Dự thảo Thông tư sửa đổi chương trình giáo dục quốc phòng trường đại học

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------

Số:          /2019/TT-BGDĐT

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

         Hà Nội, ngày        tháng    năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

-------------------

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 thăng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục II như sau:

“Học sinh trung cấp sư phạm sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh có hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. Thành thạo điều lệnh đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục II như sau:

Sinh viên sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh có hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thành thạo điều lệnh đội ngũ từng người có súng, biết đội ngũ đơn vị; có hiểu biết chung về các quân binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; có hiểu biết ban đầu về bản đồ quân sự; biết cách phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn.”

3. Sửa đổi số thứ tự và tiêu đề  Mục IV như sau:

 

III. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG  TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC”

 

  1. Sửa đổi nội dung số thứ tự 2; bổ sung nội dung số thứ tự 8, 9, 10, 11 và sửa đổi tổng số tiết, lý thuyết, thảo luận ở dòng ”Cộng” tại khoản 1 Mục IV như sau:

 

Số

TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

2

Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4

2

2

8

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

4

4

 

9

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng

6

4

2

10

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

4

2

2

11

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

3

3

 

         

 

Cộng

45

37

8

 

 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục IV như sau:

Số

TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng

Số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

1

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

 

4

4

 

2

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6

4

2

3

Phòng,  chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

4

4

 

4

Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4

4

 

5

Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4

2

2

6

An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

4

2

2

7

An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4

2

2

 

Cộng

30

22

8

 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Mục IV như sau:

“Học phần III: Quân sự chung”

Số

TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần

2

2

 

2

Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại

2

2

 

3

Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội

4

4

 

4

Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

4

 

4

5

Điều lệnh đội ngũ đơn vị

4

 

4

6

Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự

4

2

2

7

Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

4

2

2

8

Ba môn quân sự phối hợp

6

2

4

 

Cộng

30

14

16

 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục IV như sau:

“Học phần IV: Kỹ thuật bắn súng, lựu đạn và chiến thuật”

Số

TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tổng

Số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

24

 

24

2

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

8

2

6

3

Từng người trong chiến đấu tiến công

16

 

16

4

Từng người trong chiến đấu phòng ngự

8

 

8

5

Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)

4

 

4

 

Cộng

60

2

58

 

8. Sửa đổi, bổ sung Mục V như sau:

 “IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN”

1. Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và đại học thống nhất dùng để giảng dạy học sinh, sinh viên hệ chính quy và không chính quy trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở giáo dục đại học liên kết đào tạo với nước ngoài.

Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học học đủ 04 học phần. Đào tạo trình độ trung cấp học 02 học phần, thời lượng 75 tiết, gồm học phần I Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam và học phần III Quân sự chung. Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học học bổ sung 02 học phần, thời lượng 90 tiết gồm học phần II Công tác quốc phòng và an ninh và học phần IV Kỹ thuật bắn súng, lựu đạn và chiến thuật.

Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học không áp dụng đối với đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành quân đội, công an và chuyên ngành giáo dục quốc phòng và an ninh.

2. Thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc thù, tổng thời lượng của chương trình là 165 tiết (gồm 04 học phần); các học phần có lý thuyết và thực hành. Căn cứ vào chương trình này các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng chương trình chi tiết môn học bảo đảm đủ thời gian cho các hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành, phù hợp với quy trình, tiến trình và hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ hay niên chế học phần, thời gian quy định trong chương trình không bao gồm thời gian ôn thi, kiểm tra.

4. Trong khóa học giáo dục quốc phòng và an ninh, căn cứ vào tình hình thực tế, các trường tổ chức cho học sinh, sinh viên đi tham quan, học tập thực tế tại bảo tàng lịch sử quân sự, lực lượng vũ trang hoặc các đơn vị, nhà trường quân đội, công an trên địa bàn.

5. Đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Điều 2. Bãi bỏ các khoản, mục

Bãi bỏ Mục III Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, giám đốc các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội đồng GDQP&AN Trung ương;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo; Như  Điều 4;

- Website Chính phủ; Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDQPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Hải An

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực