Quyết định 06/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 06/2003/QĐ-TTG
NGÀY 09 THÁNG 01NĂM 2003 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2002/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg
ngày 09 tháng 01năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

Chương trình hành động này nhằm xác định các nhiệm vụ của Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề đã được đề ra trong Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010.

 

B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

I. ĐỔI MỚI MẠNH MẼ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

 

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới mục tiêu, chương trình giáo dục đào tạo và cải tiến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

2. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về các hoạt động giáo dục - đào tạo và dạy nghề. Tổng kết thực tiễn, đề xuất những sửa đổi cần thiết đối với một số điều của Luật Giáo dục để trình Quốc hội.

3. Thực hiện mạnh mẽ phân cấp quản lý giáo dục; quy định nội dung quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

4. Xây dựng đề án cơ cấu lại hệ thống đào tạo và thành lập cơ quan quản lý, chỉ đạo, điều hành quốc gia về phát triển nguồn nhân lực.

5. Chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục, tăng cường trật tự kỷ cương, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong tổ chức đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ, thu và sử dụng các khoản thu trong nhà trường và các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

 

II. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

 

6. Điều chỉnh nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo theo hướng tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo và dạy nghề nhằm thực hiện Chỉ thị 18/ 2001/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ.

Xây dựng định mức lao động, chế độ làm việc, chế độ đãi ngộ; sàng lọc, bố trí lại, giải quyết chế độ nghỉ trước tuổi cho các nhà giáo và cán bộ quản lý không còn đủ điều kiện công tác.

 

III. TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

 

7. Bảo đảm tỷ lệ chi Ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo và dạy nghề để đạt ít nhất là 18% vào năm 2005 và 20% vào năm 2010. Ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục phổ cập, các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và vùng dân tộc thiểu số, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo trình độ cao và đào tạo các ngành nghề khó thu hút đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

8. Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu trong hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 về việc thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học mầm non, phổ thông. Xây dựng ký túc xá cho học sinh, sinh viên và nơi ở cho giáo viên công tác tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch đất đai cho xây dựng trường học phù hợp với từng loại trường và quy hoạch mạng lưới trường ở địa phương.

 

IV. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

 

10. Xác định và điều chỉnh cơ cấu quy mô phát triển đối với các cấp học, bậc học, đối với các loại hình nhà trường, các phương thức giáo dục - đào tạo và dạy nghề theo hướng đa dạng hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá và liên thông, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2005 và 2010.

11. Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non. Hoàn thiện mô hình và kiện toàn hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ cho các địa phương người dân tộc thiểu số.

12. Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai đại học quốc gia và các trường trọng điểm. Thể chế hoá việc kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học.

13. Tiếp tục củng cố các trường sư phạm, xây dựng trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thành hai trường Đại học Sư phạm trọng điểm.

14. Tạo điều kiện để các địa phương mở trường cao đẳng cộng đồng, các trung tâm học tập cộng đồng.

V. ĐẨY MẠNH Xà HỘI HOÁ VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG Xà HỘI TRONG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

 

15. Tập trung chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng tiến độ

16. Đổi mới chính sách về học phí, học bổng, tín dụng đào tạo, thực hiện chủ trương xã hội hoá và công bằng xã hội. Công khai hoá nhu cầu đầu tư, cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực trong xã hội, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Ban hành điều lệ của các quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý giáo dục - đào tạo và dạy nghề của Chính phủ với các cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

17. Hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với các loại hình giáo dục - đào tạo và dạy nghề ngoài công lập, cơ chế và chính sách chuyển đổi loại hình giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập sang các loại hình ngoài công lập.

18. Thành lập kênh truyền hình riêng về giáo dục - đào tạo và dạy nghề trước năm 2005.

 

C. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

ư

Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai tuyên truyền, quán triệt Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động của Chính phủ.

 

II. THEO DÕI THỰC HIỆN

 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ, cụ thể hoá thành Chương trình hành động.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ sáu tháng một lần, tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tưởng Chính phủ.DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX
VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Dự kiến hình thức văn bản/công việc

Thời gian hoàn thành hoặc trình Thủ tướng CP

I.

 

1

Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Tập trung chỉ đạo triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo và cải tiến tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Các Bộ, ngành hữu quan và địa phương

 

 

- Đề án đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông

 

 

- Đề án đổi mới mục tiêu chương trình giáo dục ĐH, CĐ, THCN và DN.

 

- Đề án cải tiến tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN

 

 

 

- Thực hiện trong năm 2003 và những năm tiếp theo

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2003

2

Đề xuất những sửa đổi cần thiết đối với một số quy định của Luật Giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan

- Tờ trình Quốc hội và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

- Văn bản hướng dẫn

 

 

Quý IV/ 2004

3

Quy định nội dung QLNN của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan

Nghị định của Chính phủ

Quý I/2003

4

Thành lập cơ quan quản lý, chỉ đạo, điều hành quốc gia về phát triển nguồn nhân lực.

Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan.

Đề án về tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý, chỉ đạo điều hành quốc gia về phát triển nguồn nhân lực; dự thảo Nghị định phê duyệt của Chính phủ

 

Quý III/ 2003

II.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

5

 

Điều chỉnh nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo theo hướng tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo và dạy nghề một cách toàn diện

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành hữu quan

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2003

6

Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý I/ 2003

7

Sắp xếp, bố trí lại, giải quyết cho nghỉ trước tuổi đối với cán bộ, giáo viên không còn đủ điều kiện công tác trong ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/ 2004

8

Xây dựng Trường Đại học sư phạm Hà Nội và Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh thành 2 trường Đại học Sư phạm trọng điểm.

2 trường Đại học Sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

 

 

III.

Tăng cường đầu tư, cho giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

 

 

 

9

Quy định cơ chế chính sách đa dạng hoá nguồn đầu tư cho giáo dục - đào tạo từ các thành phần kinh tế; tăng nguồn tín dụng học tập cho sinh viên, phát hành trái phiếu giáo dục.

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý II/ 2003

10

Thực hiện Quyết định 159/2002/QĐ-TTg về kiên cố hoá trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành và địa phương

Các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo và UBND địa phương

2002-2005

 

Xây dựng ký túc xá cho học sinh, sinh viên; nơi ở cho giáo viên công tác tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

11

Hướng dẫn quy hoạch đất đai xây dựng trường học ở địa phương.

Bộ Tài nguyên và

Môi trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương

Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II/ 2003

12

Đổi mới cơ chế phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định của

Thủ tướng CP

Quý II/ 2003

13

Ban hành mẫu thiết kế quy hoạch các loại phòng học, trường học phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, điều kiện địa lý và đất đai từng vùng, miền.

 

Bộ Xây dựng

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định của

Bộ Xây dựng

Quý II/2003

IV.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

 

 

 

 

14

Hoàn thiện mô hình và kiện toàn hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UB dân tộc của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và địa phương

Đề án và văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý III/ 2003

15

- Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- Chỉ đạo điểm ở Lai Châu, Kon Tum và Sóc Trăng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UB Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan và địa phương

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ Giáo dục và Đào tạo,, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính và UBND địa phương

2003 và những năm tiếp theo

 

16

Tập trung chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn trước năm 2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các địa phương

Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2004;

Thực hiện từ năm

2002-2010

 

17

Thể chế hoá việc kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2003

 

18

Dự án tăng cường năng lực nghề.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố

Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quý II/ 2003

 

21

Tăng cường phát triển dạy nghề cho lao động nông thôn, cho xuất khẩu lao động.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Thuỷ sản, LH các HTX, Hội Nông dân.

Quyết định của

Thủ tướng CP

Quý II/ 2003

 

V.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

 

 

 

 

 

22

Thể chế hoá việc huy động và tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Hội đồng QGGD, Hội đồng chức danh GS Nhà nước

Quyết định của

Thủ tướng Chính phủ

Quý III/2003

23

Hoàn thiện cơ sở pháp lý đối với các loại hình giáo dục - đào tạo và dạy nghề ngoài công lập; cơ chế và chính sách chuyển đổi loại hình giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập sang ngoài công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ.

Nghị định

của Chính phủ

Quý IV/ 2003

24

Xây dựng trường cao đẳng cộng đồng, và mở rộng các trung tâm học tập cộng đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Nội vụ, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, địa phương

Đề án và văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp tỉnh

2003 và những năm tiếp theo

25

Hoàn thiện quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo dục các cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Nội vụ,

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,

Quyết định củaThủ tướng Chính phủ

Năm 2003

26

Đổi mới chính sách về học phí, học bổng, tín dụng đào tạo.

 

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,

Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý III/ 2003

27

Công khai hoá nhu cầu đầu tư; xác định cơ chế huy động, sử dụng nguồn lực trong xã hội; ban hành điều lệ các quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề.

Bộ Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,

Điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Quý III/ 2003

28

Xây dựng kế hoạch đầu tư làm tủ sách giáo khoa dùng chung trong trường phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Bộ Tài chính

 

Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

29

Thành lập kênh truyền hình giáo dục - đào tạo

Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Văn hoá - Thông tin;

Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2003

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 06/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/2003/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/01/2003 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No: 06/2003/QD-TTg
Hanoi , January 9, 2003

 DECISION
ON THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE CONCLUSIONS OF THE IXTH PARTY CENTRAL COMMITTEE’S SIXTH PLENUM ON EDUCATION AND TRAINING
THE PRIME MINISTER
 
Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the conclusions of the IXth Party Central Committee’s sixth plenum;
Pursuant to the Government’s Resolution No. 12/2002/NQ-CP of November 8, 2002;
At the proposal of the Minister of Education and Training,
 
DECIDES:
Article 1.- To issue together with this Decision the Government’s Program of Action for implementation of the conclusions of the IXth Party Central Committee’s sixth plenum on education and training.
Article 2.- This Decision takes effect after its signing.
Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE CONCLUSIONS OF THE IXTH PARTY CENTRAL COMMITTEE’S SIXTH PLENUM ON EDUCATION AND TRAINING
(Issued together with the Prime Minister’s Decision No. 06/2003/QD-TTg of January 9, 2003)
A. OBJECTIVES OF THE PROGRAM OF ACTION
This program of action aims to define the tasks of the Government in organizing the implementation of education, training and job-training development objectives and tasks set forth in the conclusions of the IXth Party Central Committee’s sixth plenum and the 2001-2010 education development strategy.
B. CONTENTS OF THE PROGRAM OF ACTION
I. CONTINUING TO SUBSTANTIALLY RENEW THE STATE MANAGEMENT OVER EDUCATION, TRAINING AND JOB-TRAINING
1. To concentrate on directing the renewal of general-education programs; to renew education and training objectives and programs and reform the enrollment of students into universities, colleges, intermediate vocational and job-training schools.
2. To continue guiding the implementation of the Education Law and perfecting the system of legal documents on education, training and job-training activities. To sum up practical lessons and propose necessary amendments to a number of articles of the Education Law for submission to the National Assembly.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!