Quyết định 1459/QĐ-BGTVT về thực hiện đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 1459/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng05 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG
 NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI
 THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạchĐầu tư;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Lưu VT, V.Tải (M10b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ
 
KẾ HOẠCH
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 24/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
 
Ngày 03/8/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 10101/BGTVT-VT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành, các Sở GTVT triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; đến nay, nhiều Sở và các đơn vị đã và đang thực hiện. Để bảo đảm thúc đẩy việc thực hiện Luật Hợp tác xã, góp phần nâng cao sự tham gia của Hợp tác xã trong ngành Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải và ngành Giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015.
- Nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã trong ngành Giao thông vận tải, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hợp tác xã.
2. Yêu cầu:
- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phải bám sát Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.
- Nội dung thực hiện phải thiết thực, gắn với thực tiễn hoạt động, thúc đẩy hợp tác xã giao thông vận tải phát triển và đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
- Nhiệm vụ phân công phải rõ ràng, cụ thể và toàn diện để đảm bảo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả nhất.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác
- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải đường thủy nội địa trong đó bảo đảm phát triển hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải phù hợp với Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa hoàn thành trình Chính phủ trong tháng 9/2016.
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư của hợp tác xã giao thông vận tải.
2. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn
- Đôn đốc các Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các hợp tác xã giao thông vận tải thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định về quy mô, tổ chức hoạt động của hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức tập huấn, tuyên truyền về luật hợp tác xã, nghiệp vụ chuyên môn về tổ chức, hoạt động của hợp tác xã đến các cán bộ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của hợp tác xã giao thông vận tải.
- Tổ chức hội nghị, diễn đàn hợp tác để các hợp tác xã tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại chính sách, đề xuất sáng kiến phát triển và liên kết với nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ vận tải, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn trong kinh doanh dịch vụ vận tải bằng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải...
a) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ quản lý nhà nước của các Sở Giao thông vận tải về kinh tế hợp tác.
b) Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý của các hợp tác xã vận tải, đáp ứng yêu cầu về các Điều kiện trong hoạt động kinh doanh vận tải.
c) Phối hợp thực hiện các Điều tra, nghiên cứu và tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn đối thoại chính sách phát triển kinh tế hợp tác, liên kết theo chuyên đề để tìm ra vấn đề khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế tập thể, trong việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã giao thông vận tải, từ đó đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong ngành giao thông vận tải, đặc biệt chú trọng việc phát triển hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải đường thủy nội địa.
d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã ở các đơn vị, các hợp tác xã vận tải, cụ thể:
- Đôn đốc giám sát việc thực hiện đúng quy định của Luật Hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã trong ngành giao thông vận tải.
- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra thực hiện việc tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã vận tải, liên hiệp hợp tác xã vận tải theo Luật Hợp tác xã đảm bảo các hợp tác xã vận tải hoàn thành việc đăng ký lại hoặc chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác trước ngày 01/7/2016.
a) Tăng cường việc kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ nghiên cứu chính sách và thực hiện hỗ trợ đối với các hợp tác xã vận tải.
b) Tạo thuận lợi để các hợp tác xã vận tải tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm phát triển hợp tác xã vận tải tại các nước trong khu vực và quốc tế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải:
a) Đôn đốc, chủ trì cùng các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015.
b) Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 theo định kỳ tháng 7 và tháng 12 hàng năm; đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển Hợp tác xã vận tải.
2. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành:
a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực quản lý.
b) Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: tổ chức chỉ đạo xây dựng mô hình hợp tác xã vận tải đường bộ, đường thủy tiêu biểu trong việc thực hiện Luật hợp tác xã 2012, đánh giá và nhân rộng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.
c) Định kỳ trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm, báo cáo Bộ GTVT các nội dung đã thực hiện triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg và Luật Hợp tác xã năm 2012.
3. Các Sở Giao thông vận tải;
a) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, trong đó tập trung hướng dẫn thực hiện:
- Điều Khoản chuyển tiếp (Khoản 2 Điều 62) quy định: “2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tchức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành.”. Theo quy định này thì hạn cuối là ngày 30/6/2016, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không phù hợp với Luật phải đăng ký lại hoặc chuyển sang hình thức khác cho phù hợp.
- Thực hiện đúng về các quy định của một hợp tác xã: sở hữu, quy mô, thành viên hợp tác xã, ...
- Hướng dẫn các hợp tác xã tham gia kinh doanh vận tải phải thực hiện theo đúng các Điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định của Luật và Nghị định của Chính phủ.
b) Định kỳ 15/6 và 15/12 hàng năm, báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg và Luật Hợp tác xã năm 2012.
c) Báo cáo lần đầu, chậm nhất trước ngày 20/6/2016: báo cáo việc tổ chức triển khai của Sở Giao thông vận tải đối với Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg.
 

thuộc tính Quyết định 1459/QĐ-BGTVT

Quyết định 1459/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1459/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Đình Thọ
Ngày ban hành:12/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi