.

 

Điều 5. Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục đặt tại Văn phòng Chính phủ do Uỷ viên kiêm Tổng thư ký Hội đồng chỉ đạo trực tiếp. Văn phòng do một cán bộ cấp Vụ phụ trách, có một số cán bộ thuộc Vụ Khoa giáo Văn phòng Chính phủ và một số cán bộ được biệt phái hoặc kiêm nhiệm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan khác có liên quan.

Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch công tác và dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng.

2. Chuẩn bị tổ chức kỳ họp của Hội đồng theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng.

3. Thực hiện các công việc có liên quan đến công tác của Hội đồng giữa các kỳ họp do Hội đồng giao; theo dõi việc thực hiện các quyết định của Hội đồng; tổng hợp việc thực hiện công tác của Hội đồng theo từng thời kỳ, từng năm để báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

4. Ghi biên bản và thông báo kết quả các kỳ họp của Hội đồng.

5. Làm công tác văn thư, lưu giữ hồ sơ của Hội đồng.

 

Điều 6. Phương thức làm việc của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và mối quan hệ với các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

1. Hội đồng Quốc gia Giáo dục họp thường kỳ mỗi quý một lần. Khi xét thấy cần thiết Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập các kỳ họp bất thường. Tuỳ theo nội dung của từng kỳ họp, từng vấn đề, Chủ tịch Hội đồng có thể mời một số đại diện các cơ quan liên quan hoặc một số chuyên gia tham dự. Đối với những vấn đề chuyên môn quan trọng cần có ý kiến quyết định của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng có thể yêu cầu thành viên Hội đồng biểu quyết.

2. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ hoặc khi thấy cần thiết, Hội đồng Quốc gia Giáo dục thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức các nhóm công tác theo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức toạ đàm, hội thảo khoa học, tổ chức nghiên cứu - khảo sát trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị những dự án do Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Các Bộ, ngành địa phương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng Quốc gia Giáo dục thực hiện những nhiệm vụ có liên quan, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho Hội đồng Quốc gia Giáo dục; trực tiếp báo cáo, giải trình đề án, những vấn đề thuộc phạm vi quản lý mà Hội đồng Quốc gia Giáo dục xem xét.

4. Quan hệ với Văn phòng Chính phủ:

- Các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục ký được sử dụng con dấu của Chính phủ; các văn bản do Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục ký được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ.

- Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục chịu trách nhiệm báo cáo các hoạt động thường kỳ của Hội đồng cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Văn phòng Chính phủ bảo đảm những phương tiện và điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

 

Điều 7. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách của Văn phòng Chính phủ.

 

Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng Quốc gia Giáo dục đề nghị, Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

 

 

thuộc tính Quyết định 08/1999/QĐ-TTg

Quyết định 08/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/1999/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:27/01/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 08/1999/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi