Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX 2023 Kế hoạch hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX

Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xãSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:02/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất

Ngày 02/6/2023, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã ra Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với các nội dung như sau:

- Xây dựng, ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Rà soát, sửa đổi các quy định mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Hợp tác xã để tháo gỡ khó khăn về tổ chức, hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân…

2. Xây dựng Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trong sản xuất, chế biến, bảo quản và thương mại nông sản, chế biến phụ phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

3. Tổ chức các đoàn công tác của Ban chỉ đạo khảo sát, kiểm tra tình hình chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại các địa phương thuộc địa bàn phụ trách.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

 

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BCĐ đổi mới, phát triển KTTT, HTX;
- Văn phòng Đổi mới, phát triển KTTT, HTX (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KTTH, CN, KGVX, QHĐP, PL, TCCV;
- Lưu: VT, BCĐĐMPTKTTTHTX (02b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
(Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW); Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09/NQ-CP) ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách hỗ trợ và huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX).

2. Bám sát hoạt động của các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương để chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương tới địa phương, qua đó bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời trong tham mưu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.

3. Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết số 09/NQ-CP; Chương trình, kế hoạch thực hiện ở các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị.

2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX; trọng tâm là xây dựng và ban hành Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành và các cơ chế đặc thù hỗ trợ lĩnh vực KTTT, HTX, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

3. Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về KTTT, kiện toàn nhân sự, bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp để tạo sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW và các chủ trương, chính sách phát triển KTTT, HTX.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTT, HTX, các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp để nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là việc tuyên truyền và nhân rộng các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả.

5. Xây dựng, phát hiện các mô hình KTTT, HTX hoạt động có hiệu quả từ thực tiễn theo lĩnh vực phụ trách để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng và tăng cường truyền thông, quảng bá các mô hình mới, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa rộng. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tổ chức KTTT, HTX có thành tích xuất sắc. Tăng cường theo dõi, nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức KTTT, HTX.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT, ưu tiên bố trí kinh phí, cán bộ theo dõi các nội dung về đổi mới KTTT, HTX ở cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ được phân công cụ thể tại Phụ lục I kèm theo.

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách, chi tiết tại Phụ lục II kèm theo.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; báo cáo về tình hình triển khai các nội dung trong Kế hoạch hoạt động này.

4. Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX, lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động.

5. Đề nghị Ban Kinh tế Trung ương triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; khảo sát, phát hiện và nắm bắt các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả để phổ biến và nhân rộng.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ được phân công.

b) Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp trực thuộc địa bàn.

c) Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngay sau khi Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về KTTT.

d) Tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên cân đối, bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch và hỗ trợ chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.

đ) Các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, hàng năm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiến nghị khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý phù hợp đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã)

TT

Nhiệm vụ, Đề án

Chịu trách nhiệm chỉ đạo/đôn đốc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Thời gian hoàn thành

I

Công tác triển khai chỉ đạo

1

Họp định kỳ Ban Chỉ đạo để tổng kết năm 2022 và xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Trưởng Ban Chỉ đạo

Quý II/2023

2

Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về KTTT

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ

Quý II/2023

3

Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo, thông tin phát triển KTTT, HTX

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng, Chủ tịch UBND

Năm 2023

4

Cân đối, bố trí kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các nội dung của Chương trình liên quan đến nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX

Các thành viên Ban Chỉ đạo

Các bộ chủ quản các Chương trình

Các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2023

5

Bố trí ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện hỗ trợ phát triển KTTT, HTX

Thứ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (vốn đầu tư); Bộ Tài chính (vốn sự nghiệp)

Các bộ, ngành, địa phương

Quốc hội, Chính phủ

Năm 2023

6

Ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ

Chính phủ

Đã ban hành 02/02/2023

7

Xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành, địa phương triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo

Các bộ, ngành, địa phương

 

Bộ trưởng, Chủ tịch UBND

Quý I, II/2023

II

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX

1

Xây dựng, ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Quốc hội, Chính phủ

Quý II/2023

2

Xây dựng, ban hành Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Hợp tác xã sau khi được Quốc hội thông qua

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ, Bộ trưởng

2023 - 2024

3

Xây dựng, trình ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành có các cơ chế cụ thể hỗ trợ cho HTX

Thứ trưởng Lê Minh Ngân

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

Quốc hội, Chính phủ

Năm 2023

4

Rà soát, sửa đổi các quy định mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Hợp tác xã để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tổ chức, hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân trong mở rộng địa bàn hoạt động, kết nạp thành viên mới...

Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương

Quốc hội, Chính phủ

Năm 2023

5

Tổng kết, đánh giá và nghiên cứu sửa đổi chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ

Năm 2023

6

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2023

7

Triển khai chương trình đào tạo nghề giám đốc HTX nông nghiệp

Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng

Giai đoạn 2023 - 2025

8

Xây dựng và ban hành Nghị quyết về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ

Quý II/2023

9

Nghiên cứu/Kế hoạch Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KTTT, HTX

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng

Năm 2023

10

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

Đã trình 25/4/2023

11

Nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học cấp quốc gia để tổng kết và thống nhất hệ thống lý luận về phát triển KTTT, HTX tại Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính

Cấp có thẩm quyền

Năm 2023

12

Nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể các Luật thuế liên quan đến tổ chức và hoạt động của khu vực KTTT, HTX để báo cáo xem xét sửa đổi, bổ sung. Trong đó cần có chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đặc thù, phù hợp với bản chất tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của các tổ chức KTTT, HTX; xem xét giảm mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Quỹ tín dụng nhân dân và miễn thuế lợi tức vốn góp của thành viên Quỹ tín dụng nhân dân

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Năm 2023

13

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ KTTT, HTX trong hoạt động tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao, phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hoạt động sản xuất kinh doanh; cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện các đề tài phục vụ hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX

Thứ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành, địa phương

Cấp có thẩm quyền

Nhiệm vụ thường xuyên

14

Đề xuất và thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để có cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ trình Quốc hội xem xét, ban hành Chương trình tổng thể về phát triển KTTT trên phạm vi toàn quốc theo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2107/TB-TTKQH ngày 23/3/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cấp có thẩm quyền

Năm 2023

III

Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại các Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình, Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể

1

Xây dựng Kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2024

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2023

2

Tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2023

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ

2023

3

Xây dựng và công bố Sách trắng HTX Việt Nam năm 2023

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Bộ trưởng

Quý IV/2023

4

Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí mở chuyên mục phát sóng về KTTT, HTX

Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí, truyền thông

Bộ trưởng

Năm 2023

5

Xây dựng Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về KTTT, HTX

Phó Chủ tịch

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Các bộ, ngành, địa phương

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Năm 2023

6

Nghiên cứu đưa nội dung phát triển KTTT, HTX vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý theo Khung cơ cấu Hệ thống Giáo dục quốc dân

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng

Năm 2023

7

Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo nghề giám đốc HTX, Kế toán HTX và Kiểm soát viên HTX

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng

Năm 2023

8

Nghiên cứu Xây dựng Đề án thành lập chuyên ngành đào tạo cấp đại học, sau đại học về KTTT, HTX thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cấp có thẩm quyền

Năm 2023

9

Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển KTTT, HTX trong nông nghiệp giai đoạn 2023 - 2030

Phó Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2023

10

Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Phó Chủ tịch

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2023

11

Xây dựng các mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển ngành nghề truyền thống phát huy tài nguyên bản địa, mô hình tạo việc làm cho lao động nữ... phù hợp với đặc điểm, lợi thế, ngành nghề của thành viên, lao động nữ

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp

Các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh

Cấp có thẩm quyền

Nhiệm vụ thường xuyên

12

Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Chính phủ

Năm 2023

13

Tổ chức Diễn đàn nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của HTX nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng

Tháng 4/2023

14

Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/08/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ

Quý III/2023

15

Xây dựng Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trong sản xuất, chế biến, bảo quản và thương mại nông sản, chế biến phụ phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng

Quý IV/2024

16

Triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án: Đề án phát triển HTX nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án thí điểm phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ chế biến và tiêu thụ giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương

Bộ trưởng

Giai đoạn 2023 - 2025

17

Xây dựng Đề án thành lập hoặc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX (Trung ương và địa phương)

Phó Chủ tịch

Liên minh HTX Việt Nam; UBND cấp tỉnh

Các bộ, ngành, địa phương

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Năm 2023

18

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý, thành viên trong các tổ chức KTTT, HTX

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo

Các bộ, ngành, địa phương

 

Cấp có thẩm quyền

Năm 2023

IV

Kiểm tra, giám sát, khen thưởng và nhân rộng mô hình

1

Tổ chức các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo khảo sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình chỉ đạo phát triển KTTT, HTX tại các địa phương thuộc địa bàn phụ trách

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo

Các bộ, ngành

Các bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng

Năm 2023

2

Xây dựng và tổng kết mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, quy mô cấp tỉnh, cấp vùng miền, cấp quốc gia theo ngành hàng

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo

Các bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành, địa phương

Cấp có thẩm quyền

Năm 2023

3

Khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo

Các bộ, ngành, địa phương

Các bộ, ngành, địa phương

Cấp có thẩm quyền

Năm 2023

4

Khảo sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai Luật HTX; công tác giải thể, đăng ký và tổ chức lại các tổ chức kinh tế hợp tác; các Chương trình, Đề án phát triển KTTT, HTX

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các địa phương

Bộ trưởng

Quý III/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II

PHÂN CÔNG ĐỊA BÀN THEO DÕI VÀ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Địa bàn (Tỉnh, thành phố)

1

Ông Nguyễn Duy Hưng

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên

Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc

2

Ông Đỗ Thành Trung

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên

Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội

3

Ông Trần Thanh Nam

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên

Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre

4

Bà Phan Thị Thắng

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

5

Ông Bùi Hồng Minh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng

6

Ông Lê Minh Ngân

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên

Bắc Ninh, Thái Bình

7

Thứ trưởng phụ trách

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên

Vĩnh Long, Trà Vinh

8

Ông Đoàn Văn Việt

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng

9

Ông Cao Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên

Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ

10

Ông Nguyễn Bá Hoan

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà

11

Thứ trưởng phụ trách

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên

Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La

12

Ông Nguyễn Xuân Sang

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên

Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn

13

Ông Lê Sơn Hải

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên

Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Bình Thuận

14

Ông Nguyễn Cao Lục

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên

Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh

15

Ông Đào Minh Tú

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên

Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

16

Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên

Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên

17

Bà Cao Xuân Thu Vân

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên

Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh

18

Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên

Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước

19

Bà Phạm Thị Hồng Yến

Ủy viên Thường trực, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi